Hyppää sisältöön

Siipikarjanlihan sekä maitotuotteiden lisätullit: vakuuden määrä sekä tuontihinnan todistamisen määräajat

Julkaisuajankohta 8.4.2010 11.31
Tiedote

50/2010, RAS/LL

Siipikarjanlihasta, munista ja ovalbumiinista sekä maitotuotealan tuotteista  voidaan erityissuojalausekkeiden nojalla kantaa yhteisessä tullitariffissa esitettyjen tullien lisäksi lisätullia, jos tuonti muutoin olisi vaarassa aiheuttaa häiriöitä yhteisön markkinoilla. Komissio voi määrätä lisätullin kannettavaksi erityisesti, jos tuontihinnat ovat käynnistäviä kynnyshintoja alhaisemmat.

Siipikarjanlihan lisätullijärjestelmästä on säädetty asetuksessa 1484/95 muutoksineen (THT 121/2006) sekä maitotuotealan lisätullijärjestelmästä vastaavasti asetuksessa 504/2007 muutoksineen. Eräistä siipikarjanlihan osista kannetaan melko säännöllisesti lisätullia (alkuperämaana Brasilia, Chile ja Argentiina). Lisätullin alaiset  nimikkeet   ja alkuperämaat vahvistetaan kulloinkin komission asetuksella. Maitotuotealan tuotteista ei toistaiseksi ole käytännössä kannettu lisätullia.

Mainittuja asetuksia on muutettu komission asetuksella (EU) N:o 248/2010 (EUVL L 79, 25.3.2010). Muutosasetuksella on täsmennetty varattavan vakuuden määrän laskemista sekä pidennetty tuontihinnan todistamiseksi vahvistettuja määräaikoja. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. Sitä sovelletaan 1.5.2010 lähtien.

Vakuutena kannetaan lisätullien erotus

Tuontierän cif-hintaa on verrattava komission kulloinkin vahvistamaan ja voimassa olevaan edustavaan hintaan. Jos tuontierän cif-hinta on korkeampi kuin komission vahvistama sovellettava edustava hinta, niin tuojan on asetettava vakuus. Vakuuden määrä on komission edustavan hinnan perusteella vahvistetun lisätullin määrä vähennettynä cif-hinnan perusteella kannetun lisätullin määrällä (erotus).  Myös näyttövelvollisuus kasvaa silloin, kun lähetyksen cif-tuontihinta ylittää komission vahvistaman edustavan hinnan määrän.  Tällaisessa tilanteessa tuojan on esitettävä tulliviranomaisille tietyt  todisteet tuontihinnasta.

Tuontihinnan todenperäisyyden todistamisen määräajat

Jos tuontierän cif-tuontihinta on korkeampi kuin komission vahvistama sovellettava edustava hinta, niin tuojan on määräajassa todistettava tuontihinnan todenperäisyys. Lähetys on myytävä cif-tuontihinnan todenperäisyyden vahvistavin edellytyksin. Määräaika tuontihinnan todenperäisyyden osoittamiseksi on kaksi kuukautta kysymyksessä olevien tuotteiden myynnistä yhdeksän kuukauden rajoissa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottopäivästä.

Kumman tahansa mainitun määräajan (2 kk, 9 kk) noudattamatta jättämisestä seuraa asetetun vakuuden menettäminen. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin tuojan perustellusta hakemuksesta pidentää yhdeksän kuukauden määräaikaa enintään kolmella kuukaudella.

Vakuuden vapauttaminen

Asetettu vakuus on vapautettava siltä osin kuin todisteet myyntiä koskevien edellytysten noudattamisesta esitetään tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla. Jos kysymyksessä olevia todisteita ei esitetä, vakuus menetetään lisätullien maksuksi.

THT