Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2017

31.8.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä vientimäärät että –hinnat kasvoivat kesäkuussa

Kauppatase kääntyi alijäämäiseksi

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi kesäkuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,1 miljardia euroa. Kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kohosi 0,9 prosenttia ja vientihinnat 2,0 prosenttia. Tuonti kasvoi kesäkuussa yhdeksän prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,1 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 8,8 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 2,1 prosenttia. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu vienti kohosi 15 prosenttia viime vuodesta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta suureni 13 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli kesäkuussa toukokuun ylijäämäkuukauden jälkeen taas alijäämäinen. Alijäämää tuli 68 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi 881 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 231 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuun vaje oli tuolloin lähes 1,2 miljardia euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni aavistuksen kesäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli kesäkuussa 103,1 ja viime vuoden kesäkuussa 103,2. Vaihtosuhde parani toukokuusta, jolloin pisteluku oli 101,5.

Tärkeimmistä tavararyhmistä teollisuuden koneiden, kemianteollisuuden tuotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien vienti kasvoi, mutta sähkökoneiden ja -laitteiden, kuljetusvälineiden ja öljyjalosteiden vienti heikkeni. Kuljetusvälineiden viennin laskua selittää vertailukuussa Saksaan toimitettu 481 miljoonan euron arvoinen laiva. Kesäkuussa 2017 vietiin 101 miljoonan euron arvoinen alus Kyprokselle ja kaksi yhteensä 62 miljoonan euron arvoista lentokonetta Ranskaan. Lisäksi henkilöautojen vienti kasvoi kesäkuussa jyrkästi. Tuonnissa sähkökoneiden ja -laitteiden, kuljetusvälineiden, elintarvikkeiden ja metallien tuonti kasvoi, mutta teollisuuden koneiden, öljyn ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonti supistui. Kesäkuussa Ranskasta tuotiin kaksi lentokonetta, joiden tilastoitu arvo oli yhteensä 275 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin ei muuttunut viime vuodesta kesäkuussa, mutta vienti EU:n ulkopuolelle suureni kuusi prosenttia. Vienti kohosi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vienti Saksaan laski vertailukuukauden alustoimituksesta johtuen. Tuonti EU-maista nousi 11 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viisi prosenttia. Tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Yhdysvalloista heikkeni, kun taas tuonti Saksasta, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta kasvoi. Tammi-kesäkuussa vienti sekä EU-maihin että EU:n ulkopuolelle kasvoi 15 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista suureni seitsemän prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 23 prosenttia. Vienti Venäjälle kasvoi kesäkuussa 18 prosenttia ja tammi-kesäkuussa 19 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä nousi 16 prosenttia kesäkuussa, ja tammi-kesäkuussa kasvua oli kertynyt 60 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Kesäkuu
Juni
June
Muutos
Förändring
Change
Tammi-kesäkuu
Januari-juni
January-June
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 966 5 072 +2 25 801 29 654 +15
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 735 5 141 +9 26 958 30 534 +13
Tase/Balans/Balance 231 -68   -1 157 -881  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Kesäkuu
Juni - June
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:06 2017:06 2017:06/
2017:05
2017:06/
2016:06
2016:07-2017:06 2016:07-2017:06/
2015:07-2016:06
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 102,7 103,7 -7,6 +0,9 95,0 +1,8
Tuonti/Import/Imports 101,3 110,2 -0,3 +8,8 102,2 +2,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 108,9 111,1 -1,2 +2,0 110,2 +4,4
Tuonti/Import/Imports 105,6 107,8 -2,7 +2,1 108,8 +5,1
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöautojen vienti kasvoi jyrkästi kesäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan seitsemän prosenttia kesäkuussa. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti vahvistui kahdeksan prosenttia. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti aleni prosentin, mutta teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden vienti kasvoi 13 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti kohosi kuusi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti pieneni prosentin ja kuljetusvälineiden 26 prosenttia vertailukuukauden suuren alustoimituksen vuoksi. Kesäkuussa vietiin 101 miljoonan euron arvoinen alus Kyprokselle ja kaksi yhteensä 62 miljoonan euron arvoista lentokonetta Ranskaan. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi kesäkuussa peräti 173 prosenttia ja oli 178 miljoonaa euroa. Autoja vietiin kesäkuussa 7 751 kappaletta, kun viime vuoden kesäkuussa niitä vietiin 3 662 kappaletta.

Öljytuotteiden viennin arvo laski prosentin kesäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna vientimäärien laskun vuoksi. Vientihinnat nousivat kesäkuussa hieman. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kasvoi kuusi prosenttia kesäkuussa. Kasvua selittää sekä vientimäärien että -hintojen kasvu. Peruskemikaalien vienti nousi 11 prosenttia ja muovien yhdeksän prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti pieneni prosentin.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kohosi kolme prosenttia kesäkuussa. Paperin ja pahvin vienti vahvistui prosentin vientimäärien kasvettua. Vientihinnat laskivat aavistuksen. Sahatavaran viennin arvo suureni seitsemän prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo kasvoi viisi prosenttia. Paperimassan vienti kasvoi kolme prosenttia kesäkuussa. Massan vientihinnat nousivat ja vientimäärät laskivat viime vuodesta.

Metallisektorin tuotteiden vienti enentyi 17 prosenttia kesäkuussa. Perusmetallien vientihintojen kasvu jatkui alkuvuoden tapaan kesäkuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 11 prosenttia vientimäärien laskusta huolimatta. Värimetallien viennin arvoon tuli kasvua 34 prosenttia. Kuparin vienti nousi 25 prosenttia, nikkelin vienti 44 prosenttia ja sinkin vienti 37 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvoon tilastoitiin kasvua 11 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti kasvoi seitsemän prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti 26 prosenttia ja malmien ja metalliromun vienti myös 26 prosenttia. Malmien vientihinnat kasvoivat merkittävästi, mutta vientimääriin kirjattiin laskua.

Energiatuotteiden tuonnin arvo laski kesäkuussa kahdeksan prosenttia. Raakaöljyn tuonnin arvo laski neljä prosenttia ja öljyjalosteiden noin kolmanneksen. Kestokulutustavaroiden tuonti kasvoi kahdeksan prosenttia ja raaka-aineiden tuonti 15 prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi yhdeksän prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.9.2017