Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2017

31.5.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä viennin volyymi että vientihinnat nousivat maaliskuussa

Viennin arvon kasvu tarkentui 21 prosenttiin ennakkotilaston 17 prosentista

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi maaliskuussa 21 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Kasvua tilastoitiin kuukausitilastossa selvästi enemmän kuin kuun alun ennakkotilastossa, jossa viennin arvon kasvuksi kirjattiin 17 prosenttia. Ennakkotilastosta puuttui maaliskuussa Kyprokseen viety 113 miljoonan euron arvoinen laiva. Vienti oli Tullin maaliskuun tarkentuneiden tietojen mukaan arvoltaan lähes 5,4 miljardia euroa, kun se ennakkotilastossa oli 5,2 miljardia euroa.

Maaliskuun viennin arvon kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kohosi 14,1 prosenttia ja vientihinnat 7,4 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi maaliskuussa 11 prosenttia ja oli lähes 5,3 miljardia euroa. Tuonnin volyymi suureni 4,2 prosenttia ja tuontihinnat 8,2 prosenttia. Vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 18 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonnin arvo 15 prosenttia vuoden takaisesta.

Kauppatase oli maaliskuussa 117 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta tammi-maaliskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 624 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppatase oli 291 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-maaliskuun vaje oli 914 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni maaliskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli maaliskuussa 101,8 ja edellisvuonna 102,5. Vaihtosuhde heikkeni myös helmikuusta, jolloin pisteluku oli 101,9.

Kaikkien tärkeimpien tavararyhmien viennin arvo kasvoi maaliskuussa. Huomattavinta kasvu oli koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden, metallien ja malmien kohdalla. Myös öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi vientihintojen nousun ansiosta. Kuljetusvälineiden tuontiin tuli laskua vertailukuukauden lentokonetuonnin vuoksi, mutta muiden huomattavien ryhmien tuonnin arvo kasvoi.

Sekä vienti EU-maihin että vienti EU:n ulkopuolelle kohosi maaliskuussa 21 prosenttia. Vienti kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppaneihin kasvoi maaliskuussa. Tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 21 prosenttia. Tuonti Alankomaista, Yhdysvalloista ja Ranskasta heikkeni, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Kiinasta ja Isosta-Britanniasta kasvoi. Tammi-maaliskuussa sekä vienti EU-maihin että EU:n ulkopuolelle nousi 18 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 31 prosenttia. Eurostatin mukaan sekä EU28-maiden ulkokaupan vienti että tuonti kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13 prosenttia, mikä siis oli selvästi vähemmän kuin Suomen ulkokaupan viennin ja tuonnin kasvu.[2] Suomen vienti Venäjälle suureni maaliskuussa 19 prosenttia ja tammi-maaliskuussa 29 prosenttia. Tuonti Venäjältä kasvoi 63 prosenttia maaliskuussa ja 103 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Maaliskuu
Mars
March
Muutos
Förändring
Change
Tammi-maaliskuu
Januari-mars
January-March
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 447 5 383 +21 12 145 14 371 +18
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 738 5 266 +11 13 059 14 995 +15
Tase/Balans/Balance -291 +117   -914 -624  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Maaliskuu
Mars - March
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:03 2017:03 2017:03/
2017:02
2017:03/
2016:03
2016:04-2017:03 2016:04-2017:03/
2015:04-2016:03
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 94,7 108,0 +22,1 +14,1 93,4 +0,1
Tuonti/Import/Imports 105,0 109,4 +13,2 +4,2 100,3 +3,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 105,4 113,1 +0,9 +7,4 108,7 +2,3
Tuonti/Import/Imports 102,8 111,2 +1,0 +8,2 107,5 +2,6
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Viennin kasvua kautta päätoimialojen maaliskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden kokonaisviennin arvo kasvoi 26 prosenttia maaliskuussa. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti kasvoi 12 prosenttia, joista voimakoneiden ja moottoreiden vienti vahvistui 31 prosenttia ja teollisuuden erikoiskoneiden vienti kahdeksan prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti nousi kaksi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi 28 prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 71 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvon kasvua tuli 29 prosenttia, tavarankuljetus- ja muiden erikoisautojen viennin kasvua viidennes. Kuljetusvälineiden vientiä suurensi myös laivatoimitus Kyprokseen.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kolmanneksen maaliskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Arvon kasvu johtui yksinomaan vientihintojen noususta. Öljyjalosteiden vientimäärät vähenivät hieman vertailukuukaudesta. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kasvoi 15 prosenttia maaliskuussa. Peruskemikaalien vienti suureni 36 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti laski prosentin. Muovien viennin arvo kohosi 17 prosenttia viime vuoden maaliskuusta.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi neljä prosenttia maaliskuussa. Paperin ja pahvin viennin arvon kasvua tilastoitiin kaksi prosenttia vientimäärien noustua ja vientihintojen laskettua hieman. Sahatavaran viennin arvo kasvoi 16 prosenttia ja puutuotteiden viennin arvo 18 prosenttia. Paperimassan vienti laski viisi prosenttia maaliskuussa viime vuodesta vientimäärien laskun vuoksi. Vientihinnat olivat maaliskuussa nousussa.

Metallisektorin tuotteiden vienti kasvoi 38 prosenttia maaliskuussa. Sekä vientimäärät että –hinnat kasvoivat selvästi. Teräksen ja raudan viennin arvo suureni 29 prosenttia ja värimetallien vienti 67 prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti kohosi 81 prosenttia ja sinkin vienti 63 prosenttia. Nikkelin vienti suureni 70 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo vahvistui yhdeksän prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti kasvoi 28 prosenttia, turkisnahkojen vienti 149 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden vienti seitsemän prosenttia. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi jopa 181 prosenttia vuoden takaisesta.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi maaliskuussa 41 prosenttia raakaöljyn tuontihintojen ja –määrien kasvun ansiosta. Öljyjalosteidein tuonnin arvo laski hieman tuontimäärien vähennyttyä vuoden takaisesta.  Kestokulutustavaroiden tuontiin tuli kasvua vain prosentti, mutta raaka-aineiden tuonti nousi neljänneksen. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski 12 prosenttia kuljetusvälineiden vahvan vertailukuukauden vuoksi.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
[2] Eurostat News Release 83/2017

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.6.2017