Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2017

30.11.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihintojen ja -määrien nousu hidastui syyskuussa 

Henkilöautojen viennin kasvu edelleen nopeaa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi syyskuussa yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes viisi miljardia euroa. Kasvua kertyi viime kuukausien tapaan sekä viennin volyymin että vientihintojen noustua. Sekä hintojen että volyymin nousu kuitenkin hidastui viime kuukausista. Volyymi nousi syyskuussa 8,6 prosenttia ja vientihinnat 0,9 prosenttia. Tuonti suureni syyskuussa 11 prosenttia ja oli arvoltaan 5,2 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 7,5 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 4,5 prosenttia. Tammi-syyskuun yhteenlaskettu vienti kasvoi 15 prosenttia ja tuonti 14 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 213 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli kuukausittainen alijäämä säilyi viime kuukausien tasolla. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 1,7 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 103 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuussa lähes 2,1 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli syyskuussa 99,4 ja edellisvuonna 102,9. Vaihtosuhde heikkeni myös elokuusta, jolloin pisteluku oli 100,7.

Viennin arvon kasvua tilastoitiin monille päätavararyhmille. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin kasvu jatkui vakaana, mutta henkilöautojen viennin kasvu kiihtyi. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti säilyi viime vuoden syyskuun tasolla. Malmien ja rikasteiden sekä metallien viennin arvon kasvu johtui vientihintojen noususta. Vientimäärät jäivät viime vuotta pienemmäksi. Paperin ja pahvin vienti laski hieman, mutta paperimassan viennin kasvu oli huomattavaa. Lääkkeiden ja muovien viennin lasku painoi koko kemianteollisuuden yhteenlasketun viennin laskuun. Öljyjalosteiden viennin arvo ei muuttunut vertailukuukaudesta vientimäärien pudottua. Kulutustavaroiden tuonti laski syyskuussa, mutta muiden pääryhmien tuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin kasvoi syyskuussa yhdeksän prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle myös yhdeksän prosenttia. Vienti Saksaan kasvoi edelliskuukausien tapaan jyrkästi vilkkaan henkilöautoviennin tukemana. Myös vienti Ruotsiin, Alankomaihin, Kiinaan ja Ranskaan kasvoi. Vienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan laski. Tuonti EU-maista kasvoi kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12 prosenttia. Tuonti Alankomaista, laski, mutta kasvoi muista suurista tuontimaista. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 21 prosenttia. Vienti Venäjälle kasvoi syyskuussa kymmenen prosenttia ja tammi-syyskuussa 18 prosenttia. Tuonti Venäjältä suureni 11 prosenttia syyskuussa, ja tammi-syyskuussa nousua kertyi 45 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Syyskuu
September
September
Muutos
Förändring
Change
Tammi-syyskuu
Januari-september
January-September
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 570 4 974 +9 38 277 44 190 +15
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 673 5 188 +11 40 352 45 857 +14
Tase/Balans/Balance -103 -213   -2 075 -1 667  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Syyskuu
September
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:09 2017:09 2017:09/
2017:08
2017:09/
2016:09
2016:10-2017:09 2016:10-2017:09/
2015:10-2016:9
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 94,4 102,5 +7,0 +8,6 97,6 +6,1
Tuonti/Import/Imports 100,5 108,1 +5,8 +7,5 104,5 +5,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 109,1 110,2 -1,6 +0,9 111,2 +5,1
Tuonti/Import/Imports 106,1 110,9 -0,2 +4,5 110,0 +5,7
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Suomi vei yli 11 tuhatta henkilöautoa syyskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan 19 prosenttia syyskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti kohosi 14 prosenttia ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti kasvoi 30 prosenttia. Kasvussa oli erityisesti sähkögeneraattoreiden ja näiden osien sekä maansiirto- ja kaivuukoneiden vienti. Yleiskäyttöisten teollisuuden koneiden vienti vahvistui kymmenen prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti ei muuttunut viime vuodesta, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo suureni 38 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen vienti kasvoi edelliskuukausien tapaan erittäin jyrkästi. Viennin arvo kohosi 216 prosenttia 280 miljoonaan euroon ja vientimäärä 11 493 autoon. Myös tavarankuljetus- ja erikoisautojen vienti kasvoi, nousua 18 prosenttia. Kuljetusvälineviennin arvon kasvuprosenttiin vaikutti laskevasti vertailukuukauden lentokonetoimitus.

Öljytuotteiden viennin arvo ei syyskuussa muuttunut viime vuodesta. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti supistui seitsemän prosenttia syyskuussa vientimäärien laskun vuoksi.  Peruskemikaalien vienti nousi kaksi prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti väheni kymmenen prosenttia. Muovien viennin arvo jäi kahdeksan prosenttia viime vuoden syyskuuta pienemmäksi.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi kolme prosenttia syyskuussa. Paperin ja pahvin vienti aleni prosentin. Vientimäärät eivät juuri muuttuneet vertailukuukaudesta, mutta vientihinnat laskivat prosentin. Sahatavaran vienti suureni kuusi prosenttia ja vanerin sekä muiden levytuotteiden vienti kohosi prosentin. Paperimassan vienti suureni 18 prosenttia syyskuussa viime vuodesta sekä vientihintojen että -määrien kasvun vuoksi.

Metallisektorin tuotteiden vienti vahvistui 15 prosenttia syyskuussa vientihintojen kasvun vuoksi. Vientimäärät olivat suurin piirtein viime vuoden tasolla. Teräksen ja raudan vienti nousi 11 prosenttia ja värimetallien vienti kasvoi 28 prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti kasvoi 36 prosenttia, nikkelin vienti 29 prosenttia ja sinkin vienti 11 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo ei muuttunut viime vuodesta.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti kasvoi kymmenen prosenttia, malmien ja metalliromun vienti 51 prosenttia. Malmien vientihinnat kasvoivat erittäin jyrkästi, mutta vientimäärät laskivat viime vuoden syyskuun 86 tuhannesta tonnista 54 tuhanteen tonniin. Kojeiden ja mittareiden vienti supistui kahdeksan prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti suureni 18 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti kasvoi 15 prosenttia syyskuussa. Investointitavaroiden tuonti suureni viisi prosenttia. Myös kuljetusvälineiden tuonti kasvoi, nousua 23 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti kohosi syyskuussa prosentin, mutta kulutustavaroiden tuonti laski kymmenen prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.12.2017