Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2016

30.9.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä viennin volyymi että vientihinnat kääntyivät laskuun heinäkuussa

Kaikkien teollisuuden päätoimialojen kokonaisvienti heikkeni

Suomen tavaraviennin arvo pieneni heinäkuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 3,9 miljardia euroa. Viennin kuukausittainen arvo oli edellisen kerran alle neljä miljardia euroa kuluvan vuoden tammikuussa. Kuukausittainen viennin arvon lasku oli yhtä jyrkkä viimeksi joulukuussa 2012. Sekä viennin volyymi että vientihinnat kääntyivät heinäkuussa jälleen laskuun kesäkuulle tilastoidun nousun jälkeen. Volyymi laski heinäkuussa 10,6 prosenttia ja vientihinnat 1,4 prosenttia. Tammi-heinäkuun yhteenlaskettu vienti laski kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Tavaratuonti väheni heinäkuussa seitsemän prosenttia ja oli arvoltaan 4,2 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 4,7 prosenttia ja tuontihinnat 0,6 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta väheni prosentin.

Kauppatase oli heinäkuussa 273 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes 1,4 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli neljä miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-heinäkuulle tuli tuolloin ylijäämää 262 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni heinäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli heinäkuussa 100,6 ja viime vuonna 101,4. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden kesäkuusta, jolloin pisteluku oli 103,2.

Kaikkien teollisuuden päätoimialojen kokonaisvienti laski heinäkuussa. Jyrkintä lasku oli kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden kohdalla henkilöautojen viennin arvon pudotuksen vuoksi. Arvoltaan suurimmista yksittäisistä tavararyhmistä viennin kasvua tilastoitiin diagnoosi- ja röntgenlaitteille, voimakoneille ja moottoreille sekä lääkkeille ja farmaseuttisille tuotteille. Myös tavarankuljetusautojen vienti kasvoi. Tuonnissa lähes kaikkien tärkeimpien tavararyhmien kohdalle kirjattiin laskua heinäkuussa. Lääkkeiden ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden tuonnin arvo kasvoi hieman, voimakoneiden ja moottoreiden tuonnin arvon kasvu oli rivakampaa.  

Vienti EU-maihin laski heinäkuussa 11 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15 prosenttia. Vienti väheni kaikkiin tärkeimpiin vientimaihin. Jyrkimmin laski vienti Saksaan. Vienti Belgiaan ja Norjaan kasvoi hieman. Tuonti EU-maista väheni viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia. Tärkeimmistä tuontimaista vain tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti kymmenen prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista ei muuttunut viime vuodesta, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta heikkeni kaksi prosenttia. Vienti Venäjälle väheni heinäkuussa 21 prosenttia ja tammi-heinäkuussa 13 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä madaltui heinäkuussa kahdeksan prosenttia ja tammi-heinäkuussa kuusi prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Heinäkuu
Juli
July
Muutos
Förändring
Change
Tammi-heinäkuu
Januari-juli
January-July
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 483 3 917 -13 31 588 29 642 -6
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 486 4 191 -7 31 326 31 001 -1
Tase/Balans/Balance -4 -273   262 -1 359  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

2010=100 Heinäkuu
Juli - July
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:07 2016:07 2016:07/
2016:06
2016:07/
2015:07
2015:08-2016:07 2015:08-2016:07/
2014:08-2015:07
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 93,8 83,9 -18,4 -10,6 92,5 -4,6
Tuonti/Import/Imports 96,3 91,8 -9,4 -4,7 99,4 +2,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 107,6 106,1 -2,6 -1,4 105,3 -1,5
Tuonti/Import/Imports 106,1 105,5 -0,1 -0,6 103,5 -3,8
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöautojen vienti laski jyrkästi heinäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti väheni heinäkuussa kokonaisuudessaan 16 prosenttia. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti nousi neljä prosenttia höyrykattila- ja mäntämoottoriviennin kasvun myötä. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti väheni kuusi prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 29 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti laski 14 prosenttia. Verkkolaitteiden vienti kasvoi 38 prosenttia ja diagnoosi- ja röntgenlaitteiden vienti kahdeksan prosenttia, mutta muun sähkötekniikan viennin alavire veti ryhmän kokonaisviennin laskuun. Kuljetusvälineiden vienti putosi kolmanneksen viime vuodesta henkilöautojen viennin arvon romahdettua 62 prosenttia. Henkilöautoja vietiin heinäkuussa 3 037 kpl, eli 4 930 autoa viime vuoden heinäkuuta vähemmän. Tavarankuljetusautojen viennin arvo kasvoi 18 prosenttia heinäkuussa.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski kymmenen prosenttia heinäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat laskivat 26 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 23 prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti laski 11 prosenttia heinäkuussa.  Peruskemikaalien vienti väheni 13 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti nousi 23 prosenttia Yhdysvaltoihin ja Venäjälle suuntautuneen viennin kasvun ansiosta. Muovien viennin arvo väheni 16 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti heikkeni kymmenen prosenttia heinäkuussa. Kaikkien päätavararyhmien vienti laski. Paperin ja pahvin vienti väheni yhdeksän prosenttia vientimäärien laskun vuoksi. Vientihinnat säilyivät viime vuoden tasolla. Sahatavaran vienti supistui myös yhdeksän prosenttia, vanerin ja muiden levytuotteiden vienti 14 prosenttia. Paperimassan vienti laski 11 prosenttia heinäkuussa vientihintojen laskun myötä. Massan vientimäärät eivät juuri muuttuneet viime vuodesta.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo väheni 14 prosenttia heinäkuussa. Vientiä painoi sekä vientimäärien että vientihintojen lasku. Teräksen ja raudan vienti väheni 14 prosenttia ja värimetallien vienti 16 prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti laski 23 prosenttia ja sinkin vienti 12 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi prosentin vientimäärien kasvun ansiosta. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo aleni viisi prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski prosentin, turkisnahkojen vienti 36 prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti 19 prosenttia sekä malmien ja metalliromun vienti 30 prosenttia

Energiatuotteiden tuonnin arvo kääntyi laskuun heinäkuussa kesä-toukokuun nousun jälkeen. Pudotusta kirjattiin 14 prosenttia viime vuodesta. Raakaöljyn tuonnin arvo laski neljä prosenttia tuontihintojen pudottua 21 prosenttia. Tuontimäärät nousivat reilun viidenneksen. Öljyjalosteiden tuonnin arvo väheni 31 prosenttia heinäkuussa. Jalosteiden tuontihinnat laskivat 26 prosenttia ja tuontimäärät seitsemän prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti laski kuusi prosenttia, mutta investointitavaroiden tuonti säilyi viime vuoden tasolla. Investointitavaroiden tuontia kohotti sähkögeneraattoreiden ja moottoreiden sekä eräiden teollisuuskoneiden tuonnin kasvu. Raaka-aineiden tuonnin arvo laski 11 prosenttia viime vuodesta.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.10.2016