Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto tammikuussa 2016

31.3.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi painoi viennin arvon laskuun tammikuussa

Vientihintojen nousu jatkui

Suomen tavaraviennin arvo madaltui tammikuussa kymmenen prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan melkein 3,6 miljardia euroa. Edellisen kerran viennin kuukausittainen arvo oli alle neljä miljardia euroa tammikuussa 2015. Alle 3,6 miljardia euroa viennin arvo oli viimeksi helmikuussa 2010. Viennin arvon lasku johtui yksinomaan viennin volyymin kymmenen prosentin laskusta. Vientihinnat jatkoivat joulukuussa alkanutta nousuaan, ja kohosivat tammikuussa 1,8 prosenttia.

Tuonti laski tammikuussa kahdeksan prosenttia ja oli arvoltaan 3,9 miljardia euroa. Tuonnin volyymi heikkeni yhdeksän prosenttia, mutta tuontihinnat kääntyivät lähes koko viime vuoden jatkuneen laskun jälkeen tammikuussa 1,8 prosentin nousuun.

Kauppatase oli tammikuussa 357 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden tammikuussa kauppataseen alijäämää tuli 301 miljoonaa euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde ei muuttunut tammikuussa vuodentakaisesta vertailukuukaudesta, koska tuonti- ja vientihinnat kasvoivat yhtä rivakasti. Pisteluku oli tammikuussa 102,2. Vaihtosuhde parani vuoden 2015 joulukuusta, jolloin pisteluku oli 101,7.

Lähes kaikkien päätoimialojen tuotteiden viennin arvo väheni tammikuussa. Jyrkimmin laski öljyjalosteiden ja teollisuuden koneiden vienti. Sähkötekniikan viennin arvo ei muuttunut edellisvuodesta. Tuonnissa sähkökoneiden ja -laitteiden tuonti suureni, mutta muiden tärkeimpien tavararyhmien tuonti madaltui. Raakaöljyn tuonnin arvon lasku kiihtyi jälleen, kun joulukuussa lasku oli jo hieman tasoittunut.

Vienti EU-maihin laski tammikuussa kahdeksan prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12 prosenttia. Vienti suureni merkittävimmistä vientimaista ainoastaan Kiinaan. Vienti Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan laski erityisen jyrkästi, reilun viidenneksen. Ruotsiin ja Saksaan suuntautuneen viennin lasku oli loivempaa.

Sekä tuonti EU-maista että tuonti EU:n ulkopuolelta laski molemmista kahdeksan prosenttia. Tärkeimmistä tuontimaista vain Kiinan kohdalla tilastoitiin tuonnin kasvua. Tuonti Alankomaista ja Saksasta laski selvästi.

Vienti Venäjälle väheni 19 prosenttia ja tuonti Venäjältä 32 prosenttia tammikuussa. Venäjälle vietiin tavaraa tammikuussa vain 155 miljoonan euron arvosta. Viennin kuukausittainen arvo oli koko Suomen euroajan tilastohistorian matalin.  

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Tammikuu
Januari
January
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 3 942 3 556 -10
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 243 3 913 -8
Tase/Balans/Balance -301 -357  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes
2010=100 Tammikuu
Januari - January
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:01 2016:01 2016:01/
2015:12
2016:01/
2015:01
2015:02-2016:01 2015:02-2016:01/
2014:02-2015:01
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 84,7 76,1 -22,8 -10,0 94,0 -4,7
Tuonti/Import/Imports 95,7 87,1 -18,1 -9,0 97,6 -1,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 104,1 106,0 +0,1 +1,8 106,7 +1,0
Tuonti/Import/Imports 101,9 103,8 -0,4 +1,8 105,2 -3,9
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöautojen vienti kääntyi laskuun useamman vuoden yhtäjaksoisen nousu-uran jälkeen

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan yhdeksän prosenttia tammikuussa. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti laski 13 prosenttia. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti kutistui 31 prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti aleni 18 prosenttia. Teollisuuden erikoiskoneiden, mm. traktoreiden ja metsänhoitokoneiden, vienti kasvoi prosentin. Sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo ei muuttunut edellisvuodesta, mutta kuljetusvälineiden pieneni kahdeksan prosenttia. Laskua tasoitti hiukan 20 miljoonan euron arvoinen lentokonetoimitus Irlantiin. Henkilöautojen viennin arvo kääntyi tammikuussa 16 prosentin laskuun useamman vuoden kuukausikohtaisen kasvun jälkeen.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 27 prosenttia tammikuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat 22 prosenttia ja vientimäärät kuusi prosenttia. Öljytuotteiden laskulla ei ollut merkittävää vaikutusta kokonaisviennin kehitykseen tammikuussa: kokonaisvienti laskettuna ilman öljytuotteita vajosi yhdeksän prosenttia, kun todellinen kokonaisvienti laski kymmenen prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti madaltui 11 prosenttia tammikuussa. Näistä tuotteista muovien viennin arvo jäi neljä prosenttia viime vuoden tammikuuta pienemmäksi. Peruskemikaalien vienti kutistui 16 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti seitsemän prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti aleni kuusi prosenttia tammikuussa. Paperin ja pahvin vientimäärät laskivat yhdeksän prosenttia, mutta vientihinnat kasvoivat kaksi prosenttia. Tavararyhmän viennin arvo väheni siis seitsemän prosenttia. Sahatavaran vienti lisääntyi kaksi prosenttia, mutta vanerin vienti madaltui 15 prosenttia. Paperimassan vienti pieneni kahdeksan prosenttia tammikuussa edellisvuodesta. Massan vientihinnat laskivat kahdeksan prosenttia, mutta vientimäärät nousivat prosentin.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo väheni kokonaisuudessaan 11 prosenttia tammikuussa. Teräksen ja raudan vienti aleni 14 prosenttia ja värimetallien vienti 16 prosenttia. Värimetalleista sinkin vienti heikkeni 12 prosenttia ja nikkelin vienti 53 prosenttia. Kuparin viennille tilastoitiin kuitenkin viiden prosentin kasvu. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kohosi 18 prosenttia rauta- ja teräsrakennetoimitusten ansiosta. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti pieneni kahdeksan prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden vienti parani 26 prosenttia lääketieteellisten kojeiden viennin vetreän kasvun vuoksi.

Energiatuotteiden tuonnin arvo supistui tammikuussa 24 prosenttia. Tuontia painoi erityisesti raakaöljy, jonka tuonnin arvo laski 42 prosenttia. Arvon lasku oli selvästi joulukuun laskua jyrkempää. Raakaöljyn tuontihinnat laskivat 24 prosenttia ja tuonnin määrä myös 24 prosenttia. Öljytuotteiden tuonnin arvo väheni seitsemän prosenttia. Tuontihinnat laskivat neljänneksen, mutta tuontimäärät sen sijaan nousivat myös noin neljänneksen edellisvuoden tammikuusta. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi seitsemän prosenttia, mutta raaka-aineiden tuonti pieneni kahdeksan prosenttia ja investointitavaroiden tuonti kolme prosenttia.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.4.2016