Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt – alkuperäsääntöjen poikkeus Falklandinsaarten kalastustuotteille

Julkaisuajankohta 21.12.2012 15.32
Tiedote

167/2012, MNy/LL

Merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) kanssa käytävässä kaupassa sovellettavat alkuperäsäännöt ovat  neuvoston päätöksen  2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001) liitteessä III. Näiden alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan sääntöjen 37 artiklan nojalla myöntää poikkeuksia, jos se on  elinkeinojen luomisen tai  kehittämisen vuoksi  perusteltua.

Komissio on 15.11.2007 tekemällään päätöksellä (2007/767/EY, EUVL L 310, 28.11.2007) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräiden Falklandinsaarten kalastustuotteiden osalta. Päätöksen voimassaoloaikaa on nyt jatkettu vuoden 2013 loppuun asti komission täytäntöönpanopäätöksellä (2012/806/EU, EUVL L 350, 20.12.2012, s. 97–98). Poikkeus on myönnetty aluevesien ulkopuolella pyyntiä harjoittavien alusten miehistön kansalaisuutta koskevaan ehtoon. Poikkeus kattaa neljä eri kalastustuoteluokkaa (asetuksen liite) vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. Näitä aluevesien ulkopuolelta pyydettyjä merikalastustuotteita pidetään Falklandinsaarten alkuperätuotteina päätöksessä asetetuin edellytyksin.

Alkuperäsääntöjen mukaan alusten miehistöstä, päällystö mukaan luettuna, vähintään 50 % on oltava MMA:n,  yhteisön tai AKT-valtion kansalaisia. Miehistöllä ei myönnetyn poikkeuksen mukaan ole kansalaisuutta koskevaa vaatimusta lainkaan. 

Poikkeusta sovelletaan liitteessä esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan Falklandinsaarilta yhteisöön 1.12.2007–31.12.2013.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation - Decision No 2007/767/EC"

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT