Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2017

29.12.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat ja -määrät jatkoivat nousuaan lokakuussa

Viennissä kasvua päätoimialoilla kemianteollisuutta lukuun ottamatta

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi lokakuussa 17 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,3 miljardia euroa. Sekä vientimäärät että -hinnat jatkoivat nousuaan lokakuussa, ja molempien nousu nopeutui syyskuusta. Volyymi kohosi 11,4 prosenttia ja vientihinnat nousivat 5,8 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Tuonnin arvo kasvoi lokakuussa 14 prosenttia vuoden takaisesta ja oli hieman yli 5,4 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 11,7 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 3,8 prosenttia. Tammi-lokakuussa yhteenlaskettu vienti kasvoi 16 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti 14 prosenttia verrattuna viime vuoden tammi-lokakuuhun.

Kauppatase oli lokakuussa 133 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuukausittainen alijäämä pieneni hieman edelliskuukausista. Tammi-lokakuulle kauppataseen alijäämää tilastoitiin hieman yli 1,8 miljardia euroa. Viime vuoden lokakuussa kauppatase oli 256 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-lokakuussa vaje oli reilut 2,3 miljardia euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani lokakuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat kasvoivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli lokakuussa 102,1 ja edellisvuonna 100,2. Vaihtosuhde parani myös syyskuusta, jolloin pisteluku oli 99,4.

Viime kuukausien tapaan viennin arvon kasvua tuli lokakuussa lähes kaikille päätavararyhmille. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi nopeasti. Kuljetusvälineviennin voimakas kasvu johtui viime kuukausien tapaan pääasiassa henkilöautoviennin noususta. Lokakuulle kirjattiin myös alustoimituksia. Paperin ja pahvin viennin kasvu oli vaatimatonta, mutta muiden metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi nopeasti. Kasvussa olivat myös metallit, malmit, turkisnahat ja elintarvikkeet. Kemianteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden viennin arvo pieneni viime vuoden lokakuusta vientimäärien laskun vuoksi. Kulutustavaroiden tuontiin kirjattiin lokakuulle laskua, mutta muiden pääryhmien tuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin kasvoi lokakuussa 22 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kymmenen prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Ruotsiin, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan. Vienti Alankomaihin ja Yhdysvaltoihin heikkeni. Tuonti EU-maista nousi 17 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista pieneni, mutta tuonti muista suurista tuontimaista kasvoi. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 13 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viidenneksen.

Vienti Venäjälle kasvoi lokakuussa kahdeksan prosenttia ja tammi-lokakuussa 17 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä suureni 26 prosenttia lokakuussa ja tammi-lokakuussa 43 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Lokakuu
Oktober
October
Muutos
Förändring
Change
Tammi-lokakuu
Januari-oktober
January-October
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 533 5 311 +17 42 810 49 540 +16
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 789 5 445 +14 45 141 51 371 +14
Tase/Balans/Balance -256 -133   -2 331 -1 830  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Lokakuu
Oktober - October
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:10 2017:10 2017:10/
2017:09
2017:10/
2016:10
2016:11-2017:10 2016:11-2017:10/
2015:11-2016:10
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 95,6 106,5 +3,9 +11,4 98,5 +7,6
Tuonti/Import/Imports 101,6 113,4 +4,9 +11,7 105,5 +6,7
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 107,0 113,2 +2,8 +5,8 111,8 +5,3
Tuonti/Import/Imports 106,8 110,9 +0,0 +3,8 110,3 +5,6
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöauto- ja alusvienti vilkasta lokakuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi lokakuussa 41 prosenttia viime vuodesta. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti nousi 45 prosenttia ja teollisuuden erikoiskoneiden vienti 21 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti vahvistui kymmenen prosenttia. Voimakone- ja moottoriviennin kasvu tuli erityisesti suurista lokakuulle osuneista mäntämoottoritoimituksista. Sähkökoneiden ja -laitteiden viennin kasvu jäi selvästi hitaammaksi, vain neljään prosenttiin. Kuljetusvälineiden vienti nousi 133 prosenttia. Henkilöautojen vienti kasvoi 149 prosenttia 303 miljoonaan euroon ja 12 771 autoon. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen vienti kasvoi 16 prosenttia lokakuussa. Lokakuulle tilastoitiin myös laiva- ja venetoimituksia yhteensä 162 miljoonan euron arvosta.

Öljytuotteiden viennin arvo laski kaksi prosenttia lokakuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti supistui kolme prosenttia lokakuussa vientimäärien laskun vuoksi. Tärkeimmistä ryhmistä ainoastaan muovien vienti kasvoi lokakuussa. Niiden viennin arvo kohosi kuusi prosenttia viime vuoden lokakuuta suuremmaksi. Peruskemikaalien vienti väheni prosentin ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti 15 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi kahdeksan prosenttia lokakuussa. Paperin ja pahvin vienti vahvistui prosentin vientimäärien noustua. Muiden toimialan ryhmien viennin kasvu oli nopeampaa. Sahatavaran vienti nousi 20 prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti 21 prosenttia. Paperimassan vienti kasvoi 18 prosenttia lokakuussa viime vuodesta sekä vientimäärien että -hintojen kasvun vuoksi.

Metallisektorin tuotteiden vienti kohosi 15 prosenttia lokakuussa. Vientihintojen kasvu oli selvästi vientimäärien kasvua suurempaa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 11 prosenttia ja värimetallien vienti viidenneksen. Kuparin vienti kasvoi 27 prosenttia ja sinkin vienti 35 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 14 prosenttia. Laskua tuli nikkelin vientiin, 21 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti kasvoi viidenneksen, turkisnahkojen vienti 43 prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti neljä prosenttia ja malmien ja metalliromun vienti neljänneksen. Malmien viennin kasvua selitti erityisesti lokakuun sinkkimalmivienti, kun vertailukuussa vientiä ei ollut ollenkaan.

Lähes kaikkien pääryhmien tavaroiden tuonti kasvoi lokakuussa. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti kohosi yhdeksän prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti 19 prosenttia. Sekä poltto- ja voiteluaineiden että investointitavaroiden tuonti kasvoi kymmenen prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti vahvistui 35 prosenttia. Kulutustavaroiden tuontiin tuli kahdeksan prosenttia laskua. 


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.1.2018