Hyppää sisältöön

Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta 518/2016

2.12.2016 8.35
Tiedote

105/2016, ST / NK

Suomen Pankki on ilmoittanut korkolain 12 a §:n nojalla maksuviivästysdirektiivin mukaisen viitekoron ja viivästyskoron 28.6.2016. Verolainsäädännössä käytetään korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa, jonka perustana on Euroopan keskuspankin ohjauskorko.

Suomen Pankin antaman ilmoituksen mukaan korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko on ajanjaksolla 1.7.–31.12.2016 määrältään 0,0 %.

Palautuskorko 2017

Tullilain 93 § 3 momentin sekä väylämaksulain 28 §:n 1 momentin mukainen palautuskorko ovat kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Kalenterivuonna 2017 sovellettava palautuskorko on täten 0,5 %. 

Siltä osin kuin tullia koskeva palautuspäätös ei ole pantu täytäntöön kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, korkoa maksetaan Unionin tullikoodeksin 116 artiklan 6. kohdan mukaisesti. Korko määräytyy Unionin tullikoodeksin 112 mukaan, lukuun ottamatta tapauksia joissa päätöksen täytäntöön panemisen määräajan noudattamatta jättäminen ei johdu tulliviranomaisista. Luottokorkokanta on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu korkokanta, jota Euroopan keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä korotettuna yhdellä prosenttiyksiköllä (+1%).

1.5.2016 voimaan tulleessa arvonlisäverolain 101 d §:ssä (29.4.2016/305) säädetään, että maahantuonnista suoritettavaa veroa palautettaessa maksetaan veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko. Lain voimaantullessa vireillä olevaan Tullin päätöstä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita palautettavalle verolle maksettavaa korkoa koskevia säännöksiä.

Viivästysseuraamukset 2017                         

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n mukaan veronlisäys ja viivekorko ovat määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. Tullin toimittamassa valmisteverotuksessa ja tuontiverotuksessa sovelletaan siten tämän suuruista viitekorkoa kalenterivuonna 2017, jolloin veronlisäys ja viivekorko ovat määrältään 7,0 %.

Siltä osin kuin viivästyskorkoa on veloitettava tullin määrästä korko määräytyy Unionin tullikoodeksin 114 artiklan mukaisesti. Luottokorkokanta on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu korkokanta, jota Euroopan keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä (+2%).

THT