Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2017

31.1.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat ja -määrät nousivat edelleen marraskuussa

Paperimassan ja henkilöautojen viennin kasvu erityisen nopeaa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi marraskuussa 15 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 5,2 miljardia euroa. Kasvu johtui viime kuukausien tapaan sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kohosi 9,9 prosenttia ja vientihinnat 5,5 prosenttia. Sekä vientihintojen että -määrien nousu hidastui hieman lokakuusta, mutta oli syyskuun nousua nopeampaa. Tuonnin arvo kasvoi marraskuussa 14 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta ja oli lähes 5,5 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 12,4 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 3,0 prosenttia. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu vienti nousi 16 prosenttia ja tuonti 14 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli marraskuussa 242 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kirjattiin 2,1 miljardia euroa. Vuoden 2016 marraskuussa kauppatase oli 256 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa vaje oli 2,6 miljardia euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani marraskuussa vuoden 2016 marraskuuhun verrattuna, koska vientihinnat nousivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli marraskuussa 102,1 ja vuonna 2016 vastaavaan aikaan 99,7.

Viennin kasvua tilastoitiin kaikille päätoimialoille. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi paperimassan viennin ripeän kasvun vetämänä. Koneiden ja laitteiden, mm. sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden, viennin kasvu oli myös nopeaa. Henkilöautojen viennin kasvu hidastui hieman lokakuusta, mutta oli edelleen jyrkkää. Kasvua tuli myös metallien, malmien ja rikasteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vientiin. Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden tuonti laski marraskuussa, mutta muiden pääryhmien tuonnin arvo kasvoi. Yksittäisistä tavaroista jyrkintä kasvua tilastoitiin moottoriajoneuvojen osien, raakaöljyn ja malmien tuonnin arvoon.

Vienti EU-maihin kasvoi marraskuussa 16 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 13 prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Ruotsiin, Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vienti Alankomaihin heikkeni. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 13 prosenttia. Tuonti EU-maista marraskuussa nousi 13 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15 prosenttia. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista väheni, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta kasvoi. Tammi-marraskuussa tuonti EU-maista kasvoi kymmenen prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta enentyi 20 prosenttia. Vienti Venäjälle kasvoi marraskuussa 15 prosenttia ja tammi-marraskuussa 17 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edeltävänä vuonna. Tuonti Venäjältä suureni seitsemän prosenttia marraskuussa ja tammi-marraskuussa 39 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Marraskuu
November
November
Muutos
Förändring
Change
Tammi-marraskuu
Januari-november
January-November
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 566 5 236 +15 47 376 54 808 +16
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 822 5 478 +14 49 963 56 927 +14
Tase/Balans/Balance -256 -242   -2 588 -2 119  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Marraskuu
November
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:11 2017:11 2017:11/
2017:10
2017:11/
2016:11
2016:12-2017:11 2016:12-2017:11/
2015:12-2016:11
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 93,9 103,2 -3,1 +9,9 99,2 +8,4
Tuonti/Import/Imports 99,7 112,1 -1,1 +12,4 106,5 +7,9
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 109,2 115,3 +1,8 +5,5 112,3 +5,4
Tuonti/Import/Imports 109,5 112,9 +1,8 +3,0 110,6 +5,4
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Paperimassan vienti kasvoi jyrkästi marraskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan vajaan neljänneksen marraskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti nousi 37 prosenttia ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti 26 prosenttia. Voimakoneista sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden vienti kasvoi nopeasti, ja viennin arvo kohosi 49 prosenttia vertailukuukaudesta. Teollisuuden yleiskoneiden vientiin kasvua tuli viisi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti lisääntyi kaksi prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti kohosi 67 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo kasvoi 280 miljoonaan euroon ja vientimäärät 11 792 autoon. Autoja vietiin hieman vähemmän kuin lokakuussa.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kuusi prosenttia marraskuussa vuoden 2016 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden vienti kasvoi kahdeksan prosenttia marraskuussa vuodesta 2016. Peruskemikaalien viennin arvo kasvoi 18 prosenttia ja raakamuovien ja muovivalmisteiden viennin arvo viisi prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti aleni yhdeksän prosenttia. Lannoitteiden viennin arvo nousi jopa 69 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kohosi kahdeksan prosenttia marraskuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo pysyi vuoden 2016 marraskuun tasolla vientihintojen ja -määrien säilyttyä lähes muuttumattomana. Paperimassan vienti kasvoi 43 prosenttia marraskuussa vertailukuukaudesta sekä hintojen että määrien noustua selvästi. Massaa vietiin marraskuussa 350 tuhatta tonnia, josta vajaa kolmasosa Kiinaan. Sekä sahatavaran että vanerin viennin arvo nousi seitsemän prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo vahvistui viidenneksen marraskuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 17 prosenttia ja värimetallien vienti 32 prosenttia, joista kuparin vienti kasvoi 13 prosenttia, sinkin vienti 93 prosenttia ja nikkelin vienti kymmenen prosenttia. Koboltin viennin arvo nousi jopa 124 prosenttia 32 miljoonaan euroon. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kohosi kaksi prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti kasvoi kuusi prosenttia ja malmien ja metalliromun vienti 70 prosenttia.  Malmien ja rikasteiden viennistä kuparimalmin ja -rikasteiden osuus oli 21 miljoonaa euroa, nikkelikiven 32 miljoonaa euroa. Kojeiden ja mittareiden vienti laski prosentin.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kohosi 28 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti 18 prosenttia marraskuussa. Investointitavaroiden tuonti kasvoi kolme prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonti 26 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti laski kolme prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien tuonti prosentin marraskuussa.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.2.2018