Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt Islannista peräisin oleville kala- ja kalastustuotteille

Julkaisuajankohta 26.2.2011 15.00
Tiedote

30/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 499/96 muuttamisesta Islannista peräisin olevia tiettyjä kaloja ja kalastustuotteita ja eläviä hevosia koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta. Asetus N:o 185/2011; julkaistu EUVL L 53/26.2.2011. Asetus on tullut voimaan 1.3.2011 ja sitä sovelletaan 1.3.2011  alkaen.

Asetuksessa määrätään uusista tullittomista tariffikiintiöistä kaloille ja kalastustuotteille. Koska EU:n ja Islannin kahdenvälinen elävien hevosten kauppa on vapautettu, eläviä hevosia koskevasta tariffikiintiöstä on tullut tarpeeton. Asetuksen (EY) N:o 499/96 nimi korvataan seuraavasti: ”tiettyjä Islannista peräisin olevia kaloja ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista”.

Asetuksen 1 artikla korvataan seuraavasti:

1 artikla

1. Kun liitteessä luetellut Islannin alkuperätuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa, niistä ei kanneta tullia tariffikiintiöissä tässä asetuksessa säädettyinä ajanjaksoina ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2. Liitteessä lueteltujen kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä ainoastaan, jos ilmoitettu tullausarvo on vähintään yhtä suuri kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan mukaisesti vahvistettu tai vahvistettava viitehinta.

3. Käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehtyä Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjaa N:o 3, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22.12.2005 tehdyllä EY–Islanti-sekakomitean päätöksellä N:o 2/2005 (EUVL L 131, 18.5.2006, s. 1), on sovellettava.

4. Tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.0792 ja 09.0812, ei saa lukea tavaroita, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen 15.2.-15.6.

Asetuksen 2 artiklan toinen kohta korvataan seuraavasti:

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.0810, 09.0811 ja 09.0812..

Asetuksen 3 artikla korvataan seuraavasti:

3 artikla

Jos tariffikiintiöt, joiden järjestysnumerot ovat 09.0810, 09.0811 ja 09812, eivät täyty kokonaan 1.3.-30.4.2011 välisenä tariffikiintiökautena, jäljellä jäävä määrä on siirrettävä vastaaviin 1.5.2011-30.4.2012 sovellettaviin tariffikiintiöihin.

Tämän vuoksi lukemisen 1.3.-30.4.2011 välisen kiintiökauden tariffikiintiöihin on päätyttävä 1.9.2011 seuraavana komission toisena työpäivänä. Näiden tariffikiintiöiden käyttämättä jäävien määrien on oltava käytettävissä seuraavana työpäivänä vastaavassa 1.5.2011-30.4.2012 sovellettavassa tariffikiintiössä.

Mainituista 1.3.-30.4.2011 sovellettavista tariffikiintiöistä ei voida ottaa määriä takautuvasti eikä palauttaa siihen määriä 1.9.2011 seuraavasta komission toisesta työpäivästä alkaen.

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT