Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2017

28.4.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kääntyi laskuun, mutta vientihinnat nousivat nopeasti helmikuussa

Öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti vahvaa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi helmikuussa kuusi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 4,4 miljardia euroa. Viennin volyymi kääntyi 0,3 prosentin laskuun, mutta vientihinnat nousivat 7,6 prosenttia. Tuonnin arvo suureni helmikuussa seitsemän prosenttia ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 0,1 prosenttia ja tuontihinnat 9,2 prosenttia. Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 17 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonnin arvo vuoden alusta suureni 16 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa 236 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen alijäämää kertyi 702 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 187 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-helmikuun vaje oli tuolloin 621 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni helmikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli helmikuussa 101,9 ja edellisvuonna 103,4. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden tammikuusta, jolloin pisteluku oli 102,1.

Tärkeimmistä tavararyhmistä öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden, sähkökoneiden ja –laitteiden, sahatavaran ja metallien vienti vahvistui helmikuussa, mutta teollisuuden koneiden, kuljetusvälineiden sekä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo pieneni vuoden takaisesta. Tuonnissa sähkökoneiden ja -laitteiden, raakaöljyn ja öljyjalosteiden, kemianteollisuuden tuotteiden sekä metallien tuonti suureni, mutta teollisuuden koneiden ja kuljetusvälineiden tuonti väheni.

Vienti EU-maihin kasvoi helmikuussa seitsemän prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle viisi prosenttia. Vienti nousi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan. Vienti Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan laski. Tuonti EU-maista ei muuttunut viime vuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi viidenneksen. Tuonti Saksasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta heikkeni, kun taas tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Kiinasta kasvoi. Tammi-helmikuussa vienti sekä EU-maihin että EU:n ulkopuolelle suureni 17 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi viisi prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta vahvistui jopa 36 prosenttia.

Vienti Venäjälle suureni helmikuussa 26 prosenttia. Tammi-helmikuussa Venäjän-viennin arvo kasvoi 36 prosenttia vuodesta 2016. Tuonti Venäjältä nousi peräti 80 prosenttia helmikuussa energiatuotteiden ja metallien tuonnin kasvun ansiosta. Tammi-helmikuussa tuonti Venäjältä oli 126 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Helmikuu
Februari
February
Muutos
Förändring
Change
Tammi-helmikuu
Januari-februari
January-February
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 117 4 370 +6 7 698 8 986 +17
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 304 4 606 +7 8 319 9 688 +16
Tase/Balans/Balance -187 -236   -621 -702  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

  Helmikuu
Februari - February
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:02 2017:02 2017:02/
2017:01
2017:02/
2016:02
2016:03-2017:02 2016:03-2017:02/
2015:03-2016:02
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 88,8 88,6 -5,3 -0,3 92,3 -1,7
Tuonti/Import/Imports 96,5 96,6 -9,3 +0,1 100,0 +2,5
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 104,2 112,1 +0,7 +7,6 108,1 +1,4
Tuonti/Import/Imports 100,8 110,1 +0,9 +9,2 106,8 +1,8
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Öljyjalosteiden vientihintojen kasvu rivakkaa helmikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan kaksi prosenttia helmikuussa. Lasku johtui voimakoneiden ja moottoreiden viennin 18 prosentin ja kuljetusvälineiden 16 prosentin laskusta. Henkilöautojen vienti laski 29 prosenttia. Sekä teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden että teollisuuden yleiskoneiden vienti sen sijaan kasvoi kolme prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti vahvistui kymmenen prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 76 prosenttia helmikuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Nousu johtui enimmäkseen vientihintojen kasvusta, mutta vientimäärät olivat niin ikään loivassa nousussa. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti suureni kuusi prosenttia helmikuussa.  Peruskemikaalien viennin arvo kasvoi 11 prosenttia, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kaksi prosenttia ja muovien viennin arvo yhdeksän prosenttia viime vuoden helmikuuta suuremmaksi.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti heikkeni seitsemän prosenttia helmikuussa. Paperin ja pahvin vienti laski yhdeksän prosenttia sekä vientimäärien että –hintojen laskun vuoksi. Myös paperimassan kohdalla laskua tuli sekä hintoihin että määriin. Massan viennin arvo jäi kymmeneksen viime vuotta pienemmäksi. Sahatavaran viennin arvo vahvistui kolme prosenttia, mutta vanerin vienti laski seitsemän prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden vienti kasvoi 23 prosenttia helmikuussa pääosin vientihintojen kasvun vuoksi. Raudan ja teräksen vienti suureni 24 prosenttia, kuparin vienti 23 prosenttia ja sinkin vienti 35 prosenttia. Nikkelin vienti heikkeni prosentin. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 16 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä sekä elintarvikkeiden että kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi seitsemän prosenttia, malmien ja metalliromun vienti 38 prosenttia

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi helmikuussa 44 prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti oli lähes viime vuoden tasolla,  mutta raaka-aineiden tuonti nousi seitsemän prosenttia ja investointitavaroiden tuonti kaksi prosenttia. 


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.5.2017