Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2018

31.12.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Lokakuussa sekä vientihinnat että -määrät nousivat

Viennin arvon kasvu vahvaa useissa tavararyhmissä

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi lokakuussa kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,8 miljardia euroa. Kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kääntyi syyskuun laskun jälkeen 3,3 prosentin nousuun. Vientihinnat nousivat 5,4 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi lokakuussa myös kahdeksan prosenttia lähes kuuteen miljardiin euroon. Tuonnin volyymi laski prosentin, mutta tuontihinnat nousivat 10,7 prosenttia. Hintojen nousua selittää erityisesti energiatuotteiden ja peruskemikaalien hintojen nousu. Myös paperin ja sellun hinnat nousivat merkittävästi vertailukuukaudesta. Tammi-lokakuussa sekä yhteenlaskettu viennin että tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli lokakuussa 180 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,1 miljardia euroa. Viime vuoden lokakuussa kauppatase oli 210 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-lokakuussa vaje oli lähes 2,2 miljardia euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1]  heikkeni lokakuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli lokakuussa 97,2 ja edellisvuonna 102,1. Vaihtosuhde heikkeni myös syyskuusta, jolloin pisteluku oli 97,4.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin vahva kasvu jatkui lokakuussa. Koneiden ja laitteiden vienti oli niin ikään pirteää. Metallien viennin kasvua selittää osittain kaasuputkien vienti avomerelle, mutta kasvua tilastoitiin myös muille ryhmän tavaroille. Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi selvästi sekä vientihintojen että -määrien kasvun myötä. Myös muiden kemianteollisuuden tuotteiden vientiin tilastoitiin kasvua. Malmien vienti kasvoi niin ikään vientihintojen ja -määrien nousun myötä. Kuljetusvälineiden vienti laski selvästi vertailukuukaudesta. Henkilöautojen vienti laski jyrkästi, mutta laskua selittävät myös vertailukuukauden alustoimitukset. Kuljetusvälineiden tuontiin kirjattiin laskua, mutta muiden pääryhmien tavaroiden tuonti kasvoi selvästi. Energiatuotteiden tuonnin arvon kasvu oli huomattavaa.

Vienti EU-maihin kasvoi lokakuussa viisi prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14 prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan. Vienti Kiinaan heikkeni. Tuonti EU-maista kasvoi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11 prosenttia. Tuonti Saksasta ja Isosta-Britanniasta heikkeni, kun taas tuonti Ruotsista, Alankomaista, Yhdysvalloista ja Kiinasta kasvoi. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin kohosi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Vienti Venäjälle oli suurin piirtein vuoden 2017 vertailukuukauden tasolla lokakuussa. Tammi-lokakuussa Venäjän-viennin arvo oli neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 2017 vastaavaan aikaan. Tuonti Venäjältä suureni neljä prosenttia lokakuussa ja 11 prosenttia tammi-lokakuussa vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Lokakuu 2017 Lokakuu 2018 Muutos % Tammi-lokakuu 2017 Tammi-lokakuu 2018 Muutos %
Vienti (fob) 5 338 5 786 +8 49 635 53 130 +7
Tuonti (cif) 5 549 5 966 +8 51 805 55 218 +7
Tase -210 -180   -2 170 -2 088  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Lokakuu 2017 Lokakuu 2018 Muutos %
2018:10/2018:09
Muutos %
2018:10/2017:10
Keskiarvo *
2017:11-2018:10
Muutos %
2017:11-2018:10/
2016:11-2017:10
Viennin volyymi-indeksi 106,5 110,1 +12,2 +3,3 101,3 +2,8
Tuonnin volyymi-indeksi 113,4 112,3 +11,9 -1,0 105,4 -0,1
Viennin yksikköarvoindeksi 113,2 119,4 +0,4 +5,4 116,8 +4,5
Tuonnin yksikköarvoindeksi 110,9 122,8 +0,6 +10,7 119,0 +7,8

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Kemiallisen metsäteollisuuden vahva vire jatkui lokakuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan viisi prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti laski 15 prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 31 prosenttia.  Henkilöautojen vienti laski 23 prosenttia 234 miljoonaan euroon. Autoja vietiin lokakuussa 10 891 kappaletta. Kuljetusvälineviennin laskua selittää myös vuoden 2017 lokakuun alustoimitukset. Teollisuuden erikoiskoneiden vienti kasvoi 19 prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 13 prosenttia lokakuussa. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi kymmenen prosenttia erityisesti verkkolaitteiden viennin kasvun ansiosta.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 25 prosenttia lokakuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sekä vientihinnat että -määrät nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti nousi 18 prosenttia lokakuussa sekä vientihintojen että -määrien nousun myötä. Peruskemikaalien vienti kasvoi 25 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti viisi prosenttia. Muovien viennin arvo kohosi 15 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti nousi 13 prosenttia lokakuussa kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin nousun vuoksi. Paperin ja pahvin viennin arvo nousi 14 prosenttia. Sekä vientimäärät että -hinnat nousivat. Paperimassan vienti nousi 35 prosenttia lokakuussa viime vuodesta vientihintojen ja -määrien nousun myötä. Massaa vietiin lokakuussa 332 tuhatta tonnia, eli hieman vähemmän kuin syyskuussa. Mekaanisen metsäteollisuuden vienti oli lähes vertailukuukauden tasolla: sahatavaran viennin arvo kasvoi prosentin, mutta vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo pieneni prosentin.

Metallisektorin tuotteiden vienti kasvoi 27 prosenttia lokakuussa. Teräksen ja raudan vienti nousi 46 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle noin 84 miljoonan euron arvosta, mutta myös teräslevyvalmisteiden vienti oli lokakuussa nousussa. Värimetallien vienti vahvistui seitsemän prosenttia, joista kuparin vienti laski neljä prosenttia, mutta sinkin vienti kasvoi kymmenen prosenttia. Nikkelin vienti nousi 14 prosenttia. Viime kuukausien tapaan myös koboltin vienti kasvoi lokakuussa selvästi. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo vahvistui kymmenen prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski kymmenen prosenttia, mutta malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 30 prosenttia sekä vientihintojen että -määrien noustua. Erityisesti nousi nikkelikiven viennin arvo viime kuukausien tapaan. Kojeiden ja mittareiden vienti ei muuttunut viime vuodesta.

Poltto- ja voiteluaineiden tuonti nousi 40 prosenttia lokakuussa. Kulutustavaroiden tuonti nousi seitsemän prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien tuonti prosentin lokakuussa. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia ja investointitavaroiden tuonti viisi prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti pieneni kolme prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.1.2019