Hyppää sisältöön

Suomen poistumistullitoimipaikoilla hyväksyttävät vientiasiakirjat ja -ilmoitukset

Julkaisuajankohta 4.6.2010 13.32
Tiedote

98/2010, AH/AKA

Suomen poistumistullitoimipaikoilla tulee hyväksyä 15.6.2010 alkaen vain sähköisen vientijärjestelmän muodostamia, voimassa olevia MRN-numeroita (Movement Reference Number). Suomen maarajalla tai kansainvälisellä lentokentällä sijaitsevalla poistumistullitoimipaikalla MRN-numero esitetään viennin saateasiakirjan (EAD) avulla. EU:n alueelta poistuvan passituksen avaavalla muun maantieliikenteen tullitoimipaikalla MRN-numero ilmoitetaan passitusilmoituksella.

Suomesta meri- tai rautateitse poistuvat tavarat on esitettävä tullille sähköisesti, toisin sanoen EAD-lomakkeita ei oteta vastaan lainkaan (poikkeuksena tietyt erikseen ohjeistetut varamenettelytilanteet), vaan sähköisellä saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksella on annettava voimassa oleva MRN-numero. Meri- ja rautateitse poistuvien tavaroiden tullimuodollisuuksista on annettu erikseen ohjeita kevään 2010 aikana. Pakollinen sähköinen ilmoittaminen alkoi meritse poistuvien tavaroiden osalta 3.5.2010. Rautateitse poistuvien tavaroiden osalta vaatimus tulee voimaan 20.6.2010.

Edellä mainittujen lisäksi kaikilla poistumistullitoimipaikoilla hyväksytään varamenettelyssä olevan vientierän SAD-lomake tai muu hyväksytty vientiasiakirja ”ECS Fallback Procedure” tiedolla varustettuna.

Menettelyn päättäminen kun poistumispaikaksi on alun perin merkitty muu kuin Suomessa sijaitseva tullitoimipaikka

Viennin tietojen pyytäminen Suomen Tullin vientijärjestelmään

Mikäli Suomeen saapuneelle vientierälle annetussa vienti-ilmoituksessa (esimerksiksi Saksan tullille) on ilmoitettuna poistumistullitoimipaikkana muun maan kuin Suomen (esimerksiksi Viron) alueella olevan tullitoimipaikan koodi, tuon ilmoituksen tiedot eivät ole Suomen ELEX-vientijärjestelmässä. Näissä tapauksissa Suomen tullin on ennen vientimenettelyn päättämistä pyydettävä näiden tietojen saamista Suomen tullin järjestelmiin lähettämällä ”ennakkoilmoitushaku MRN-numerolla” vientimaahan (esimerksiksi Saksaan). Menettely käynnistyy kun asiakas pyytää tätä vientiemenettelyä päättävältä toimipaikalta. Erityisesti maanteitse poistuvien tavaroiden osalta mainittu pyyntö syytä toimittaa tullitoimipaikalle hyvissä ajoin ennen menettelyn päättämistä, jottei passin avaaminen tai maarajan ylitys tarpeettomasti hidastu.

Kun sähköinen saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus annetaan meri- tai rautatieliikenteessä, Suomen ELEX-järjestelmä lähettää pyynnöt automaattisesti, mutta jos toisesta maasta tuleva vastaussanoma on hylkäävä (ks. seuraava kappale), tulee asiakkaan varautua nopeaan tilanteen selvittämiseen. Toinen vaihtoehto on myös meri- ja rautateitse poistuvien erien osalta käyttää varmempaa (mutta työläämpää) etukäteistä tietojen pyyntöä ao. poistumistullitoimipaikoilta.

Kun tiedot on saatu suomen tullin järjestelmään, voidaan menettely päättää normaalisti.

Toimenpiteet kun tietoja ei saada

Mikäli pyyntö ei tuota tulosta 20 minuutin kuluessa tai mikäli saapuneella vastaussanomalla ilmoitetaan pyynnön hylkäävä koodi 2 (peruutettu), 3 (MRN tuntematon) tai 4 (Muu syy), niin kyseisen MRN:n vientierän poistumista esitetyllä asiakirjalla ei voida hyväksyä. Kyseisen vientierän siirtoa passitusmenettelyyn ei myöskään sallita.  Hylkäävänä koodina voidaan ilmoittaa myös 5 (poistunut), jolloin vientierän kulku Suomen rajojen sisällä kolmanteen maahan sallitaan vain passitusmenettelyssä.

Asiakkaan on selvitettävä ao. vientimaasta syy siihen, miksi kyseisen vientitavaran MRN-numero ei löydy ELEX-vientijärjestelmästä tai se ei ole muutoin hyväksyttävä sekä pyydettävä vientimaan tulliviranomaiselta uutta vientimenettelyyn asettamista tai muuta toimenpidettä, jonka avulla MRN-numero lähetetään Suomen Tullin järjestelmiin.

Ensisijaisesti Tullille on esitettävä vientitavaraa koskeva vientimaan vientimenettelyyn asettamista osoittava viennin MRN-numero ja siihen liittyvän ennakkotietosanoman löytyminen ELEX-vientijärjestelmästä.

Toissijaisesti vientimenettelyyn asettaminen voidaan sallia tapahtuvaksi Suomessa, jolloin tapahtuneesta ilmoitetaan vientimaan tulliviranomaisille.

Erityistapauksina mm. Englannin, Irlannin ja Hollannin vientiasiakirjat

Suomalaisille poistumistullitoimipaikoille esitetään usein vientiasiakirjoja, jotka on tarkoitettu vain kyseisen vientimaan omille toimipaikoille. Viime aikoina on esitetty Hollannin Tullin hyväksymiä EAD-lomakkeita, joissa on teksti ”NON ECS”. Tällainen vientitapahtuma ei löydy ECS-järjestelmästä, eikä sitä niin ollen voida saada sähköisesti Suomen Tullin järjestelmiin. Vastaavia asiakirjoja esitetään myös Irlannin ja Englannin Tullien hyväksyminä, mutta valitettavasti ilman selventävää ”NON ECS”-merkintää. Jos asiakirjalla on ilmoitettuna poistumispaikkana irlantilainen tai englantilainen toimipaikka, tilanne on todennäköisesti vastaava kuin hollantilaisessa ”NON-ECS”-viennissä.

Asiakkaan on näissä tapauksissa syytä etukäteen, ennen poistumispaikalla tapahtuvaa tavaroiden esittämistä, hankkia oikeanlainen (ECS-kelpoinen) vientimenettelyyn asettaminen vientimaasta. Toissijaisesti vientimenettelyyn asettaminen voidaan sallia tapahtuvaksi Suomessa, jolloin tapahtuneesta ilmoitetaan vientimaan tulliviranomaisille.


                                 

THT