Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2018

28.9.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski, mutta vientihintojen nousu kiihtyi heinäkuussa

Kauppataseen alijäämä heinäkuussa suurin sitten tammikuun 2017

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi heinäkuussa viisi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes viisi miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,4 prosenttia pääasiassa öljytuotteiden vientimäärien laskun myötä, mutta vientihinnat nousivat 7,4 prosenttia. Nousu nopeutui kesäkuusta. Tuonti kasvoi heinäkuussa seitsemän prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,4 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 1,9 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 11,1 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti kohosi seitsemän prosenttia ja tuonti kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli heinäkuussa 461 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuukausittainen alijäämä oli suurin sitten tammikuun 2017. Tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,1 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli 333 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-heinäkuussa hieman yli 1,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni heinäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli heinäkuussa 99,1 ja edellisvuonna 102,4. Vaihtosuhde parani kesäkuusta, jolloin pisteluku oli 96,6.

Viime kuukausien tapaan henkilöautojen ja paperimassan vienti kasvoi selvästi heinäkuussa. Paperin ja pahvin sekä öljyjalosteiden viennin kasvu oli hieman hitaampaa. Malmien ja metallien vienti kasvoi niin ikään. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti kasvoi tasaisesti, mutta kemianteollisuuden tuotteiden viennin kasvu oli hidasta. Kuljetusväline-ryhmän kokonaisviennin arvon laskua selittävät vertailukuukauden alustoimitukset. Kojeiden ja mittareiden, sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä elintarvikkeiden vienti laski heinäkuussa. Kuljetusvälineiden tuonti laski heinäkuussa, mutta muiden pääryhmien tuontiin tilastoitiin kasvua.

Vienti EU-maihin kasvoi heinäkuussa kaksi prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kahdeksan prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Vienti Alankomaihin ja Ranskaan väheni. Tuonti sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta nousi seitsemän prosenttia. Tuonti Alankomaista väheni, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista kasvoi. Tammi-heinäkuussa sekä vienti EU-maihin että EU:n ulkopuolelle kasvoi seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kuusi prosenttia.

Vienti Venäjälle väheni heinäkuussa 11 prosenttia ja tammi-heinäkuussa kaksi prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä suureni 34 prosenttia heinäkuussa ja tammi-heinäkuussa seitsemän prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Heinäkuu 2017 Heinäkuu 2018 Muutos % Tammi-heinäkuu 2017 Tammi-heinäkuu 2018 Muutos %
Vienti (fob) 4 746 4 974 +5 34 517 36 896 +7
Tuonti (cif) 5 079 5 435 +7 35 958 38 043 +6
Tase -333 -461   -1 441 -1 147  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Suunta Heinäkuu 2017 Heinäkuu 2018 Muutos %
2018:07/2018:06
Muutos %
2018:07/2017:07
Keskiarvo *
2017:08-2018:07
Muutos %
2017:08-2018:07/
2016:08-2017:07
Viennin volyymi-indeksi 94,9 93,5 -9,8 -1,4 101,3 +5,6
Tuonnin volyymi-indeksi 105,0 103,0 +1,3 -1,9 106,1 +2,7
Viennin yksikköarvoindeksi 112,4 120,7 +2,6 +7,4 115,0 +3,9
Tuonnin yksikköarvoindeksi 109,7 121,9 +0,1 +11,1 116,0 +6,3

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, öljyjalosteiden ja henkilöautojen vienti kasvoi heinäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kehittyi vaihtelevasti heinäkuussa: teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti oli kasvussa, mutta vertailukuukauden alustoimitukset painoivat kuljetusvälineviennin laskuun. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti kasvoi kymmenen prosenttia, teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden vienti 11 prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti kahdeksan prosenttia. Kasvussa oli muun muassa vaihtovirtamoottoreiden sekä sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden osien vienti. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti väheni kaksi prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 26 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo kasvoi 32 prosenttia 250 miljoonaan euroon. Autoja vietiin heinäkuussa 10 766 kappaletta.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 18 prosenttia heinäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kohosi kaksi prosenttia. Peruskemikaalien vienti kasvoi viisi prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä muovien vienti heikkeni prosentin.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo nousi 12 prosenttia heinäkuussa viime vuodesta. Paperin ja pahvin vienti vahvistui 11 prosenttia vientimäärien ja -hintojen kasvun myötä. Paperimassan vienti kasvoi 34 prosenttia heinäkuussa viime vuodesta. Myös massan kohdalla sekä vientihinnat että -määrät nousivat. Sahatavaran vienti vahvistui viisi prosenttia vientihintojen noustua ja vientimäärien pudottua, mutta vanerin vienti laski kuusi prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden vienti kasvoi 17 prosenttia heinäkuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 12 prosenttia vientimäärien kasvun ansiosta. Värimetallien vienti nousi 28 prosenttia, joista kuparin vienti kasvoi kahdeksan prosenttia, sinkin vienti 19 prosenttia ja nikkelin vienti 82 prosenttia. Koboltin vienti kasvoi 51 prosenttia 41 miljoonaan euroon. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 12 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski viisi prosenttia, kojeiden ja mittareiden supistui 12 prosenttia, mutta malmien ja metalliromun vienti kasvoi 23 prosenttia. Malmien ja metalliromun vientimäärät nousivat 112 tuhanteen tonniin, ja myös vientihinnat kasvoivat. Erityisesti kasvua tuli heinäkuussa alkuvuoden tapaan nikkelikiven vientiin.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonti enentyi kaksi prosenttia heinäkuussa. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi kymmenen prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti kolmanneksen. Investointitavaroiden tuonti lisääntyi viisi prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti kuusi prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti heikkeni 23 prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.10.2018