Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2016

31.8.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä viennin volyymi että vientihinnat nousivat kesäkuussa

Alustoimitus veti viennin arvon kasvuun

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi kesäkuussa viisi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 4,9 miljardia euroa. Sekä viennin volyymi että vientihinnat kääntyivät kasvuun kesäkuussa. Volyymi kasvoi 5,2 prosenttia ja vientihinnat 0,6 prosenttia. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu viennin arvo väheni viisi prosenttia viime vuodesta.

Tuonti suureni kesäkuussa kolme prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 4,6 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 8,6 prosenttia, mutta tuontihinnat laskivat 3,5 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta heikkeni prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kuukausittainen kauppatase kääntyi ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 2015. Kuluvan vuoden kesäkuun ylijäämää tilastoitiin 299 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi miljardi euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 177 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuun ylijäämää tuli 266 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani kesäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat nousivat ja tuontihinnat laskivat. Pisteluku oli kesäkuussa 103,2 ja viime vuonna 99,0. Vaihtosuhde parani myös kuluvan vuoden toukokuusta, jolloin pisteluku oli 101,2.

Viennin arvon käänsi kesäkuussa kasvuun 481 miljoonan euron arvoinen alustoimitus. Öljyjalosteiden viennin arvo nousi vientimäärien kasvun vuoksi. Vientimäärien kasvua selittää viime vuoden kesäkuussa jatkuneen öljynjalostusteollisuuden huoltoseisokin aiheuttama poikkeuksellinen vertailukuukausi. Myös sähköteknisten laitteiden ja sahatavaran vienti kasvoi. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden, kemianteollisuuden tuotteiden, metallien sekä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski. Koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden ja raakaöljyn tuonti suureni, mutta kemianteollisuuden tuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti väheni.

Vienti EU-maihin kasvoi kesäkuussa 15 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle heikkeni kahdeksan prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Ruotsiin ja Ranskaan. Vienti Alankomaihin, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan laski. Tuonti EU-maista kohosi kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi myös kolme prosenttia. Tuonti Saksasta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta väheni, kun taas tuonti Ruotsista, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Ranskasta suureni. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin laski kaksi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista ei muuttunut viime vuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni kaksi prosenttia. Vienti Venäjälle pieneni kesäkuussa 14 prosenttia ja vuoden ensimmäisen puoliskon Venäjän-viennin arvo oli 11 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Tuonti Venäjältä suureni prosentin kesäkuussa, mutta tammi-kesäkuussa tuonnin laskua oli kertynyt kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Kesäkuu
Juni
June
Muutos
Förändring
Change
Tammi-kesäkuu
Januari-juni
January-June
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 687 4 929 +5 27 105 25 691 -5
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 510 4 630 +3 26 839 26 697 -1
Tase/Balans/Balance 177 299   266 -1 006  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes
2010=100 Kesäkuu
Juni - June
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:06 2016:06 2016:06/
2016:05
2016:06/
2015:06
2015:07-2016:06 2015:07-2016:06/
2014:07-2015:06
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 97,7 102,7 +10,8 +5,2 93,3 -3,7
Tuonti/Import/Imports 93,2 101,3 +3,1 +8,6 99,8 +2,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 108,3 108,9 +3,1 +0,6 105,5 -1,4
Tuonti/Import/Imports 109,4 105,6 +1,1 -3,5 103,5 -4,2
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Sähköteknisten tavaroiden vienti kasvoi kesäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan 24 prosenttia kesäkuussa yksittäisen suuren laivatoimituksen vuoksi. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti väheni yhdeksän prosenttia. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti ei muuttunut viime vuodesta, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti laski prosentin ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 22 prosenttia. Sähkökoneiden ja
-laitteiden vienti vahvistui viisi prosenttia diagnoosi- ja röntgenlaitteiden ja verkkolaitteiden viennin kasvun ansiosta. Kuljetusvälineiden vienti kohosi 134 prosenttia suuren Saksaan suuntautuneen laivatoimituksen vuoksi. Henkilöautojen vienti laski 54 prosenttia, mutta tavarankuljetusautojen vienti nousi 15 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo kaksinkertaistui kesäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat 29 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 185 prosenttia huoltoseisokin aiheuttamasta poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti pieneni kesäkuussa seitsemän prosenttia.  Peruskemikaalien vienti madaltui seitsemän prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti kaksi prosenttia. Muovien viennin arvo jäi 12 prosenttia viime vuoden kesäkuuta pienemmäksi.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti väheni kuusi prosenttia kesäkuussa. Paperin ja pahvin vienti laski kahdeksan prosenttia. Laskua tuli vientimäärissä seitsemän prosenttia ja vientihinnoissa prosentti. Sahatavaran vienti vahvistui viisi prosenttia vientihintojen laskusta huolimatta, mutta vanerin vienti aleni prosentin. Paperimassan vientihinnat laskivat 13 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat neljä prosenttia. Massan viennin arvo väheni yhdeksän prosenttia kesäkuussa viime vuodesta.

Metallisektorin tuotteiden vienti laski kymmenen prosenttia kesäkuussa. Teräksen ja raudan vienti väheni yhdeksän prosenttia ja värimetallien vienti kymmenen prosenttia. Värimetallien viennin arvon veti laskuun sinkin (-17 %) ja nikkelin (-37 %) viennin alakulo. Kuparin vienti sen sijaan kohosi viisi prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo pieneni 14 prosenttia. Muista arvoltaan huomattavista tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti pieneni kymmenen prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti 17 prosenttia. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 16 prosenttia nikkelimalmin ja –kiven viennin kasvun myötä.  

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi kesäkuussa 11 prosenttia viime vuodesta, eli kasvua tuli lähes toukokuun tapaan. Raakaöljyn tuonnin arvo kohosi 27 prosenttia tuontimäärien noustua 65 prosenttia. Tuontihinnat kuitenkin laskivat 23 prosenttia. Öljyjalosteiden tuonnin arvo väheni kymmeneksen. Jalosteiden tuontihinnat laskivat 29 prosenttia, mutta tuontimäärät nousivat 26 prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti laski seitsemän prosenttia, mutta investointitavaroiden tuonti nousi reilun viidenneksen. Investointitavaroiden tuontia vauhditti kesäkuussa Suomeen Ranskasta tuotu lentokone. Myös teollisuuden koneiden tuonti kasvoi. Raaka-aineiden tuonnin arvo laski yhdeksän prosenttia viime vuodesta.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.9.2016