Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2018

31.1.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihintojen ja -määrien nousu jatkui marraskuussa

Tuontihintojen nousu yhä vientihintojen nousua nopeampaa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi marraskuussa yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,8 miljardia euroa. Kasvu johtui lokakuun tapaan sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kohosi 6,5 prosenttia ja vientihinnat 3,3 prosenttia. Volyymin nousu kiihtyi hieman lokakuusta, mutta hintojen nousu hidastui. Tuonnin arvo kasvoi marraskuussa viisi prosenttia ja oli melkein 5,8 miljardia euroa. Kasvu johtui tuontihintojen 8,9 prosentin noususta. Tuonnin volyymi laski 3,0 prosenttia. Tammi-marraskuussa sekä vienti että tuonti kasvoivat seitsemän prosenttia vuoden 2017 vastaavalta ajanjaksolta.  

Kauppatase oli marraskuussa 25 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 2,2 miljardia euroa. Vuoden 2017 marraskuussa kauppatase oli 238 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa 2,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni marraskuussa vuoden 2017 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän koko viime vuoden tapaan. Pisteluku oli marraskuussa 96,8 ja edellisvuonna 102,1. Vaihtosuhde heikkeni myös lokakuusta, jolloin pisteluku oli 97,2.

Viennin kasvua tilastoitiin lähes kaikissa pääryhmissä marraskuussa. Koneiden ja laitteiden, mm. traktoreiden, metsänhoitokoneiden ja verkkolaitteiden, vienti kasvoi tasaisesti. Paperimassan vienti nousi kuukausitasolla ennätyssuureksi, mutta paperin ja pahvin viennin kasvu oli maltillisempaa. Öljyjalosteiden sekä muun kemianteollisuuden vienti kasvoi sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin jyrkkää kasvua selittää osittain kaasuputkien vienti avomerelle, Ruotsiin ja Venäjälle, mutta kasvua tuli myös muille ryhmän tavaroille. Hienoista laskua tilastoitiin sahatavaran vientiin. Kojeiden ja mittareiden sekä kuparin ja sinkin vienti laski jyrkemmin. Tuonnissa kasvua kirjattiin kaikille päätavararyhmille.

Vienti EU-maihin kasvoi marraskuussa yhdeksän prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kahdeksan prosenttia. Vienti kasvoi kaikkiin tärkeimpiin vientimaihin Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Tuonti EU-maista nousi kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta seitsemän prosenttia marraskuussa. Tuonti Saksasta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta väheni, kun taas tuonti Venäjältä, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta kasvoi. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta myös yhdeksän prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Marraskuu 2017 Marraskuu 2018 Muutos % Tammi-marraskuu 2017 Tammi-marraskuu 2018 Muutos %
Vienti (fob) 5 300 5 763 +9 54 935 58 930 +7
Tuonti (cif) 5 538 5 787 +5 57 343 61 094 +7
Tase -238 -25   -2 408 -2 164  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Marraskuu 2017 Marraskuu 2018 Muutos %
2018:11/2018:10
Muutos %
2018:11/2017:11
Keskiarvo *
2017:12-2018:11
Muutos %
2017:12-2018:11/
2016:12-2017:11
Viennin volyymi-indeksi 103,2 109,9 -0,1 +6,5 101,8 +2,6
Tuonnin volyymi-indeksi 112,1 108,8 -3,1 -3,0 105,1 -1,3
Viennin yksikköarvoindeksi 115,3 119,0 -0,3 +3,3 117,1 +4,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 112,9 122,9 +0,1 +8,9 119,8 +8,3

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Paperimassan vienti ennätyssuurta marraskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan viisi prosenttia marraskuussa. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti laski 19 prosenttia, mutta teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti nousi 15 prosenttia. Kasvua tuli niin metsänhoitokoneiden, pyörätraktoreiden ja maansiirto- ja kaivuukoneiden sekä näiden osien vientiin. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi kuusi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo kohosi 11 prosenttia pääasiassa verkkolaitteiden viennin kasvun ansiosta. Kuljetusvälineiden viennin arvo ei juurikaan muuttunut vuoden 2017 marraskuusta. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi vain kolme prosenttia. Autoja vietiin marraskuussa 13 686 kappaletta.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 18 prosenttia marraskuussa vuoden 2017 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sekä vientihinnat että -määrät nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo nousi kuusi prosenttia marraskuussa sekä vientihintojen että -määrien kasvun myötä.  Peruskemikaalien vienti aleni neljä prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti vahvistui 15 prosenttia. Muovien viennin arvo kohosi kymmenen prosenttia ja lannoitteiden vienti 13 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi kahdeksan prosenttia marraskuussa erityisesti kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vahvana jatkuneen kasvun myötä. Paperin ja pahvin vienti kasvoi viisi prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 833 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat. Paperimassan viennin arvo nousi 30 prosenttia marraskuussa sekä vientihintojen että -määrien nousun myötä. Kuukausittainen massan vienti oli marraskuussa tilastohistorian suurin, 384 tuhatta tonnia. Sahatavaran viennin arvo laski prosentin, mutta vanerin ja muiden levytuotteiden vienti kasvoi kolme prosenttia marraskuussa.

Metallisektorin tuotteiden vienti vahvistui 24 prosenttia marraskuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 46 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle, Ruotsiin ja Venäjälle 112 miljoonan euron arvosta, mutta teräslevyvalmisteiden vienti kasvoi myös. Värimetallien vienti laski yhdeksän prosenttia, joista kuparin vienti laski yhdeksän prosenttia ja sinkin vienti 38 prosenttia. Nikkelin vienti kasvoi 32 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi kolmanneksen. Koboltin viennin arvon koko vuoden jatkunut jyrkkä kasvu katkesi marraskuussa; vienti väheni neljä prosenttia vuoden takaisesta.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 11 prosenttia ja malmien ja metalliromun kymmenen prosenttia pääasiassa nikkelikiven viennin arvon kasvun vuoksi. Kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski viisi prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonti kasvoi kaksi prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti prosentin marraskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia ja investointitavaroiden tuonti neljä prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti nousi neljä prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti yhdeksän prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.2.2019