Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2017

28.2.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihintojen ja -määrien nousu hidastui hieman joulukuussa

Henkilöautojen vienti jäi viimeisen neljänneksen muita kuukausia heikommaksi

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi joulukuussa viisi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 4,7 miljardia euroa. Viennin arvo jäi joulukuussa selvästi loka- ja marraskuuta pienemmäksi. Viennin arvon kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta, vaikka molempien nousu hidastui sekä lokakuusta että marraskuusta. Volyymi kohosi 2,9 prosenttia ja vientihinnat nousivat 3,0 prosenttia. Tuonnin arvo ei muuttunut vertailukuukaudesta joulukuussa ja säilyi arvoltaan lähes 5,1 miljardissa eurossa. Tuonnin volyymi laski 1,2 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 3,2 prosenttia. Tammi-joulukuussa yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 15 prosentti ja yhteenlaskettu tuonnin arvo 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.

Kauppatase oli joulukuussa 341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,5 miljardia euroa. Vuoden 2016 joulukuussa kauppatase oli 537 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-joulukuussa 3,1 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni joulukuussa vuoden 2016 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli joulukuussa 98,9 ja edellisvuonna 99,1. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2017 marraskuusta, jolloin pisteluku oli 102,1.

Pääryhmistä kasvua tilastoitiin öljyjalosteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vientiin. Myös teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä henkilöautojen vienti kasvoi selvästi, vaikkakin autojen viennin kasvu hidastui loppuvuodesta. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti suureni vakaasti joulukuussa. Raudan ja teräksen viennin arvoon tilastoitiin laskua, mutta kuparin ja sinkin vienti kasvoi vauhdikkaasti. Kojeiden ja mittareiden sekä elintarvikkeiden vienti laski, mutta malmien viennin arvo kasvoi. Kuljetusvälineiden ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti nousi joulukuussa, mutta investointitavaroiden, kulutustavaroiden sekä polttoaineiden tuonti laski. Erityisesti loppuvuoden kuukausien tapaan kasvussa oli henkilöautojen osien tuonti.

Vienti EU-maihin kasvoi joulukuussa yhdeksän prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski prosentin. Vienti kasvoi suurimmista vientimaista Saksaan, Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vienti Alankomaihin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan laski joulukuussa. Tuonti EU-maista kasvoi joulukuussa viisi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta heikkeni kuusi prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista laski, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Alankomaista, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta vahvistui. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin nousi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 12 prosenttia. Tuonti EU-maista kasvoi tammi-joulukuussa kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 17 prosenttia. Vienti Venäjälle väheni joulukuussa neljä prosenttia, mutta tammi-joulukuun Venäjän-viennin arvo oli 15 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Edellisen kerran vienti Venäjälle laski joulukuussa 2016. Tuonti Venäjältä laski yhdeksän prosenttia viime joulukuussa. Tammi-joulukuussa tuonnin arvon nousua oli kuitenkin kertynyt kolmannes vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Joulukuu
December
December
Muutos
Förändring
Change
Tammi-joulukuu
Januari-december
January-December
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 503 4 720 +5 51 878 59 554 +15
Tuonti/Import/Imports (cif) 5 040 5 061 +0 55 003 62 051 +13
Tase/Balans/Balance -537 -341   -3 125 -2 497  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Joulukuu
December
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:12 2017:12 2017:12/
2017:11
2017:12/
2016:12
2017:01-2017:12 2017:01-2017:12/
2016:01-2016:12
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 91,0 93,7 -9,2 +2,9 99,5 +9,4
Tuonti/Import/Imports 102,3 101,0 -9,9 -1,2 106,4 +8,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 111,1 114,4 -0,7 +3,0 112,5 +5,2
Tuonti/Import/Imports 112,1 115,7 +2,5 +3,2 110,9 +5,0
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöautojen viennin kasvu hidastui joulukuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan kuusi prosenttia joulukuussa. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi kolme prosenttia. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti supistui kahdeksan prosenttia, mutta teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti kasvoi 16 prosenttia. Kasvussa oli erityisesti metsänhoitokoneiden, pyörätraktoreiden ja paperikoneiden osien vienti. Laskua tilastoitiin mäntämoottoreiden vientiin. Teollisuuden yleiskoneiden vienti laski prosentin. Sähköteknisten koneiden ja -laitteiden vienti heikkeni viisi prosenttia, mutta kuljetusvälineiden vienti kasvoi 32 prosenttia. Henkilöautojen vienti kasvoi 125 prosenttia vuoden 2016 joulukuusta 214 miljoonaan euroon ja 8 765 autoon. Autojen vienti jäi selvästi pienemmäksi kuin loppuvuoden muina kuukausina. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski kymmenen prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kymmenen prosenttia joulukuussa vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna. Vientihinnat nousivat prosentin ja vientimäärät yhdeksän prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kohosi seitsemän prosenttia joulukuussa.  Peruskemikaalien vienti enentyi 32 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti viisi prosenttia. Muovien viennin arvo jäi viisi prosenttia vuoden 2016 joulukuuta pienemmäksi.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi viisi prosenttia joulukuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia vientihintojen noustua. Sahatavaran viennin arvo kasvoi 14 prosenttia sekä vientihintojen että volyymin nousun myötä. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo kasvoi seitsemän prosenttia. Paperimassan vienti kasvoi 11 prosenttia joulukuussa vuoden 2016 joulukuusta. Massan vientihinnat nousivat 21 prosenttia, mutta vientimäärät laskivat yhdeksän prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden vienti kohosi neljä prosenttia joulukuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 15 prosenttia vientimäärien pudottua 175 tuhanteen tonniin, mutta värimetallien viennin arvo kohosi kolmanneksen. Jälkimmäisestä ryhmästä kuparin vienti kasvoi 82 prosenttia ja sinkin vienti kasvoi seitsemän prosenttia. Myös koboltin viennin arvo kasvoi jyrkästi. Nikkelin vienti sen sijaan pieneni 12 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni kaksi prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski kolme prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti 12 prosenttia. Malmien ja metalliromun vienti sen sijaan nousi kuusi prosenttia. Erityisesti kasvussa oli kuparimalmin ja nikkelikiven vienti.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonti pieneni kahdeksan prosenttia joulukuussa. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti enentyi kymmenen prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti laski 12 prosenttia. Investointitavaroiden tuonti väheni kolme prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti kohosi 24 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti laski yhdeksän prosenttia. 


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.3.2018