Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2016

31.10.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski, mutta vientihinnat nousivat elokuussa

Vienti Venäjälle kasvoi ensimmäisen kerran sitten joulukuun 2013

Suomen tavaraviennin arvo väheni elokuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 3,9 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 2,1 prosenttia viime vuodesta, mutta vientihinnat kääntyivät heinäkuun notkahduksesta 0,6 prosentin nousuun. Tammi-elokuun yhteenlaskettu viennin arvo väheni viisi prosenttia viime vuoden elokuusta.

Tuonnin arvo kasvoi elokuussa neljä prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Sekä tuontimäärät että tuontihinnat nousivat heinäkuun laskukuukauden jälkeen. Tuonnin volyymi kohosi 2,9 prosenttia ja tuontihinnat 2,4 prosenttia viime vuodesta. Yhteenlaskettu tuonnin arvo vuoden alusta kuitenkin aleni prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppataseeseen kirjattiin elokuulle 462 miljoonaa euroa alijäämää. Tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,7 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 226 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-elokuussa oli tuolloin ylijäämää 36 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1]  heikkeni elokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli elokuussa 100,5 ja viime vuonna 102,3. Vaihtosuhde heikkeni myös aavistuksen kuluvan vuoden heinäkuusta, jolloin pisteluku oli 100,6.

Sähkökoneiden ja -laitteiden, elintarvikkeiden sekä metallien vienti kasvoi elokuussa, mutta muiden päätoimialojen kokonaisvienti pieneni. Yksittäisistä huomattavista tavararyhmistä viennin kasvua tilastoitiin paperimassalle, kojeille ja mittareille sekä sähkögeneraattoreille ja -moottoreille. Jyrkintä viennin lasku oli moottoriajoneuvojen kohdalla. Öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonti laski, mutta sekä investointi- että kulutustavaroiden kokonaistuonti suureni. Myös raaka-aineiden kokonaistuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin laski elokuussa kaksi prosenttia, ja myös vientiin EU:n ulkopuolelle tilastoitiin laskua kaksi prosenttia. Vienti kohosi tärkeimmistä vientimaista Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vienti Venäjälle kasvoi elokuussa kaksi prosenttia koneiden ja laitteiden, öljyjalosteiden sekä paperin ja pahvin viennin kasvun johdosta. Edellisen kerran kuukausittainen Venäjälle viennin arvo kasvoi joulukuussa 2013. Vienti Saksaan, Ruotsiin ja Alankomaihin heikkeni elokuussa. Tammi-elokuussa EU-maihin viennin arvo väheni kolme prosenttia ja ulkokaupan viennin arvo yhdeksän prosenttia.

Tuonti EU-maista säilyi elokuussa viime vuoden tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni yhdeksän prosenttia. Tuonti Saksasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta heikkeni, kun taas tuonti Alankomaista, Yhdysvalloista ja Kiinasta vahvistui. Tuonti Venäjältä nousi kolme prosenttia elokuussa. Tammi-elokuussa tuonti EU-maista ei muuttunut, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta väheni prosentin viime vuodesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Elokuu
Augusti
August
Muutos
Förändring
Change
Tammi-elokuu
Januari-augusti
January-August
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 013 3 931 -2 35 600 33 645 -5
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 239 4 392 +4 35 564 35 386 -1
Tase/Balans/Balance -226 -462   36 -1 74  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes

2010=100 Elokuu
Augusti - August
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:08 2016:08 2016:08/
2016:07
2016:08/
2015:08
2015:09-2016:08 2015:09-2016:08/
2014:09-2015:08
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 85,7 83,9 +0,0 -2,1 92,3 -4,4
Tuonti/Import/Imports 93,1 95,8 +4,4 +2,9 99,6 +2,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 105,7 106,4 +0,3 +0,6 105,4 -1,5
Tuonti/Import/Imports 103,4 105,9 +0,4 +2,4 103,7 -3,0
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Sähköteknisten tavaroiden vienti nousussa elokuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden kokonaisvienti laski elokuussa prosentin viime vuodesta. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden, mm. sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden, vienti suureni 22 prosenttia, mutta teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti pieneni kaksi prosenttia. Myös teollisuuden yleiskoneiden vienti oli heikkoa, laskua kirjattiin 12 prosenttia viime vuoden elokuusta. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi 19 prosenttia. Vienti suureni tasapuolisesti kautta toimialan tuotteiden: niin verkkolaitteiden, sähkömuuttajien kuin sähködiagnoosi- ja röntgenlaitteidenkin vienti vahvistui viime vuodesta. Kuljetusvälineiden vienti laski 32 prosenttia henkilöautojen viennin arvon romahdettua 87 prosenttia. Autoja vietiin vain 630 kappaletta, kun viime vuoden elokuussa niitä vietiin 4 274 kappaletta. Myös tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo laski, mutta huvi- ja urheiluveneiden viennin arvo moninkertaistui viime vuodesta reiluun 33 miljoonaan euroon.

Öljytuotteiden vientihinnat laskivat 18 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat neljä prosenttia elokuussa. Viennin arvo laski 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti heikkeni elokuussa kolme prosenttia.  Muovien viennin arvo jäi neljä prosenttia vertailukuukautta pienemmäksi ja peruskemikaalien vienti laski kymmenen prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti sen sijaan kasvoi yhdeksän prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti aleni kolme prosenttia elokuussa. Paperin ja pahvin vientimäärät laskivat kaksi prosenttia ja vientihinnat prosentin. Viennin arvoon tuli laskua kolme prosenttia. Sahatavaraa vietiin kolme prosenttia ja vaneria sekä muita levytuotteita 17 prosenttia viime vuotta vähemmän arvolla laskettuna. Paperimassan vienti vahvistui prosentin elokuussa viime vuodesta vientimäärien kasvun ansiosta. Massan vientihinnat laskivat 14 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 17 prosenttia.

Metallisektorin kuukausittainen kokonaisvienti kasvoi elokuussa ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun 2015. Toimialan tuotteiden vienti vahvistui neljä prosenttia. Teräksen ja raudan vienti kohosi neljä prosenttia ja värimetallien vienti viisi prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti vahvistui kuusi prosenttia, sinkin vienti kaksi prosenttia ja nikkelin vienti 28 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo supistui kaksi prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti suureni 13 prosenttia, malmien ja metalliromun vienti 55 prosenttia nikkelimalmin ja -kiven viennin kasvun vuoksi. Lääkintäkojeiden ja tieteellisten instrumenttien viennin kasvu ylsi kuuteen prosenttiin.

Energiatuotteiden tuonnin arvo jatkui heinäkuussa alkanutta laskuaan. Pudotusta tuli 12 prosenttia viime vuodesta. Raakaöljyn tuonnin arvo laski 14 prosenttia ja öljyjalosteiden tuonnin arvo seitsemän prosenttia elokuussa. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi neljä prosenttia ja investointitavaroiden tuonti 13 prosenttia viime vuodesta. Raaka-aineiden tuonnin arvo kohosi viisi prosenttia vuodentakaisesta. Tuonnin kasvua tuli niin metallien, koneiden ja laitteiden kuin malmien ja metalliromunkin kohdalle.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto Yleinen
Seuraava julkistus

30.11.2016