Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Norjasta peräisin oleville kalastustuotteille

Julkaisuajankohta 10.3.2011 15.09
Tiedote

35/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95  muuttamisesta Norjasta peräisin olevia tiettyjä maatalous- ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta. Asetus N:o 230/2011; julkaistu EUVL L 63/10.3.2011. Asetus tulee voimaan 11.3.2011 ja sitä sovelletaan 1.3.2011 alkaen.

Asetuksessa määrätään uusista vuotuisista tullittomista tariffikiintiöistä ja tehdään muutoksia nykyisiin tariffikiintiöihin.

Asetuksen (EY) N:o 992/95  1 artikla korvataan seuraavasti:

1 artikla

1. Kun liitteessä luetellut Norjan alkuperätuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa, niistä ei kanneta tullia tariffikiintiöissä tässä asetuksessa säädettyinä ajanjaksoina ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2. Liitteessä lueteltujen kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä ainoastaan, jos ilmoitettu tullausarvo on vähintään yhtä suuri kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan mukaisesti vahvistettu tai vahvistettava viitehinta.

3. Käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehtyä Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjaa N:o 3, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20.12. 2005 tehdyllä EY–Norja-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2005 (EUVL L 117, 2.5.2006, s. 1), sovelletaan.

4. Tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.0710 ja 09.0712, ei saa lukea tavaroita, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen 15.2.-15.6. Myöskään tariffikiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.0714, ei saa lukea CN-koodin 0304 99 23 tavaroita, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen 15.2.-15.6.

Asetuksen (EY) N:o 992/95  3 artiklan toinen kohta korvataan seuraavasti:

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 ja 09.0750.

Asetuksen (EY) N:o 992/95  liitteet I ja II korvataan tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT