Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto tammikuussa 2021

31.3.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 8,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 7,6 prosenttia tammikuussa

Vientihinnat laskivat tuontihintoja aavistuksen vähemmän

Suomen tavaraviennin arvo laski tammikuussa 10,4 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 4,4 miljardia euroa. Viennin volyymi väheni 8,5 prosenttia ja vientihinnat laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2020 tammikuusta. Tuonnin arvo laski tammikuussa 9,2 prosenttia ja oli 4,7 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 0,5 prosenttia ja tuonnin volyymi väheni 7,6 prosenttia vuoden 2020 tammikuuhun verrattuna.

Kauppatase oli tammikuussa 318 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 tammikuussa alijäämää oli kertynyt 286 miljoonaa euroa. Tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni kemiallisen metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden osalta tammikuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mekaanisen metsäteollisuuden sekä kojeiden ja mittarien kaupassa ylijäämä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Alijäämä suureni muiden energiatuotteiden paitsi öljyn kaupan osalta sekä kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden, kemiallisten aineiden ja tuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettua ulkomaankaupan vaihtosuhdetta kuvaava pisteluku ei muuttunut tammikuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vienti- ja tuontihinnat laskivat lähes yhtä paljon. Pisteluku oli sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 tammikuussa 96,8. Vaihtosuhde heikkeni hieman vuoden 2020 joulukuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 16,0 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo väheni 9,2 prosenttia tammikuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 11,7 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo sen sijaan kasvoi 12,3 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien vienti laski 17,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo pieneni 12,8 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 6,6 prosenttia laskua tammikuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Investointitavaroiden tuonnin arvo väheni 10,9 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 0,3 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 17,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo väheni 18,0 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 8,0 prosenttia.

Vienti EU-maihin laski 9,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 11,1 prosenttia tammikuussa. Tuonti EU-maista väheni 6,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12,9 prosenttia. Vienti Saksaan laski 9,8 prosenttia ja vienti Kiinaan 22,6 prosenttia. Vienti Ruotsiin väheni 8,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 7,8 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 22,4 prosenttia, mutta vienti Japaniin nousi 34,4 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 11,0 prosenttia, tuonti Venäjältä 4,3 prosenttia ja tuonti Ruotsista 4,5 prosenttia. Tuonti Kiinasta väheni 1,5 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 52,7 prosenttia. Tuonti Alankomaista (+7,0%) ja Yhdysvalloista (+6,8%) sen sijaan kasvoi.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Tammikuu 2020 Tammikuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 908 4 397 -10,4
Tuonti (cif) 5 197 4 715 -9,2
Tase -286 -318  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Tammikuu 2020 Tammikuu 2021 Muutos %
2021:01/2020:12
Muutos %
2021:01/2020:01
Keskiarvo *
2020:02-2021:01
Muutos %
2020:02-2021:01/
2019:02-2020:01
Viennin volyymi-indeksi 93,7 85,7 -28,0 -8,5 93,1 -8,2
Tuonnin volyymi-indeksi 97,9 90,5 -7,3 -7,6 97,0 -8,3
Viennin yksikköarvoindeksi 117,0 116,4 0,8 -0,4 114,7 -3,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 120,9 120,3 0,9 -0,5 116,2 -1,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski jyrkästi tammikuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 17,1 prosenttia tammikuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo väheni 3,6 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 32,8 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 40,8 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo pieneni 4,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 17,5 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo väheni 6,2 prosenttia ja tavarankuljetusautojen 23,8 prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo laski 7,8 prosenttia tammikuussa vientihintojen laskun vuoksi. Vientimäärät olivat nousussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 0,2 prosenttia tammikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo väheni 12,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 61,3 prosenttia. Muovien viennin arvo pieneni 7,6 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 16,3 prosenttia tammikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 23,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 18,8 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi saman 18,8 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo laski 0,3 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden viennin arvo väheni 15,9 prosenttia tammikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 12,5 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 23,5 prosenttia tammikuussa. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 36,3 prosenttia, sinkin viennin arvo 21,2 prosenttia. Nikkelin viennin arvo kohosi sen sijaan 14,0 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo pieneni 7,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 13,1 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo nousi 5,4 prosenttia edellisvuoden tammikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 44,4 prosenttia.

Öljyn tuonnin arvon lasku jatkui tammikuussa, sähkön tuonti kasvoi jyrkästi

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 30,2 prosenttia tammikuussa, mutta sähkön tuonnin arvo kasvoi 86,8 prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 16,5 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo väheni 1,8 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti kasvoi 3,8 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 13,2 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti väheni 18,6 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 8,8 prosenttia, josta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti väheni 0,3 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 18,3 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 24,5 prosenttia. Muiden tekstiilituotteiden kuin vaatteiden tuonnin arvo kasvoi 11,4 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti puolestaan laski 15,4 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, tammikuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, tammikuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammikuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.4.2021