Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö Israelista peräisin olevalle heralle ja modifioidulle heralle

Julkaisuajankohta 11.8.2010 9.23
Tiedote

133/2010, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta. CN-koodiin 0404 10 kuuluvan maitotuotteen kiintiötä korotetaan. Asetus N:o 585/2010; julkaistu EUVL L 169/3.7.2010. Asetus on tullut voimaan 4.7.2010 ja sitä sovelletaan 1.1.2010 alkaen.

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä VII a oleva 2 kohta korvataan seuraavasti:

”2. Asetuksen (EY) N:o 747/2001 tiettyjä Israelista peräisin olevia maataloustuotteita koskevan liitteen VII mukainen tariffikiintiö

Kiintiön numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus ( 1 )

Kannettava tulli

Vuotuiset määrät (tonnia)
(perusta = kalenterivuosi)

09.1302

0404 10

Hera ja modifioitu hera

Vapautettu

1 300

( 1 ) Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä säädetään, tavaran kuvaus on vain ohjeellinen ja etuuskohtelu määräytyy tämän liitteen CN-koodien perusteella. Kun kyseessä on ex-nimike, etuuskohtelun soveltaminen määräytyy sekä CN-koodin että vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.”

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

                           

THT