Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt viineille entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta

26.11.2014 8.21
Tiedote

121/2014, PNy

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen tiettyjä Kroatian tasavallasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia viinejä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2597/2001 muuttamisesta.  Asetus n:o 1233/2014; julkaistu EUVL L 332/19.11.2014. Asetus on tullut voimaan 19.11.2014 ja sitä sovelletaan 1.7.2013 alkaen.

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävää pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1.7.2013 alkaen.

Yli kaksi litraa vetävissä astioissa olevia viinejä koskevan tariffikiintiön määrää korotettiin 1.7.2013 alkaen 40 500 hehtolitralla. Koska Kroatia on liittynyt Euroopan unioniin, olisi lisäksi poistettava asetuksessa (EY) N:o 2597/2001 olevat viittaukset kyseisestä jäsenvaltiosta peräisin olevia viinejä koskeviin tariffikiintiöihin.

Kun liitteessä luetellut, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevat viinit luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa, niistä ei tämän asetuksen mukaisesti kanneta tullia kyseisessä liitteessä määriteltyjen unionin vuotuisten tariffikiintiöiden rajoissa.

Jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia maksaa vientitukia kyseisille tuotteille, viiniä koskevassa lisäpöytäkirjassa vahvistetuissa tariffikiintiöissä sovellettava tullittomuus on keskeytettävä.

Liitteessä luetelluissa unionin tariffikiintiöissä tapahtuvaan viinin tuontiin sovelletaan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan määräyksiä.

Poistetaan 5 artikla. Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT