Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2016

28.2.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat nousivat ja vientimäärät laskivat joulukuussa

Vuosittainen kauppataseen alijäämä viime vuonna suurin sitten vuoden 2011

Suomen tavaraviennin arvo väheni joulukuussa kolme prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Kuukausitilaston viennin arvon lasku loiveni hieman ennakkotilaston viiden prosentin laskusta. Vienti oli joulukuussa arvoltaan liki 4,5 miljardia euroa. Viennin volyymi pieneni 7,6 prosenttia, mutta vientihinnat jatkoivat loppuvuoden nousuaan ja kohosivat 4,9 prosenttia. Tuonnin arvo suureni joulukuussa kaksi prosenttia ja oli lähes viisi miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 7,6 prosenttia, mikä oli jyrkin kuukausittainen nousu viime vuonna. Tuonnin volyymi laski 3,8 prosenttia, eli hieman enemmän kuin marraskuussa. Tammi-joulukuun yhteenlaskettu viennin arvo aleni neljä prosenttia edellisvuodesta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta ei juuri muuttunut verrattuna vuoteen 2015.

Kauppatase oli joulukuussa 509 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,9 miljardia euroa. Vuoden 2015 joulukuussa kauppatase oli 262 miljoonaa euroa alijäämäinen ja koko vuoden vaje oli 613 miljoonaa euroa. Koko vuoden kauppataseen alijäämä oli viime vuonna suurin sitten vuoden 2011. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni joulukuussa vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli joulukuussa 99,1 ja edellisvuonna 101,7. Vaihtosuhde heikkeni myös marraskuusta 2016, jolloin pisteluku oli 99,7.

Sähköteknisten tuotteiden, generaattoreiden ja moottoreiden, malmien, sinkin, nikkelin ja öljyjalosteiden kokonaisviennin arvo suureni joulukuussa. Kuljetusvälineiden, teollisuuskoneiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja rauta- sekä terästuotteiden kokonaisviennin arvo laski. Sähkökoneiden ja -laitteiden, raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä metallien tuonti vahvistui, mutta teollisuuden koneiden, kuljetusvälineiden ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonti väheni.

Vienti EU-maihin supistui joulukuussa seitsemän prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle vahvistui kaksi prosenttia. Vienti lisääntyi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Vienti Saksaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan supistui. Tuonti EU-maista heikkeni kuusi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 17 prosenttia. Tuonti Saksasta, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta väheni, kun taas tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Yhdysvalloista suureni. Tammi-joulukuussa sekä vienti EU-maihin että vienti EU-maiden ulkopuolelle laski neljä prosenttia. Tuonti EU-maista ei juuri muuttunut edellisvuodesta, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi prosentin.

Vienti Venäjälle väheni joulukuussa prosentin, ja tammi-joulukuun Venäjän-viennin arvo oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuonna 2015. Tuonti Venäjältä suureni peräti 47 prosenttia joulukuussa energiatuotteiden ja malmien tuonnin kasvun myötä. Koko vuoden aikana tuonti Venäjältä kasvoi kolme prosenttia vuodesta 2015.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Joulukuu
December
December
Muutos
Förändring
Change
Tammi-joulukuu
Januari-december
January-December
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 616 4 455 -3 53 880 51 780 -4
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 878 4 964 +2 54 493 54 669 +0
Tase/Balans/Balance -262 -509   -613 -2 889  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

  Joulukuu
December
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:12 2016:12 2016:12/
2016:11
2016:12/
2015:12
2016:01-2016:12 2016:01-2016:12/
2015:01-2015:12
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 98,6 91,0 -3,0 -7,6 90,9 -4,0
Tuonti/Import/Imports 106,3 102,3 +2,6 -3,8 98,4 +0,1
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 106,0 111,1 +1,7 +4,9 107,0 +0,4
Tuonti/Import/Imports 104,2 112,1 +2,4 +7,6 105,6 +0,5
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Öljyjalosteiden viennin arvon kasvu kiihtyi

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti oli yhteenlaskettuna 15 prosentin laskussa joulukuussa. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti suureni 29 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti supistui neljä prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 13 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vientiin kirjattiin kasvua neljä prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo romahti 52 prosenttia. Laskua osittain selittää lentokonetoimituksista johtunut vahva vertailukuukausi. Ryhmän viennin veti alaspäin myös henkilöautojen viennin arvon kolmanneksen lasku.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 71 prosenttia joulukuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Niiden vienti on kasvanut kuukausittain syyskuusta lähtien. Joulukuussa sekä öljyjalosteiden vientihinnat että vientimäärät nousivat rivakasti. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo ei muuttunut vuoden takaisesta joulukuussa. Peruskemikaalien vienti laski kolme prosenttia, mutta muovien vienti kohosi kaksi prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti oli vuoden 2015 joulukuun tasolla.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski kahdeksan prosenttia joulukuussa loka-marraskuun kasvukuukausien jälkeen. Paperin ja pahvin vienti laski joulukuussa 11 prosenttia, sahatavaran vienti kolme prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti seitsemän prosenttia. Paperimassan viennin arvoon vähenemää tuli seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Massan vientihinnat laskivat, mutta vientimäärät nousivat. Paperin ja pahvin kohdalla vientimäärät laskivat, mutta vientihinnat eivät juuri muuttuneet. Sahatavaraa vietiin määrällisesti vähemmän kuin vuoden 2015 joulukuussa, mutta ryhmän vientihinnat olivat vertailukuukautta korkeammalla tasolla. 

Metallisektorin tuotteiden vienti kääntyi marraskuun nousun jälkeen taas laskuun joulukuussa ja heikkeni viisi prosenttia vuoden takaisesta. Teräksen ja raudan vienti laski viisi prosenttia, mutta värimetallien vienti suureni kymmenen prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti supistui neljänneksen. Sinkin vienti sen sijaan kasvoi 53 prosenttia ja nikkelin vienti 47 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvon 29 prosentin lasku selittyy pääasiassa joulukuun 2015 suurella kertaluonteisella teräsrakennetoimituksella.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti kasvoi kaksi prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti aleni kymmenen prosenttia ja malmien ja metalliromun vienti suureni peräti 162 prosenttia enimmäkseen Kiinaan suuntautuneen sinkkimalmi- ja nikkelikiviviennin ansiosta.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi joulukuussa jopa 50 prosenttia. Raakaöljyn tuonnin arvo kasvoi 60 prosenttia ja öljyjalosteiden tuonnin arvo 44 prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi prosentin, mutta raaka-aineiden tuonti laski prosentin ja investointitavaroiden tuonti kymmenen prosenttia. 


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2013-2016
  • Suomen vienti ja tuonti 2013-2016

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.3.2017