Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2021

30.11.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 15,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,6 prosenttia syyskuussa

Tuontihinnat nousivat 17,8 prosenttia, vientihinnat 16,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi syyskuussa 33,3 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,6 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 15,4 prosenttia ja vientihinnat 16,4 prosenttia vuoden 2020 syyskuusta. Tuonnin arvo nousi syyskuussa 19,9 prosenttia ja oli 6,4 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 17,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,6 prosenttia vuoden 2020 syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 18,0 prosenttia ja tuonnin arvo 16,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 123 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-syyskuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,7 miljardia euroa, mikä oli 323 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-syyskuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni syyskuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli syyskuussa 96,2 ja edellisvuonna 97,4. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2021 elokuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 11,4 prosenttia syyskuussa ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 36,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo kasvoi 39,3 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 12,8 prosenttia, ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 7,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 87,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nostivat lentokonetoimitukset Irlantiin.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 33,0 prosenttia kasvua syyskuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 18,5 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 9,6 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 68,8 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 5,9 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 1,2 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 39,1 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 25,7 prosenttia syyskuussa. Tuonti EU-maista nousi 11,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 32,9 prosenttia syyskuussa. Tammi-syyskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 18,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,3 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 15,6 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 16,8 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 6,6 prosenttia, vienti Ruotsiin 23,6 prosenttia ja vienti Kiinaan 22,2 prosenttia syyskuussa. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 16,1 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 27,2 prosenttia syyskuussa. Vienti Alankomaihin nousi 36,5 prosenttia ja vienti Venäjälle 42,0 prosenttia. Vienti Irlantiin nousi syyskuussa jyrkästi lentokonetoimituksista johtuen. Tuonti Kiinasta nousi 31,0 prosenttia, tuonti Ruotsista 28,6 prosenttia ja tuonti Venäjältä 35,6 prosenttia syyskuussa. Tuonti Saksasta nousi 6,5 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 16,1 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Syyskuu 2020 Syyskuu 2021 Muutos % Tammi-syyskuu 2020 Tammi-syyskuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 932 6 572 33,3 41 234 48 663 18,0
Tuonti (cif) 5 377 6 449 19,9 44 222 51 328 16,1
Tase -445 123   -2 988 -2 665  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Syyskuu 2020 Syyskuu 2021 Muutos %
2021:09/2021:08
Muutos %
2021:09/2020:09
Keskiarvo *
2020:10-2021:09
Muutos %
2020:10-2021:09/
2019:10-2020:09
Viennin volyymi-indeksi 98,5 113,7 30,1 15,4 99,4 6,5
Tuonnin volyymi-indeksi 105,4 109,2 11,2 3,6 101,0 2,3
Viennin yksikköarvoindeksi 112,7 131,3 -1,2 16,4 122,6 6,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 115,8 136,5 1,3 17,8 126,0 8,1

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Lentokonevienti Irlantiin nosti kokonaisviennin arvoa selvästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 36,7 prosenttia syyskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 17,4 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 14,8 prosenttia syyskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 9,2 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 25,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 97,6 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo väheni 2,0 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 12,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nostivat 384 miljoonan euron lentokonetoimitukset Irlantiin.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 27,7 prosenttia syyskuussa vientihintojen nousun vuoksi. Vientimäärät laskivat. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 39,5 prosenttia syyskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 40,0 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 16,1 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 50,1 prosenttia ja lannoitteiden vienti 128,8 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 34,1 prosenttia syyskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 21,1 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 28,7 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 76,9 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 13,6 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 36,8 prosenttia syyskuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo kasvoi 55,8 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 10,7 prosenttia vientihintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 2,2 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo nousi 37,4 prosenttia. Nikkelin viennin arvo laski 4,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 30,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 7,2 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 8,7 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 59,8 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi syyskuussa 6,1 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo moninkertaistui viime vuodesta.

Sähkön tuonti kasvoi syyskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 42,0 prosenttia. Tuontihinnat nousivat, mutta tuontimäärät laskivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 184,1 prosenttia syyskuussa sekä tuontihintojen että -määrien noustua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 22,0 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 20,1 prosenttia syyskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 15,8 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 39,0 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 43,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 24,3 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti suureni 12,8 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 6,6 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 36,5 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 10,6 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 21,5 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 5,9 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, syyskuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, syyskuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, syyskuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.12.2021