Hyppää sisältöön

Finlands Banks meddelande om referensränta 479/2014

Utgivningsdatum 28.12.2014 8.20 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande

120/2014, ST / NK

Finlands Bank meddelade den 24 juni 2014 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.
Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 0,5 % under perioden 1 juli–31 december 2014.

Återbäringsränta 2015

Återbäringsräntan för bilskatt enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd samt återbäringsräntan enligt 49 § i punktskattelagen, 39 § 2 mom. i tullagen och 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan som tillämpas under kalenderåret 2015 är således 0,5 %. 

Dröjsmålspåföljder 2015

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således inom den beskattning som verkställs av Tullen under kalenderåret 2015, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 7,5 %.

TMD