Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2016

29.4.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat kääntyivät jälleen laskuun helmikuussa

Öljyjalosteet painoivat kokonaisvientiä, raakaöljyn tuonti laski jyrkästi

Suomen tavaraviennin arvo väheni helmikuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 4,1 miljardia euroa. Lasku johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen heikosta kehityksestä. Vientihinnat kääntyivät helmikuussa 1,8 prosentin laskuun niiden vielä noustua joulu-tammikuussa. Viennin volyymi laski vain 0,2 prosenttia, kun tammikuussa laskua tuli kymmenen prosenttia. Tuonnin arvo madaltui helmikuussa viisi prosenttia ja oli 4,2 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 0,3 prosenttia ja tuontihinnat 3,5 prosenttia. Sekä tammi-helmikuun yhteenlaskettuun vientiin että tuontiin tilastoitiin kuusi prosenttia laskua verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa 138 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen vaje oli 534 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 278 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-helmikuussa 580 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde1]  parani helmikuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli helmikuussa 103,4 ja edellisvuonna 101,6. Vaihtosuhde parani myös tammikuusta, jolloin pisteluku oli 102,2.

Tärkeimmistä tavararyhmistä moottoriajoneuvojen ja metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi huomattavimmin helmikuussa, mutta metallien vienti heikkeni selvästi. Öljyjalosteiden viennin jyrkkä pudotus kiihtyi tammikuusta. Teollisuuden koneiden, kuljetusvälineiden, elintarvikkeiden ja metallien tuonti suureni, mutta sähkökoneiden ja –laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden tuonti heikkeni. Raakaöljyn tuonnin arvo laski jyrkimmin sitten toukokuun 2015.

Vienti EU-maihin laski helmikuussa kaksi prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kolme prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista eniten Kiinaan, lähes neljänneksen. Myös vienti Saksaan ja Isoon-Britanniaan suureni. Vienti Ruotsiin, Alankomaihin ja Yhdysvaltoihin aleni. Tuonti EU-maista ei muuttunut edellisvuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni 14 prosenttia. Tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Kiinasta pieneni, kun taas tuonti Saksasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta vahvistui. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin laski viisi prosenttia ja ulkokaupan vienti seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista heikkeni kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11 prosenttia.

Vienti Venäjälle väheni helmikuussa 18 prosenttia. Tammi-helmikuun Venäjän-viennin arvo oli myös 18 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tuonti Venäjältä laski 33 prosenttia helmikuussa ja tammi-helmikuussa 32 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Helmikuu
Februari
February
Muutos
Förändring
Change
Tammi-helmikuu
Januari-februari
January-February
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 180 4 075 -2 8 122 7 632 -6
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 458 4 213 -5 8 702 8 166 -6
Tase/Balans/Balance -278 -138   -580 -534  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes
2010=100 Helmikuu
Februari - February
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:02 2016:02 2016:02/
2016:01
2016:02/
2015:02
2015:03-2016:02 2015:03-2016:02/
2014:03-2015:02
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 89,0 88,8 +16,6 -0,2 94,0 -4,6
Tuonti/Import/Imports 96,9 96,5 +10,9 -0,3 97,5 -1,8
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 106,1 104,2 -1,7 -1,8 106,5 +0,9
Tuonti/Import/Imports 104,4 100,8 -2,9 -3,5 104,9 -3,6
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Metsäteollisuuden tuotteet ja moottoriajoneuvot viennin kasvuryhmiä helmikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi helmikuussa kokonaisuudessaan kolme prosenttia. Kasvu johtui sähkökoneiden ja -laitteiden viennin prosentin ja kuljetusvälineiden viennin 13 prosentin vahvistumisesta. Henkilöautojen vienti palasi tammikuun notkahduksen jälkeen kasvu-uralle ja nousi 14 prosenttia. Myös tavarankuljetusautojen vienti kehittyi suotuisasti. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti ei muuttunut edellisvuodesta. Ryhmän tavaroiden vienti kehittyi helmikuussa vaihtelevasti: voimakoneiden ja moottoreiden vienti väheni prosentin mutta teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti enentyi kuusi prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti väheni yhdeksän prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 33 prosenttia helmikuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientimäärät nousivat 11 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 39 prosenttia. Kokonaisvienti laskettuna ilman öljytuotteita ei muuttunut edellisvuodesta, kun todellinen kokonaisvienti laski kaksi prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti laski prosentin helmikuussa. Peruskemikaalien vienti aleni kuusi prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti kolme prosenttia viime vuoden helmikuuta pienemmäksi. Muovien viennin arvo sen sijaan kohosi viisi prosenttia. Lannoitteiden vienti laski, mutta väriaineiden vienti kasvoi hennosti.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti suureni seitsemän prosenttia helmikuussa. Paperin ja pahvin vienti parani kuusi prosenttia vientimäärien noustua neljä prosenttia ja vientihintojen kaksi prosenttia. Vanerin vienti kohosi kolme prosenttia ja sahatavaran vienti 12 prosenttia. Paperimassan vienti nousi kymmenen prosenttia helmikuussa edellisvuodesta vientihintojen laskusta huolimatta. Massan vientimäärät kasvoivat viidenneksen.

Metallisektorin tuotteiden vienti oli helmikuussa vaisua. Kokonaisviennin arvo väheni 16 prosenttia. Teräksen ja raudan vienti kutistui 17 prosenttia ja värimetallien vienti 18 prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti madaltui seitsemän prosenttia, nikkelin vienti kolmanneksen ja sinkin vienti yhdeksän prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden vienti pieneni seitsemän prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti suureni viisi prosenttia viljan ja lihan viennin kasvun ansiosta. Kojeiden ja mittareiden vienti parani kolme prosenttia, mutta malmien ja metalliromun hupeni 23 prosenttia.

Energiatuotteiden tuonnin arvo supistui helmikuussa 41 prosenttia. Raakaöljyn tuonnin arvo romahti peräti 62 prosenttia. Raakaöljyn tuontihinnat putosivat 41 prosenttia ja tuonnin määrä 36 prosenttia. Öljytuotteiden tuonnin arvo väheni neljänneksen. Tuontihinnat laskivat 43 prosenttia, mutta tuontimäärät sen sijaan nousivat kolmanneksen vertailukuukaudesta. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi kymmeneksen, mutta investointitavaroiden tuonti pieneni kolme prosenttia. Raaka-aineiden tuonnin arvo säilyi edellisvuoden helmikuun tasolla.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.5.2016