Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2017

30.6.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski mutta vientihinnat nousivat huhtikuussa

Kauppataseen alijäämää jo yli miljardi euroa tammi-huhtikuussa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi huhtikuussa viisi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 4,5 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 2,2 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 8,2 prosenttia ennen kaikkea metallien ja öljyjalosteiden vientihintojen nousun vuoksi. Tuonti vahvistui huhtikuussa kuusi prosenttia ja oli arvoltaan 4,9 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 1,3 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 6,9 prosenttia. Tammi-huhtikuun yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti 13 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase kääntyi maaliskuun ylijäämäkuukauden jälkeen taas alijäämäiseksi. Vajetta tuli huhtikuussa 353 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 1,1 miljardia euroa. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 279 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-huhtikuussa vaje oli 1,2 miljardia euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani huhtikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat kasvoivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli huhtikuussa 101,9 ja viime vuonna 100,6. Vaihtosuhde myös parani aavistuksen maaliskuusta, jolloin pisteluku oli 101,8.

Tärkeimmistä tavararyhmistä henkilöautojen, öljyjalosteiden, kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien kokonaisviennin arvo kasvoi vertailukuukaudesta, mutta koneiden ja laitteiden sekä metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski. Tuonnissa sähkökoneiden ja -laitteiden, kuljetusvälineiden, öljyjalosteiden ja metallien tuonti vahvistui, mutta teollisuuden koneiden ja laitteiden, kemianteollisuuden tuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti heikkeni.

Vienti EU-maihin kasvoi huhtikuussa kolme prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle seitsemän prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan. Vienti Ranskaan väheni. Tuonti EU-maista ei muuttunut viime vuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 17 prosenttia. Tuonti Alankomaista, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta väheni, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Kiinasta ja Ranskasta kasvoi. Tammi-huhtikuussa sekä vienti EU-maihin että EU-alueen ulkopuolelle nousi 15 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 28 prosenttia.

Vienti Venäjälle nousi huhtikuussa neljä prosenttia ja tammi-huhtikuussa 21 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä kasvoi huhtikuussa kolmanneksen ja tammi-huhtikuussa 82 prosenttia vuoden takaisesta. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Huhtikuu
April
April
Muutos
Förändring
Change
Tammi-huhtikuu
Januari-april
January-April
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 326 4 531 +5 16 479 18 928 +15
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 605 4 883 +6 17 670 19 997 +13
Tase/Balans/Balance -279 -353   -1 191 -1 069  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Maaliskuu
Mars - March
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:04 2017:04 2017:04/
2017:03
2017:04/
2016:04
2016:05-2017:04 2016:05-2017:04/
2015:05-2016:04
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 93,1 91,1 -15,7 -2,2 93,3 +0,3
Tuonti/Import/Imports 100,4 101,7 -7,0 +1,3 100,5 +2,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 104,4 112,9 -0,2 +8,2 109,4 +3,4
Tuonti/Import/Imports 103,8 110,9 -0,3 +6,9 108,1 +3,5
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Metallien vientihinnat jatkoivat kasvuaan huhtikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan neljä prosenttia huhtikuussa. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti suureni 18 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti supistui kaksi prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden viennin lasku oli vielä jyrkempää. Laskua tilastoitiin 13 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti väheni prosentin, mutta kuljetusvälineiden kasvoi 37 prosenttia henkilöautojen viennin noustua jopa 118 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kolmanneksen huhtikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat selvästi, mutta vientimääriin tuli hieman laskua. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo kohosi kolme prosenttia huhtikuussa. Peruskemikaalien vienti nousi 12 prosenttia ja muovien viennin arvo kaksi prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti laski 13 prosenttia. Lannoitteiden vienti oli huhtikuussa vahvaa, ja niiden viennin arvo nousi viime vuodesta 158 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski kuusi prosenttia huhtikuussa. Laskua tuli kaikissa tärkeimmissä tavararyhmissä. Paperin ja pahvin viennin arvo väheni viisi prosenttia sekä vientimäärien että –hintojen laskun myötä. Sahatavaran viennin arvo pieneni 17 prosenttia ja vanerin sekä muiden levytuotteiden vienti kahdeksan prosenttia. Paperimassan viennin arvo heikkeni kolme prosenttia huhtikuussa viime vuodesta vientimäärien laskun vuoksi. Massan vientihinnat nousivat hieman.

Metallisektorin tuotteiden vienti vahvistui 11 prosenttia huhtikuussa vientihintojen noustua. Metallien vientimäärät laskivat. Teräksen ja raudan viennin arvo suureni 22 prosenttia, mutta värimetallien vientiin tuli kasvua vain prosentti. Kuparin viennin arvo laski 11 prosenttia, mutta sinkin kasvoi yhdeksän prosenttia. Nikkelin viennin arvo kohosi 16 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo aleni yhdeksän prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo vahvistui viisi prosenttia, turkisnahkojen viennin arvo kymmenen prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo kolme prosenttia. Malmien ja metalliromun viennin arvo yli kaksinkertaistui viime vuodesta. Huhtikuulle osui arvoltaan suuria kupari- ja sinkkimalmi- sekä nikkelikivitoimituksia.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi huhtikuussa kolmanneksen raakaöjyn ja öljyjalosteiden tuontihintojen kasvun vuoksi. Tuontimäärät laskivat viime vuodesta. Kestokulutustavaroiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia, ja raaka-aineiden tuonti viisi prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski neljä prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.7.2017