Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2020

30.10.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 11,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 13,1 prosenttia elokuussa

Vientihinnat laskivat, mutta tuontihinnat nousivat hieman elokuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa 14,5 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,3 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 11,8 prosenttia ja vientihinnat 2,3 prosenttia viime vuoden elokuusta. Tuonnin arvo laski elokuussa 13,9 prosenttia ja oli liki 4,6 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 0,1 prosenttia, mutta tuontimäärät laskivat 13,1 prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 16,3 prosenttia ja tuonnin arvo 12,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli elokuussa 256 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,4 miljardia euroa, mikä oli lähes 1,7 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden osalta tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-elokuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni elokuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat ja tuontihinnat nousivat hieman. Pisteluku oli elokuussa 99,0 ja edellisvuonna 101,5. Pisteluku heikkeni myös kuluvan vuoden heinäkuusta.  

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 8,9 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 19,6 prosenttia elokuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski 28,7 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 5,4 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo nousi 2,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 1,8 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 7,9 prosenttia ja muiden kulutustavaroiden tuonnin arvo 1,9 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 18,2 prosenttia laskua. Investointitavaroiden tuonnin arvo väheni 2,5 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 2,6 prosenttia. Jyrkintä tuonnin arvon lasku oli poltto- ja voiteluaineiden kohdalla. Niiden tuonnin arvo laski 45,0 prosenttia elokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin laski 13,8 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,2 prosenttia elokuussa. Tuonti EU-maista laski 11,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 17,6 prosenttia elokuussa. Vienti lähes kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski elokuussa. Vienti Saksaan laski 4,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 10,7 prosenttia ja vienti Alankomaihin 11,4 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 18,5 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 9,1 prosenttia, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski elokuussa. Tuonti Saksasta laski 7,9 prosenttia ja tuonti Ruotsista 22,2 prosenttia. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin väheni 15,8 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,8 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 10,5 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 14,6 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Elokuu 2019 Elokuu 2020 Muutos % Tammi-elokuu 2019 Tammi-elokuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 075 4 341 -14,5 43 213 36 183 -16,3
Tuonti (cif) 5 339 4 597 -13,9 43 985 38 610 -12,2
Tase -264 -256   -772 -2 427  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Elokuu 2019 Elokuu 2020 Muutos %
2020:08/2020:07
Muutos %
2020:08/2019:08
Keskiarvo *
2019:09-2020:08
Muutos %
2019:09-2020:08/
2018:09-2019:08
Viennin volyymi-indeksi 97,0 85,5 -0,8 -11,8 93,5 -9,0
Tuonnin volyymi-indeksi 104,9 91,2 -6,2 -13,1 98,8 -7,4
Viennin yksikköarvoindeksi 118,0 115,3 +0,1 -2,3 116,2 -2,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 116,3 116,5 +1,3 +0,1 116,8 -1,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Öljyjalosteiden, paperin, paperimassan ja metallien viennin arvo laski selvästi elokuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 5,0 prosenttia elokuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 1,2 prosenttia, ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 15,8 prosenttia elokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 34,2 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 16,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni -0,7 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 30,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nosti myös 116 miljoonan euron lentokonetoimitus Yhdysvaltoihin. Vertailukuukauden laivatoimituksista johtuen koko kuljetusväline-ryhmän viennin arvon muutos painui kuitenkin negatiiviseksi elokuussa. Öljytuotteiden viennin arvo laski 24,2 prosenttia elokuussa vientihintojen laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 10,6 prosenttia elokuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo pieneni 21,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 19,7 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 14,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 19,7 prosenttia elokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 19,4 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 30,8 prosenttia elokuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 1,2 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 9,8 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 34,3 prosenttia elokuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 49,2 prosenttia vuoden takaisesta. Viime kuukausien tapaan teräksen ja raudan viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 4,4 prosenttia elokuussa. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 19,3 prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 0,8 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 8,8 prosenttia edellisvuoden elokuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 40,3 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 49,3 prosenttia 60 miljoonaan euroon.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon lasku oli jyrkkää elokuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 46,1 prosenttia. Sekä tuontihinnat että tuontimäärät laskivat. Sähkön tuonti väheni lähes kolmanneksen elokuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 9,6 prosenttia elokuussa. Teollisuuden erikoiskoneiden tuonti väheni 22,7 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo väheni 1,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti kasvoi 0,1 prosenttia. Moottoriajoneuvojen tuonti pieneni hieman (-0,3%), mutta muiden kuljetusvälineiden tuonti kasvoi 6,3 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 19,7 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti väheni 34,7 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 12,9 prosenttia, vaikka lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 9,9 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin laskua 20,3 prosenttia ja vaatteiden tuonnin arvoon 9,3 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti laski 10,0 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, elokuu 2020
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, elokuu 2020
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-elokuu 2019 ja 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.11.2020