Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2018

30.4.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä viennin volyymi että vientihinnat nousivat helmikuussa

Paperi, sellu, henkilöautot, lääketieteelliset kojeet ja nikkeli viennin kasvunimikkeitä

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi helmikuussa yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 4,8 miljardia euroa. Kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kohosi 6,9 prosenttia ja vientihinnat 2,4 prosenttia. Sekä vientihinnat että vientimäärät nousivat hieman hitaammin kuin tammikuussa. Tuonti kasvoi helmikuussa myös yhdeksän prosenttia ja oli arvoltaan 5,1 miljardia euroa. Sekä tuonnin volyymi että tuontihinnat nousivat 5,3 prosenttia. Tammi-helmikuussa viennin arvo kasvoi 11 prosenttia ja tuonti kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa 326 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 301 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen alijäämää kertyi 484 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-helmikuussa vaje oli 838 miljoonaa euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni helmikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli helmikuussa 99,1 ja edellisvuonna 101,9. Vaihtosuhde heikkeni myös tammikuusta, jolloin pisteluku oli 99,3.

Helmikuussa metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli pirteää. Paperin ja pahvin vienti kasvoi vakaasti, paperimassan selvästi nopeammin. Myös sahatavaran viennin arvo nousi. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi viime kuukausien tapaan rivakasti. Öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi niin ikään. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kokonaisvienti kasvoi hieman, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvoon tilastoitiin laskua. Raudan ja teräksen viennin arvo laski vientihintojen laskun vuoksi, mutta kuparin ja nikkelin viennin arvon kasvu oli nopeaa. Myös lääketieteellisten kojeiden vienti kasvoi selvästi. Elintarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin laskua, ja kulutustavaroiden tuonnin arvo säilyi viime vuoden helmikuun tasolla. Muiden pääryhmien tuonnin arvo kasvoi.

Vienti EU-maihin nousi helmikuussa kahdeksan prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12 prosenttia. Vienti lisääntyi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Ranskaan. Vienti Alankomaihin väheni. Sekä tuonti EU-maista että EU:n ulkopuolisista maista kasvoi yhdeksän prosenttia helmikuussa. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta kasvoi. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin kasvoi yhdeksän prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi myös yhdeksän prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi kolme prosenttia. Vienti Venäjälle kasvoi sekä helmikuussa että tammi-helmikuussa prosentin viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tuonti Venäjältä nousi seitsemän prosenttia helmikuussa, mutta tammi-helmikuussa laskua kertyi yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Helmikuu
Februari
February
Muutos
Förändring
Change
Tammi-helmikuu
Januari-februari
January-February
Muutos
Förändring
Change
2017 2018 % 2017 2018 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 373 4 781 +9 9 005 9 986 +11
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 674 5 107 +9 9 843 10 470 +6
Tase/Balans/Balance -301 -326   -838 -484  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Helmikuu
Februari - February
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2017:02 2018:02 2018:02/
2018:01
2018:02/
2017:02
2017:03-2018:02 2017:03-2018:02/
2016:03-2017:02
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 88,5 94,6 -7,0 +6,9 100,7 +9,0
Tuonti/Import/Imports 96,6 101,8 -3,4 +5,3 106,7 +6,7
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 112,1 114,8 -0,9 +2,4 113,1 +4,7
Tuonti/Import/Imports 110,1 115,9 -0,7 +5,3 112,0 +4,9
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Paperimassan viennin arvo kasvoi selvästi helmikuussa

 Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 11 prosenttia helmikuussa vuoden takaisesta. Kasvu johtui teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden ja kuljetusvälineiden viennin vahvistumisesta. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti heikkeni kolme prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden, mm. pyörätraktoreiden sekä louhinta- ja porauskoneiden, vienti kasvoi 15 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti väheni yhdeksän prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti laski myös yhdeksän prosenttia vahvan vertailukuukauden vuoksi, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 65 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi 157 prosenttia vuoden takaisesta 248 miljoonaan euroon. Autoja vietiin helmikuussa 10 224 kappaletta, mikä oli 571 autoa tammikuuta enemmän. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo sen sijaan laski viisi prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 12 prosenttia helmikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat, mutta vientimäärät nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi kolme prosenttia helmikuussa vientihintojen noustua ja vientimäärien vähennyttyä. Peruskemikaalien vienti kohosi 21 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti väheni 26 prosenttia. Muovien viennin arvo nousi kaksi prosenttia ja lannoitteiden 31 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti enentyi kymmenen prosenttia helmikuussa. Kasvua kiihdytti paperimassan viennin arvon vajaan kolmanneksen kasvu. Sekä massan vientihinnat että -määrät nousivat helmikuussa vuoden takaisesta. Paperin ja pahvin vienti kasvoi seitsemän prosenttia sekä vientimäärien että -hintojen kasvun vuoksi. Sahatavaran viennin arvo kasvoi viisi prosenttia ja vanerin viennin arvo kuusi prosenttia. Sahatavaran vientimäärät putosivat 378 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat.

Metallisektorin tuotteiden vienti kasvoi seitsemän prosenttia helmikuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo aleni kolme prosenttia vientihintojen laskun vuoksi, mutta värimetallien vienti nousi 29 prosenttia. Kuparin vienti enentyi 29 prosenttia, mutta sinkin vienti laski kaksi prosenttia. Nikkelin vienti vahvistui 87 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo ei muuttunut viime vuodesta.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti väheni prosentin, lääketieteellisten kojeiden ja muiden tieteellisten instrumenttien ja mittareiden vienti kasvoi 22 prosenttia ja malmien ja metalliromun vienti nousi 74 prosenttia. Erityisen jyrkästi kasvoi viime kuukausien tapaan nikkelikiven ja nikkelimalmin vienti. Malmien vientimäärät kasvoivat 112 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi 12 prosenttia helmikuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia ja investointitavaroiden tuonti kymmenen prosenttia. Kuljetusvälineiden tuontiin tuli helmikuussa kasvua 28 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti ei muuttunut viime vuodesta. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti supistui neljä prosenttia helmikuussa.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.5.2018