Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2017

31.10.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä vientimäärät että -hinnat nousivat edelleen selvästi elokuussa

Henkilöautojen viennin kasvu jatkui nopeana

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi elokuussa 18 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 4,7 miljardia euroa. Arvon kasvua tuli sekä viennin volyymin että vientihintojen nousun ansiosta. Volyymi kohosi 14,2 prosenttia ja vientihinnat 5,2 prosenttia. Hintojen nousua tilastoitiin alkuvuoden kuukausien tapaan eniten metallien, öljyjalosteiden ja henkilöautojen vientihintoihin. Tuonnin arvo kasvoi elokuussa kymmenen prosenttia vertailukuukaudesta ja oli 4,9 miljardia euroa. Tuonnin volyymi nousi 6,5 prosenttia ja tuontihinnat 4,9 prosenttia. Tammi-elokuussa vienti vahvistui 16 prosenttia viime vuodesta. Tuonti vuoden alusta kohosi 14 prosenttia.

Kauppatase oli elokuussa 187 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää kertyi 1,4 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 481 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-elokuun vaje oli tuolloin lähes kaksi miljardia euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani elokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat kasvoivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli elokuussa 100,7 ja viime vuoden elokuussa 100,5. Vaihtosuhde heikkeni kuluvan vuoden heinäkuusta, jolloin pisteluku oli 102,4.

Viennin arvo kasvoi edelliskuukausien tapaan lähes kaikissa tärkeimmissä tavararyhmissä. Henkilöautojen sekä malmien ja rikasteiden viennin arvo kasvoi erittäin jyrkästi. Arvon laskua tilastoitiin kojeiden ja mittareiden, lääkkeiden ja nikkelin vientiin. Myös tuonnissa kasvua oli lähes kaikissa pääryhmissä. Huomattavaa kasvua kirjattiin moottoriajoneuvojen osien tuontiin. Kulutustavaroiden tuonti laski hieman.

Vienti EU-maihin kasvoi elokuussa 21 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14 prosenttia. Suurimmista vientimaista vienti Saksaan, Ruotsiin, Alankomaihin ja Kiinaan kasvoi. Vienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan väheni. Tuonti EU-maista kasvoi 11 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kahdeksan prosenttia. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista aleni, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Kiinasta ja Isosta-Britanniasta nousi. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin suureni 18 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 23 prosenttia samalla ajanjaksolla. Vienti Venäjälle kasvoi elokuussa 19 prosenttia ja tammi-elokuussa viidenneksen. Tuonti Venäjältä suureni 15 prosenttia elokuussa ja tammi-elokuussa 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Elokuu
Augusti
August
Muutos
Förändring
Change
Tammi-elokuu
Januari-augusti
January-August
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 3 993 4 723 +18 33 707 39 174 +16
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 474 4 911 +10 35 679 40 574 +14
Tase/Balans/Balance -481 -187   -1 972 -1 401  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Elokuu
Augusti - August
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:08 2017:08 2017:08/
2017:07
2017:08/
2016:08
2016:09-2017:08 2016:09-2017:08/
2015:09-2016:08
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 83,9 95,8 +1,0 +14,2 96,9 +4,9
Tuonti/Import/Imports 95,8 102,1 -2,7 +6,5 103,8 +4,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 106,4 111,9 -0,4 +5,2 111,1 +5,5
Tuonti/Import/Imports 105,9 111,1 +1,3 +4,9 109,6 +5,7
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöautojen kuukausittainen viennin arvo yli 200 miljoonaa euroa elokuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan reilun kolmanneksen elokuussa. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vienti kohosi viidenneksen, joista voimakoneiden ja moottoreiden viennin kasvua kirjattiin 16 prosenttia, teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin kasvua 23 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti vahvistui 15 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi kymmenen prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti peräti 168 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvon jyrkkä kasvu jatkui elokuussa. Autoja vietiin 8 339 kappaletta 202 miljoonan euron arvosta, kun viime vuoden elokuussa vietiin vain 630 autoa. 

Öljyjalosteiden viennin arvo kohosi kymmenen prosenttia elokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kasvoi kuusi prosenttia elokuussa. Peruskemikaalien viennin arvo enentyi 19 prosenttia ja muovien viennin arvo 12 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo heikkeni 17 prosenttia elokuussa.  

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti lisääntyi 11 prosenttia elokuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo nousi kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Vientimäärät kasvoivat, mutta vientihinnat laskivat aavistuksen. Sahatavaran vienti kasvoi 27 prosenttia, vanerin ja muiden levytuotteiden vienti 22 prosenttia ja paperimassan vienti 11 prosenttia elokuussa viime vuodesta.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo suureni 21 prosenttia elokuussa pääasiassa vientihintojen kasvun vuoksi. Vientimäärät kasvoivat vain hieman. Teräksen ja raudan vienti nousi 22 prosenttia ja värimetallien vienti viidenneksen, joista kuparin vienti vahvistui 29 prosenttia ja sinkin vienti 31 prosenttia. Nikkelin vienti pieneni 19 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo enentyi 18 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 11 prosenttia ja malmien ja metalliromun viennin arvo 108 prosenttia. Sekä malmien vientimäärät että -hinnat nousivat elokuussa selvästi. Kojeiden ja mittareiden vientiin kirjattiin kolme prosenttia laskua.

Tuonnin kasvua tilastoitiin lähes kaikissa päätavararyhmissä. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kohosi 12 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti 15 prosenttia. Hieman hitaammin kasvoi investointitavaroiden (pl. kuljetusvälineet) tuonti, kuusi prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuontiin nousua tuli 26 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti kasvoi viisi prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonti aleni kaksi prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.10.2017