Hyppää sisältöön

Asiakastiedote
Tariffikiintiöt, alkuperäsääntöjen poikkeukset eräille Ecuadorin alkuperätuotteille

Julkaisuajankohta 31.1.2017 10.19
Tiedote

LL

Säädös: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/120, annettu 24.1.2017, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksen liitteessä II määrättyjä alkuperäsääntöjä koskevista poikkeuksista, joita sovelletaan tiettyjen Ecuadorista peräisin olevien tuotteiden kiintiöissä, Euroopan unionin virallinen lehti L 19, 25.1.2017

EU:n sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksen liite II koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Liitteen lisäyksessä 2 A säädetään eräiden tuotteiden osalta vuotuisten kiintiöiden yhteydessä sovellettavista poikkeuksista mainitussa liitteessä vahvistettuihin alkuperäsääntöihin. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/120 on säädetty näiden poikkeusten soveltamista koskevista edellytyksistä Ecuadorista peräisin olevan tuonnin osalta.

Kauppasopimuksen liitteen II lisäyksen 2A alkuperäsäännöt ja kiintiöt on esitetty huomautuksina 1 – 9.   Näitä lisäyksen 2A huomautuksia on muutettu liittymispöytäkirjan liitteessä VI. Liittymispöytäkirja on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL L 356, 24.12.2016

Komission hallinnoi kauppasopimuksen liitteessä II olevassa lisäyksessä 2 A vahvistettuja kiintiöitä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Oikeus näihin kiintiöityihin tullimyönnytyksiin edellyttää asianmukaisen alkuperäselvityksen esittämistä tulliviranomaisille. Kun tuote kuulu sellaisen alkuperäsäännön piiriin, johon sovelletaan kiintiöitä, kyseisen tuotteen alkuperäselvitykseen eli EUR.1  –tavaratodistukseen tai (valtuutetun viejän) kauppalaskuilmoitukseen on sisällytettävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II”

Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä mainitaan niiden kiintiöiden järjestysnumerot, joihin alkuperäsääntöjen poikkeuksia sovelletaan. Lisäksi mainitaan tuotteiden CN-koodit, tavaran kuvaus, kiintiökausi ja kiintiön määrät.

Täytäntöönpanoasetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017 lähtien.

THT