Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2016

30.11.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat nousivat syyskuussa, mutta viennin volyymin lasku kiihtyi

Viennin arvo säilyi liki viime vuoden tasolla

Suomen tavaravienti oli arvoltaan hieman yli 4,5 miljardia euroa syyskuussa Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvo ei juuri muuttunut vuoden takaisesta. Viennin volyymi laski 4,4 prosenttia, eli laskua tuli hieman enemmän kuin elokuussa. Vientihinnat nousivat tasan viisi prosenttia, mikä oli suurin kuukausittainen vientihintojen nousu kuluvana vuonna. Tuonnin arvo laski syyskuussa prosentin ja oli 4,6 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 3,3 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 4,2 prosenttia. Tammi-syyskuun yhteenlaskettu vienti supistui viisi prosenttia, kun taas yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta pysyi viime vuoden tasolla.

Kauppatase oli syyskuussa 77 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 1,9 miljardia euroa, kun viime vuoden tammi-syyskuun vaje oli vain 57 miljoonaa euroa.  Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 93 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde  parani syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat kasvoivat hieman tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli syyskuussa 102,9 ja viime vuonna 102,1. Vaihtosuhde parani myös kuluvan vuoden elokuusta, jolloin pisteluku oli 100,5.

Öljyjalosteiden, sahatavaran, metallien ja lääketieteellisten kojeiden vienti kasvoi, mutta teollisuuden koneiden ja laitteiden, moottoreiden sekä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski syyskuussa. Kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli viime vuoden tasolla. Syyskuulle kirjattiin myös 129 miljoonan euron arvoinen lentokonetoimitus, jota ilman kokonaisvienti olisi laskenut noin kolme prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo kasvoi lentokonehankinnasta johtuen, mutta muiden tärkeimpien toimialojen tuotteiden kokonaistuonti pieneni.

Vienti EU-maihin supistui syyskuussa prosentin, mutta vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut viime vuoden tasosta. Tärkeimmistä vientimaista vienti kasvoi Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Ranskaan. Vienti Saksaan, Ruotsiin, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan heikkeni. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia, ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Tuonti EU-maista kasvoi syyskuussa viisi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni yhdeksän prosenttia. Tuonti Saksasta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Isosta-Britanniasta aleni, kun taas tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Ranskasta vahvistui. Tammi-syyskuussa tuonti EU-maista suureni prosentin, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni kaksi prosenttia.

Vienti Venäjälle kääntyi elokuun pienen nousun jälkeen taas laskuun ja väheni syyskuussa kolme prosenttia viime vuoden syyskuusta. Tammi-syyskuussa Venäjän-viennissä laskua tuli kymmenen prosenttia vuodentakaisesta. Tuonti Venäjältä pysyi syyskuussa vertailukuukauden tasolla, mutta tammi-syyskuussa laskua kertyi kuusi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Syyskuu
September
September
Muutos
Förändring
Change
Tammi-syyskuu
Januari-september
January-September
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 556 4 540 -0 40 157 38 193 -5
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 649 4 617 -1 40 214 40 102 -0
Tase/Balans/Balance -93 -77   -57 -1 910  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

  Syyskuu
September
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:09 2016:09 2016:09/
2016:08
2016:09/
2015:09
2015:10-2016:09 2015:10-2016:09/
2014:10-2015:09
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 98,8 94,4 +12,6 -4,4 92,0 -3,9
Tuonti/Import/Imports 103,9 100,5 +4,9 -3,3 99,3 +1,7
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 103,9 109,1 +2,6 +5,0 105,8 -0,8
Tuonti/Import/Imports 101,8 106,1 +0,2 +4,2 104,1 -2,0
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Metallien viennin kasvu jatkui syyskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan kahdeksan prosenttia syyskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti väheni kolmanneksen ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti 14 prosenttia. Myös teollisuuden yleiskoneiden viennin arvoon kirjattiin 14 prosenttia laskua viime vuodesta. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti aleni hieman loivemmin, kolme prosenttia, mutta kuljetusvälineiden vienti nousi 16 prosenttia lähinnä 129 miljoonan euron lentokonetoimituksen vuoksi. Henkilöautojen vienti laski 38 prosenttia, mutta tavarankuljetus- ja erikoisautojen vienti nousi seitsemän prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi yhdeksän prosenttia syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat kolme prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 12 prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti ei juurikaan muuttunut syyskuussa viime vuodesta. Peruskemikaalien vienti heikkeni neljä prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti suureni viisi prosenttia ja muovien vienti kaksi prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti säilyi myös viime vuoden syyskuun tasolla kemianteollisuuden viennin tavoin. Toimialan tuotteiden vienti kehittyi kaksijakoisesti: mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vientiin tuli kasvua, mutta kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli heikkoa. Paperin ja pahvin viennin arvo väheni prosentin vientihintojen kahden prosentin laskun vuoksi. Vientimäärät pysyivät liki viime vuoden tasolla. Myös paperimassan vienti heikkeni prosentin syyskuussa viime vuodesta. Massan vientihinnat laskivat 13 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 13 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni seitsemän prosenttia ja vanerin viennin arvo kaksi prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden vienti jatkoi elokuussa alkanutta kasvuaan. Nousua kertyi syyskuussa viisi prosenttia. Teräksen ja raudan vienti enentyi viisi prosenttia ja värimetallien vienti 12 prosenttia, joista kuparin vienti kohosi seitsemän prosenttia ja sinkin vienti viidenneksen. Nikkelin vientiin kasvua tuli jopa 43 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski seitsemän prosenttia.

Elintarvikkeiden vienti kohosi kolme prosenttia vehnän ja kauran viennin kasvun vuoksi. Malmien vienti nousi 75 prosenttia rivakan nikkelikivi- ja sinkkimalmiviennin ansiosta. Kojeiden ja mittareiden vientiin tuli nousua 15 prosenttia, joista lääkintäkojeiden vienti kasvoi 54 prosenttia, mutta mittaus- ja tarkkailukojeiden vienti laski 11 prosenttia.

Energiatuotteiden tuonnin arvon lasku jatkui syyskuussa. Pudotusta laskettiin kymmenes viime vuodesta. Raakaöljyn tuonnin arvo nousi neljä prosenttia, mutta öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 36 prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi seitsemän prosenttia pääasiassa henkilöautojen tuonnista johtuen. Investointitavaroiden tuonnin yhdeksän prosentin nousu selittyy suurelta osin lentokonehankinnalla. Raaka-aineiden tuonnin arvo laski neljä prosenttia vuodentakaisesta.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2013-2016
  • Suomen vienti ja tuonti 2013-2016

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.12.2016