Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto tammikuussa 2017

31.3.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä vientimäärät että vientihinnat nousivat tammikuussa reippaasti

Myös tuontimäärät ja -hinnat kasvussa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi tammikuussa 28 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli tammikuussa arvoltaan lähes 4,6 miljardia euroa.  Viennin volyymi suureni 22,7 prosenttia. Myös vientihinnat jatkoivat nousuaan ja kohosivat viisi prosenttia. Viennin arvon ja volyymin suuria kasvuprosentteja selittää poikkeuksellisen heikko vertailukuukausi. Tammikuussa 2016 tavaraa vietiin vain noin 3,6 miljardin euron edestä, mikä oli pienin kuukausittainen viennin arvo sitten helmikuun 2010. Kuluvan vuoden tammikuun viennin arvo oli suurin piirtein samalla tasolla kuin kuukausittainen viennin arvo vuoden 2016 syys-joulukuussa. Tuonnin arvo suureni tammikuussa 25 prosenttia ja oli hieman yli viisi miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 5,1 prosenttia ja tuonnin volyymi kasvoi 22,3 prosenttia. Myös tuonnin kasvua selittää erittäin heikko vertailukuukausi.  

Kauppatase oli tammikuussa 447 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2016 tammikuussa kauppatase oli 433 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni hieman tammikuussa vuoden 2016 tammikuuhun verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja aavistuksen enemmän. Pisteluku oli tammikuussa 102,1 ja edellisvuonna 102,2. Vaihtosuhde parani joulukuusta 2016, jolloin pisteluku oli 99,1.

Kaikkien päävientialojen vienti kasvoi tammikuussa heikkoon vertailukuukauteen nähden. Öljynjalosteiden vienti suureni eniten, mutta myös muun kemianteollisuuden vienti nousi. Metsäteollisuuden tuotteiden sekä metallien, koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti oli niin ikään reilussa kasvussa. Lisäksi Suomesta vietiin tammikuussa 233 miljoonan euron arvoinen laiva Viroon. Lääkkeiden ja metallista valmistettujen tuotteiden vienti oli pienempää kuin vuosi sitten tammikuussa. Raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä metalliteollisuuden tuotteiden tuonti vahvistui erityisen paljon tammikuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaa verrattuna. Myös malmien ja metalliromun tuonti nousi merkittävästi. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti kasvoi niin ikään. Metsäteollisuuden tuotteiden tuonti sen sijaan väheni hieman.

Vienti EU-maihin kasvoi tammikuussa 27 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle vahvistui 30 prosenttia. Vienti lisääntyi kaikkiin tärkeisiin vientimaihin. Eniten nousi vienti Viroon (205 %), Kiinaan (75 %), Alankomaihin (54 %) sekä Yhdysvaltoihin (22 %) ja Ruotsiin (22 %). Tuonti EU-maista suureni yhdeksän prosenttia, ja tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi peräti 51 prosenttia. Tuonti kasvoi lähes kaikista suurimmista kauppakumppanimaista. Tuonti suureni reippaasti Yhdysvalloista (33 %), Puolasta (23 %) ja Ruotsista (20 %). Tuonti Tanskasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta laski. Vienti Venäjälle kasvoi tammikuussa 48 prosenttia ja tuonti peräti 170 prosenttia 320 miljoonan euron arvoisten putkihankintojen ansiosta. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Tammikuu
Januari
January
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 3 581 4 583 +28
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 013 5 030 +25
Tase/Balans/Balance -433 -447  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

  Tammikuu
Januari - January
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:01 2017:01 2017:01/
2016:12
2017:01/
2016:01
2016:02-2017:01 2016:02-2017:01/
2015:02-2016:01
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 76,1 93,5 +2,7 +22,7 92,4 -1,7
Tuonti/Import/Imports 87,1 106,5 +4,1 +22,3 100,0 +2,5
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 106,0 111,3 +0,2 +5,0 107,4 +0,7
Tuonti/Import/Imports 103,8 109,1 -2,7 +5,1 106,0 +0,7
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Kaikkien päätoimialojen vienti kasvussa tammikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti oli yhteenlaskettuna 45 prosentin kasvussa tammikuussa. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti suureni 138 prosenttia, teollisuuden erikoiskoneiden vienti 12 prosenttia sekä teollisuuden yleiskoneiden vienti 11 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vientiin kirjattiin kasvua 11 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo ponnahti 139 prosentin kasvuun. Tavarankuljetusautojen vienti suureni 87 prosenttia ja henkilöautojen vienti neljä prosenttia. Viroon viety 233 miljoonan euron arvoinen laiva nosti eniten kuljetusvälineiden kasvuprosenttia.  

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 81 prosenttia tammikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Niiden vienti on kasvanut kuukausittain viime vuoden syyskuusta lähtien. Tammikuussa sekä jalosteiden vientimäärät että vientihinnat nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo suureni 18 prosenttia tammikuussa. Peruskemikaalien vienti kasvoi 29 prosenttia ja muovienkin vienti kohosi 11 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti sen sijaan laski kolme prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kohosi 16 prosenttia tammikuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi tammikuussa seitsemän prosenttia, sahatavaran vienti 37 prosenttia sekä vanerin ja muiden levytuotteiden vienti 24 prosenttia. Paperimassan viennin arvo kohosi kolmanneksen viime vuodesta. Paperin ja pahvin vientimäärät kasvoivat, mutta vientihinnat laskivat hieman. Myös massan kohdalla vientimääriin tuli kasvua. Massan vientihinnat sen sijaan säilyivät viime vuoden tasolla.

Metallisektorin tuotteiden vienti nousi 18 prosenttia tammikuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 19 prosenttia ja värimetallien vienti 36 prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti enentyi 15 prosenttia, sinkin vienti 63 prosenttia ja nikkelin vienti 76 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 18 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti nousi 26 prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti kymmenen prosenttia. Malmien ja metalliromun viennin arvo kaksinkertaistui viime vuodesta.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi tammikuussa 48 prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi kymmeneksen, raaka-aineiden tuonti 36 prosenttia ja investointitavaroiden tuonti 18 prosenttia. 


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
​Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.4.2017