Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2018

29.6.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kasvoi yli viidenneksen huhtikuussa

Vientihinnat nousivat aavistuksen

Suomen tavaraviennin arvo nousi huhtikuussa 21 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 5,5 miljardia euroa. Viennin volyymi kasvoi 20,8 prosenttia ja vientihinnat nousivat 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin volyymin jyrkkään kasvuun vaikutti erityisesti huhtikuulle tilastoitu 542 miljoonan arvoinen alusvienti. Viennin arvon muutos ilman alustoimitusta oli 8,8 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi huhtikuussa yhdeksän prosenttia ja oli arvoltaan lähes 5,4 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 4,3 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 6,0 prosenttia. Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden yhteenlaskettu viennin arvo kohosi kymmenen prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tammi-huhtikuussa tuonti kasvoi kuusi prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kauppatase kääntyi huhtikuussa 112 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tammi-huhtikuussa kauppatase oli kuitenkin alijäämäinen, vajetta kertyi 573 miljoonaa euroa. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 374 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-huhtikuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni huhtikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli huhtikuussa 96,7 ja edellisvuoden vastaavana ajankohtana 101,9. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden maaliskuusta, jolloin pisteluku oli 97,8.

Huhtikuussa kasvua tilastoitiin lähes kaikkien päävientialojen osalle. Eniten lisääntyi kuljetusvälineiden vienti. Sekä henkilöautojen viennin nousu että erityisesti risteilyalustoimitus kasvattivat ryhmän vientiä. Myös koneiden ja laitteiden vienti kasvoi reippaasti. Metsäteollisuuden tuotteiden ja metalliteollisuuden tuotteiden viennin arvon kasvu oli niin ikään ripeää. Öljyjalosteiden ja elintarvikkeiden viennin arvo sen sijaan laski huhtikuussa ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi eniten huhtikuussa, mutta myös kulutustavaroiden, kuljetusvälineiden, investointitavaroiden ja elintarvikkeiden tuonti lisääntyi. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti sen sijaan laski huhtikuussa.  

Vienti EU-maihin kasvoi huhtikuussa 31 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle seitsemän prosenttia. Vienti nousi tärkeimmistä vientimaista eniten Saksaan. Vienti Ruotsiin, Venäjälle ja Ranskaan kasvoi myös. Vienti Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Iso-Britanniaan väheni. Tuonti sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta kasvoi yhdeksän prosenttia huhtikuussa. Tuonti kasvoi kaikista suurimmista kauppakumppanimaista paitsi Ranskasta ja Norjasta. Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin vahvistui 12 prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viisi prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Huhtikuu
April
April
Muutos
Förändring
Change
Tammi-huhtikuu
Januari-april
January-April
Muutos
Förändring
Change
2017 2018 % 2017 2018 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 564 5 509 +21 19 027 20 953 +10
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 939 5 397 +9 20 232 21 527 +6
Tase/Balans/Balance -374 112   -1 205 -573  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes
2010=100 Huhtikuu
April
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2017:04 2018:04 2018:04/
2018:03
2018:04/
2017:04
2017:05-2018:04 2017:05-2018:04/
2016:05-2017:04
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 91,1 110,1 +3,6 +20,8 102,1 +9,4
Tuonti/Import/Imports 101,7 106,1 -3,4 +4,3 107,1 +6,6
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 112,9 113,7 -1,8 +0,6 113,4 +3,6
Tuonti/Import/Imports 110,9 117,5 -0,6 +6,0 113,2 +4,7
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Risteilyaluksen vienti kasvatti viennin arvoa huhtikuussa, myös kone- ja laitevienti pirteää - Paperimassan vienti lisääntyi yli kolmanneksen

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti nousi kokonaisuudessaan 65 prosenttia huhtikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti lisääntyi 60 prosenttia sähkögeneraattoreiden viennin 80 prosentin kasvun myötä. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti vahvistui 19 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti kasvoi 12 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi neljä prosenttia. Atk-laitteiden vienti vahvistui 45 prosenttia, mutta puhelinlaitteiden vienti väheni 12 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin kasvuprosentti oli huhtikuussa 225. Henkilöautojen vienti suureni 76 prosenttia 245 miljoonaan euroon, mutta tavarankuljetusautojen vienti väheni 12 prosenttia. Risteilyaluksen viennin arvo oli 542 miljoonaa euroa ja se vietiin Saksaan.

Öljytuotteiden viennin arvo väheni huhtikuussa reilun kolmanneksen viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat 13 prosenttia, mutta vientimäärät vähenivät lähes 44 prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.  Peruskemikaalien vienti pysyi ennallaan, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti väheni 12 prosenttia. Muovien vienti kasvoi neljä prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi 14 prosenttia huhtikuussa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi yhdeksän prosenttia. Sekä tavararyhmän vientimäärät että -hinnat kasvoivat. Paperimassan vienti kasvoi 34 prosenttia huhtikuussa viime vuodesta sekä vientihintojen 17 prosentin että vientimäärien 15 prosentin nousun ansiosta. Sahatavaran vienti lisääntyi 19 prosenttia sekä vanerin ja muiden levytuotteiden vienti kuusi prosenttia.

Metalliteollisuuden tuotteiden vienti suureni yhdeksän prosenttia huhtikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo nousi viisi prosenttia vientimäärien noustessa 12 prosenttia, mutta vientihintojen laskettua kuusi prosenttia. Nikkelin vientiin tuli kaksi prosenttia nousua. Kuparin vienti kasvoi 15 prosenttia ja sinkin vienti laski 12 prosenttia. Metallituotteiden viennin arvo nousi 21 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski viisi prosenttia ja turkisnahkojen vienti 46 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden vienti suureni kahdeksan prosenttia sekä malmien ja metalliromun vienti 43 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi 19 prosenttia huhtikuussa ja investointitavaroiden kahdeksan prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti nousi 11 prosenttia ja elintarvikkeiden kaksi prosenttia. Kuljetusvälineiden osien ja tarvikkeiden tuonti kasvoi 51 prosenttia ja henkilöautojen 14 prosenttia. Muiden kuin henkilöautojen tuonti väheni puolestaan 51 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti laski kaksi prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.7.2018