Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2016

31.1.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat nousivat selvästi marraskuussa

Kauppataseen alijäämä 2,4 miljardia euroa viime vuoden tammi-marraskuussa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi vuoden 2016 marraskuussa neljä prosenttia edellisvuodesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,5 miljardia euroa. Vientihinnat nousivat neljäntenä kuukautena peräkkäin. Ne nousivat marraskuussa 4,8 prosenttia, kun lokakuussa nousua tuli 3,3 prosenttia. Viennin volyymi säilyi edellisvuoden tasolla. Tammi-marraskuun yhteenlaskettu viennin arvo supistui neljä prosenttia vuoden 2015 vastaavalta ajanjaksolta. Tuonti suureni marraskuussa kolme prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan hieman yli 4,7 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 1,5 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 5,7 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonnin arvo vuoden alusta ei juuri muuttunut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli marraskuussa 213 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 2,4 miljardia euroa. Edellisvuoden marraskuussa kauppatase oli 240 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa vajetta kirjattiin 351 miljoonaa euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni marraskuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli marraskuussa 99,7 ja edellisvuonna 100,6. Vaihtosuhde heikkeni myös lokakuusta 2016, jolloin pisteluku oli 100,2.

Sähkökoneiden ja -laitteiden, lääketieteellisten kojeiden, öljyjalosteiden, paperin ja pahvin, sahatavaran, malmien ja metallien kokonaisvienti suureni, mutta teollisuuden koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden, paperimassan ja kemiallisten aineiden ja tuotteiden kokonaisvienti pieneni marraskuussa. Tuonnissa koneiden ja laitteiden, öljyjalosteiden, elintarvikkeiden ja metallien tuonti kohosi, mutta kuljetusvälineiden ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski.

Vienti EU-maihin nousi marraskuussa prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle yhdeksän prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Ranskaan. Vienti Saksaan ja Isoon-Britanniaan heikkeni. Tuonti EU-maista laski kaksi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni 13 prosenttia. Tuonti Ruotsista, Alankomaista, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta aleni, kun taas tuonti Saksasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta vahvistui. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla sekä tuonti EU-maista että tuonti EU:n ulkopuolelta pysyi edellisvuoden tasolla.

Vienti Venäjälle suureni marraskuussa 12 prosenttia, mutta tammi-marraskuun Venäjän-viennin arvo oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tuonti Venäjältä kasvoi jopa 45 prosenttia marraskuussa malmien ja öljyn tuonnin ansiosta, mutta tammi-marraskuussa laskua oli kertynyt prosentti vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Marraskuu
November
November
Muutos
Förändring
Change
Tammi-marraskuu
Januari-november
January-November
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 340 4 516 +4 49 264 47 284 -4
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 580 4 729 +3 49 615 49 644 +0
Tase/Balans/Balance -240 -213   -351 -2 360  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

  Marraskuu
November
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:11 2016:11 2016:11/
2016:10
2016:11/
2015:11
2015:12-2016:11 2015:12-2016:11/
2014:12-2015:11
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 93,9 93,9 -1,8 +0,0 91,5 -3,5
Tuonti/Import/Imports 101,3 99,7 -1,8 -1,5 98,7 +0,8
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 104,2 109,2 +2,1 +4,8 106,5 +0,2
Tuonti/Import/Imports 103,6 109,5 +2,5 +5,7 104,9 -0,3
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Lääketieteellisten kojeiden vienti jatkoi nopeaa kasvuaan marraskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan neljä prosenttia marraskuussa. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti laski prosentin ja teollisuuden erikoiskoneiden vienti viisi prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti heikkeni kahdeksan prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti nousi kaksi prosenttia sähköjohtimien sekä diagnoosi- ja röntgenlaitteiden viennin vahvistumisen vuoksi, mutta kuljetusvälineiden väheni 14 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen vienti laski 11 prosenttia, mutta tavarankuljetus- ja erikoisautojen vienti kasvoi prosentin.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 17 prosenttia marraskuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat hieman, mutta vientimäärät nousivat selvästi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti laski prosentin marraskuussa.  Peruskemikaalien vienti väheni prosentin ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti viisi prosenttia. Muovien viennin arvo ei muuttunut edellisvuodesta.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti suureni neljä prosenttia marraskuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo vahvistui kuusi prosenttia vientimäärien noustua. Vientihinnat laskivat aavistuksen. Sahatavaran vienti nousi 22 prosenttia ja levytuotteiden vienti kolme prosenttia. Paperimassan viennin arvo heikkeni 15 prosenttia marraskuussa edellisvuodesta. Sekä massan vientihinnat että vientimäärät laskivat.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo suureni kolme prosenttia marraskuussa. Värimetallien vienti suureni 13 prosenttia, joista kuparin vienti kasvoi 14 prosenttia, sinkin vienti 13 prosenttia ja nikkelin vienti 20 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia. Teräksen ja raudan vienti heikkeni kolme prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti pieneni prosentin, mutta kojeiden ja mittareiden vienti vahvistui 42 prosenttia 210 miljoonaan euroon. Ryhmän tavaroista lääketieteellisten kojeiden vienti kasvoi ennätykselliseen 126 miljoonaan euroon, eli se suureni 88 prosenttia edellisvuodesta. Malmien ja metalliromun vienti kasvoi myös rivakasti. Nousua tuli 84 prosenttia nikkelikiven viennin moninkertaistuttua.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi marraskuussa 10 prosenttia. Raakaöljyn tuonnin arvo kasvoi 16 prosenttia, mutta öljyjalosteiden tuonnin arvo laski kaksi prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti laski viisi prosenttia. Raaka-aineiden tuonti kohosi neljä prosenttia ja investointitavaroiden tuonti kaksi prosenttia edellisvuodesta. 


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2013-2016
  • Suomen vienti ja tuonti 2013-2016

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.2.2017