Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2016

30.12.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi jatkoi laskuaan ja vientihinnat nousuaan lokakuussa

Vienti tärkeimpiin EU:n ulkopuolisiin kauppakumppaneihin kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo väheni lokakuussa viisi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvoksi tilastoitiin 4,5 miljardia euroa. Viennin volyymin lasku jyrkkeni 5,2 prosenttiin syyskuun 4,4 prosentista. Vientihinnat nousivat lokakuussa 3,3 prosenttia viime vuodesta, eli hieman vähemmän kuin syyskuussa. Tuonnin arvo heikkeni lokakuussa kolme prosenttia ja oli 4,7 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 5,8 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 4,5 prosenttia. Tammi-lokakuun yhteenlaskettu vienti pieneni viisi prosenttia viime vuodesta, kun taas tuonti tammi-lokakuussa ei juuri muuttunut verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli lokakuussa 192 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa kauppataseen alijäämää tuli hieman yli 2,1 miljardia euroa. Viime vuoden lokakuussa kauppatase oli 54 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-lokakuun vaje oli tuolloin 111 miljoonaa euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni lokakuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli lokakuussa 100,2 ja edellisvuonna 101,3. Vaihtosuhde heikkeni myös syyskuusta, jolloin pisteluku oli 102,9.

Tärkeimmistä vientituotteista kasvussa lokakuussa oli öljyjalosteiden, sahatavaran, paperimassan ja nikkelin vienti. Lääketieteellisten instrumenttien vienti kasvoi myös rivakasti. Koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski lokakuussa. Raudan ja teräksen viennin lasku oli myös huomattavaa. Kuljetusvälineiden viennin laskua selittää yksittäisistä toimituksista johtunut vahva vertailukuukausi. Tuonnissa sähkökoneiden ja -laitteiden, öljyjalosteiden ja metallien tuonti kasvoi, mutta teollisuuden koneiden, kuljetusvälineiden, kemianteollisuuden tuotteiden, raakaöljyn ja elintarvikkeiden tuonti pieneni.

Vienti EU-maihin väheni 12 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle kohosi viisi prosenttia lokakuussa viime vuodesta. Tärkeimmistä vientimaista vienti kasvoi Alankomaihin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Vienti Saksaan, Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan laski. Tuonti EU-maista laski kuusi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni kaksi prosenttia. Tuonti Saksasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta laski, kun taas tuonti Alankomaista ja Kiinasta kohosi. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin heikkeni neljä prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi lähes viime vuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta väheni kaksi prosenttia.

Vienti Venäjälle kääntyi taas syyskuun loivan laskun jälkeen kasvuun. Viennin arvon kasvua tilastoitiin lokakuulle yhdeksän prosenttia, mutta tammi-lokakuun Venäjän-viennin arvo oli kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tuonti Venäjältä suureni prosentin lokakuussa, mutta tammi-lokakuussa laskua oli kertynyt viisi prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Lokakuu
Oktober
october
Muutos
Förändring
Change
Tammi-lokakuu
Januari-oktober
January-October
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 767 4 505 -5 44 924 42 731 -5
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 821 4 698 -3 45 035 44 863 -0
Tase/Balans/Balance -54 -192   -111 -2 132  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

  Lokakuu
Oktober - October
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:10 2016:10 2016:10/
2016:09
2016:10/
2015:10
2015:11-2016:10 2015:11-2016:10/
2014:11-2015:10
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 100,8 95,6 +1,2 -5,2 91,5 -3,7
Tuonti/Import/Imports 107,8 101,6 +1,1 -5,8 98,8 +1,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 103,6 107,0 -2,0 +3,3 106,1 -0,3
Tuonti/Import/Imports 102,3 106,8 +0,7 +4,5 104,4 -1,1
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Lääketieteellisten instrumenttien viennissä ennätyskuukausi lokakuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan 19 prosenttia lokakuussa. Ainoastaan voimakoneiden ja moottoreiden vientiin tuli kasvua sähkögeneraattoreiden ja –moottoreiden viennin voimistumisen ansiosta. Teollisuuden yleiskoneiden vienti pieneni 21 prosenttia ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti kuusi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti väheni viisi prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 45 prosenttia. Jälkimmäisen ryhmän viennin laskua selittävät vertailukuukauden 164 miljoonan euron arvoiset lentokone- ja helikopteritoimitukset. Henkilöautojen vienti laski vajaan neljänneksen, mutta tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo nousi aavistuksen.

Öljytuotteiden viennin arvo jatkoi syyskuussa alkanutta nousuaan. Vienti kasvoi lokakuussa viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat kolme prosenttia ja vientimäärät kaksi prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti laski kolme prosenttia lokakuussa. Peruskemikaalien vienti laski kolme prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi seitsemän prosenttia. Muovien viennin arvo vajosi seitsemän prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi prosentin lokakuussa. Kasvu johtui sahatavaran ja paperimassan viennin vahvasta vireestä. Sahatavaran vienti suureni neljä prosenttia ja paperimassan vienti 12 prosenttia lokakuussa viime vuodesta. Massan vientihinnat laskivat 14 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 30 prosenttia. Myös sahatavaran kohdalla vientimäärät kasvoivat ja vientihinnat laskivat. Paperin ja pahvin vienti heikkeni kaksi prosenttia. Vientimäärät laskivat prosentin ja vientihinnat kaksi prosenttia. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo väheni neljä prosenttia vertailukuukaudesta.

Metallisektorin tuotteiden vienti kääntyi taas laskuun elo-syyskuun nousukuukausien jälkeen. Vienti laski neljä prosenttia lokakuussa. Teräksen ja raudan vienti supistui yhdeksän prosenttia, mutta värimetallien kokonaisvienti kohosi yhdeksän prosenttia. Kuparin vienti pieneni viisi prosenttia, mutta sinkin vienti vahvistui kolme prosenttia ja nikkelin vienti jopa 69 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski kahdeksan prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski kolme prosenttia, mutta lääkintäkojeiden ja mittarien vienti kohosi viidenneksen 197 miljoonaan euroon. Ryhmän kuukausittainen viennin arvo oli lokakuussa tilastohistorian suurin lääketieteellisten instrumenttien viennin ansiosta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kaksinkertaistui nikkelikiven ja -malmin viennin kasvun vuoksi.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kääntyi lokakuussa kahden prosentin kasvuun. Raakaöljyn tuonnin arvo laski 16 prosenttia, mutta öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 68 prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti suureni neljä prosenttia, mutta investointitavaroiden tuonti laski viidenneksen. Raaka-aineiden tuonnin arvo kohosi kuusi prosenttia vuoden takaisesta. 


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2013-2016
  • Suomen vienti ja tuonti 2013-2016

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto Yleinen
Seuraava julkistus

31.1.2017