Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö korkealaatuiselle naudanlihalle – hallinnointi muuttunut

8.6.2012 16.29
Tiedote

91/2012, Pirjo Nyberg

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiön hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta. Asetus (EU) N:o 481/2012; julkaistu EUVL L 148/8.6.2012, s. 12–14. Asetus on tullut voimaan 11.6.2012 ja sitä sovelletaan 1.7.2012 alkaen.

Asetuksessa 481/2012 vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 617/2009 säädetyn korkealaatuisen naudanlihan vuotuisen unionin tuontitariffikiintiön hallinnointia koskevat säännöt. Tariffikiintiökaudet, määrät ja tullit vahvistetaan asetuksen liitteessä I.

Asetusta sovelletaan korkealaatuiseen tuoreeseen, jäähdytettyyn tai jäädytettyyn naudanlihaan, joka täyttää liitteessä II vahvistetut vaatimukset. ”Jäädytetyllä lihalla” tarkoitetaan lihaa, jonka sisälämpötila sen saapuessa Euroopan unionin tullialueelle on enintään – 12 °C.

Tariffikiintiötä hallinnoidaan noudattaen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a - 308 c artiklan 1 kohdan mukaista ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaista hallinnointijärjestelmää. Tariffikiintiö jaetaan tulli-ilmoitusten vastaanottopäivämäärien kronologisessa järjestyksessä. Tuontitodistusta ei vaadita.

Tariffikiintiötä 09.2201 hallinnoidaan päätariffikiintiönä, joka muodostuu neljästä neljännesvuosittaisesta osatariffikiintiöstä, joiden järjestysnumero on 09.2202. Tariffikiintiöön haettaessa ilmoitetaan aina osatariffikiintiön järjestysnumero 09.2202.

Osatariffikiintiöiden käyttämättä jäävät määrät lisätään seuraavien neljännesvuosittaisten osatariffikiintiöiden määriin 30.6. päättyvää kiintiökautta lukuun ottamatta. Kiintiövuoden lopussa käyttämättä jääneitä määriä ei siirretä seuraavalle kiintiövuodelle.

Tariffikiintiöön lukeminen edellyttää, että unionin tulliviranomaisille esitetään kyseisen kolmannen maan myöntämä aitoustodistus sekä tulli-ilmoitus kyseisten tavaroiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen. Aitoustodistus on laadittava liitteessä III olevan mallin mukaisesti. Aitoustodistuksen kääntöpuolella on mainittava, että viejämaasta peräisin oleva liha täyttää liitteessä II vahvistetut vaatimukset. Aitoustodistuksen voimassaoloaika päättyy viimeistään sen myöntämispäivää seuraavana 30. päivänä kesäkuuta.

30.6.2012 julkaistussa komission tiedonannossa (2012/C 192/04) ilmoitetaan ne todistuksen myöntävät elimet, jotka ovat valtuutettuja myöntämään aitoustodistuksia (Australia, Kanada, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Uruguay). 

Asetuksella 481/2012 kumotaan korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön hallinnoinnista annettu komission asetus (EY) N:o 620/2009. 

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg, 91/010/12

THT