Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2016

30.6.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä viennin volyymi että vientihinnat laskivat edelleen huhtikuussa

Öljyjalosteiden vientimäärät kääntyivät nousuun, vientihinnat jatkoivat syöksyään

Suomen tavaraviennin arvo laski huhtikuussa 11 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,3 miljardia euroa. Viennin arvon pudotus johtui edelliskuukausien tavoin sekä viennin volyymin että vientihintojen laskusta. Volyymi laski 5,5 prosenttia ja vientihinnat 5,1 prosenttia. Tammi-huhtikuun yhteenlaskettu vienti väheni kahdeksan prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Tuonti vahvistui huhtikuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan 4,5 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 10,9 prosenttia, mutta tuontihinnat laskivat 3,5 prosenttia. Kokonaisvolyymin nousu johtui erityisesti raakaöljyn tuontimäärien kasvusta. Yhteenlaskettu kokonaistuonti vuoden alusta väheni neljä prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli huhtikuussa 231 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,1 miljardia euroa. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 472 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-huhtikuun vaje oli tuolloin 306 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni huhtikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli huhtikuussa 100,6 ja viime vuonna 102,3. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden maaliskuusta, jolloin pisteluku oli 102,5.

Öljyjalosteiden viennin arvo kääntyi huhtikuussa kasvuun pitkän lasku-uran jälkeen. Jalosteiden vientihinnat laskivat huhtikuussa edelleen, mutta vientimäärät suurenivat huomattavasti viime vuodesta. Volyymin prosenttimääräistä kasvua selittää vertailukuussa alkanut öljynjalostusteollisuuden huoltokatko. Muiden teollisuuden päätoimialojen kokonaisvienti laski huhtikuussa. Jyrkintä lasku oli metalliteollisuuden kohdalla. Tärkeimmistä yksittäisistä tavararyhmistä sahatavaran, tavarankuljetusautojen, vanerin ja kuparin vienti suureni selvästi huhtikuussa. Turkisnahkojen vienti putosi huomattavasti vertailukuukaudesta.

Kuljetusvälineiden, raakaöljyn, elintarvikkeiden ja metallien tuonti lisääntyi huhtikuussa, mutta teollisuuden koneiden ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonti aleni. Ranskasta huhtikuussa tuotu lentokone selittää suurelta osin kokonaistuonnin arvon kasvun viime vuoden huhtikuusta.

Vienti EU-maihin väheni huhtikuussa kuusi prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17 prosenttia. Vienti nousi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Ranskaan ja Belgiaan. Vienti Saksaan, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan madaltui. Tuonti EU-maista nousi prosentin, ja tuonti EU:n ulkopuolelta suureni kymmenen prosenttia. Tuonti Saksasta, Ruotsista, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta heikkeni, kun taas tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta enentyi. Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin heikkeni kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti 11 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla kaksi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kuusi prosenttia. Vienti Venäjälle väheni selvästi alkuvuotta vähemmän huhtikuussa, vain kolme prosenttia.  Tammi-huhtikuun Venäjän-viennin arvo oli 11 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tuonti Venäjältä suureni 31 prosenttia huhtikuussa raakaöljyn tuonnin vahvistuttua vertailukuukaudesta, mutta tammi-huhtikuussa kokonaistuonnin laskua oli kertynyt viidennes vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Huhtikuu
April
April
Muutos
Förändring
Change
Tammi-huhtikuu
Januari-april
January-April
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 802 4 281 -11 17 797 16 341 -8
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 330 4 512 +4 18 104 17 467 -4
Tase/Balans/Balance 472 -231   -306 -1 126  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes
2010=100 Huhtikuu
April - April
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:04 2016:04 2016:04/
2016:03
2016:04/
2015:04
2015:05-2016:04 2015:05-2016:04/
2014:05-2015:04
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 98,5 93,1 -1,6 -5,5 93,0 -5,6
Tuonti/Import/Imports 90,5 100,4 -4,3 +10,9 98,1 -0,9
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 110,0 104,4 -0,9 -5,1 105,8 -0,3
Tuonti/Import/Imports 107,5 103,8 +1,0 -3,5 104,4 -3,4
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Sahatavaran vienti jälleen kasvussa huhtikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan 12 prosenttia huhtikuussa. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti laski 12 prosenttia. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti väheni 27 prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 18 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti nousi prosentin. Erikoiskoneiden viennin veti hentoon kasvuun traktoreiden, metsänhoitokoneiden ja paperikoneiden viennin vire. Maansiirtokoneiden vienti sen sijaan laski. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti väheni 14 prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 11 prosenttia. Henkilöautojen vienti laski jyrkästi, mutta kuorma- ja pakettiautojen vienti vahvistui viime vuodesta.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kuusi prosenttia huhtikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat 34 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 60 prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti väheni kymmeneksen huhtikuussa. Peruskemikaalien vienti aleni viisi prosenttia, muovien vienti kymmenen prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti kolme prosenttia.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni, mutta mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti parani huhtikuussa. Paperin ja pahvin vienti väheni viisi prosenttia. Sekä tavararyhmän vientimäärät että vientihinnat laskivat kolme prosenttia. Paperimassan vienti laski 21 prosenttia huhtikuussa viime vuodesta. Massan vientihinnat laskivat 13 prosenttia ja vientimäärät kahdeksan prosenttia. Sahatavaran vienti nousi kymmenen prosenttia ja vanerin vienti kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kuitenkin laski viisi prosenttia.

Viime vuoden toisella puoliskolla alkanut kuukausittainen metalliteollisuuden tuotteiden viennin vaisuus jatkui huhtikuussa. Tavararyhmän vienti madaltui 18 prosenttia. Teräksen ja raudan vienti pieneni 22 prosenttia ja värimetallien vienti kymmenen prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti enentyi seitsemän prosenttia, mutta sinkin vienti laski 18 prosenttia ja nikkelin vienti 30 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo pieneni 21 prosenttia viime vuodesta. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti väheni kymmenen prosenttia, turkisnahkojen vienti 54 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden vienti 12 prosenttia. Nahkoja vietiin viime vuoden huhtikuussa jopa 157 miljoonan euron arvosta, mutta vienti jäi kuluvan vuoden huhtikuussa vain 72 miljoonaan euroon.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi huhtikuussa kuusi prosenttia. Raakaöljyn tuonnin arvo nousi 47 prosenttia pitkän yhtäjaksoisen laskun jälkeen. Raakaöljyn tuontihinnat laskivat 36 prosenttia, mutta tuonnin määrä harppasi 129 prosenttia. Öljytuotteiden tuonnin arvo väheni kuusi prosenttia. Tuontihinnat laskivat 41 prosenttia, mutta tuontimäärät nousivat 59 prosenttia vertailukuukaudesta. Raaka-aineiden tuonnin arvo laski viisi prosenttia edellisvuoden huhtikuusta. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi kahdeksan prosenttia ja investointitavaroiden tuonti viidenneksen.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.7.2016