Hyppää sisältöön

Rekisteröityjen asiakkaiden erityismenettelyjen valvovaksi tulliksi Sähköinen palvelukeskus 1.9.2014 alkaen

Julkaisuajankohta 11.7.2014 13.27
Tiedote

68/2014, JR/MNy

Luvanvaraisille erityismenettelyille, joita tässä yhteydessä ovat sisäinen jalostusmenettely, ulkoinen jalostusmenettely, tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely, väliaikaisen maahantuonnin menettely ja vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tietyn käyttötarkoituksen perusteella (end-use), on menettelyn soveltamista koskevassa luvassa aina määritelty kyseistä menettelyä valvova tulli. Tullissa otetaan 1.9.2014 alkaen käyttöön uusi valvova tulli -toiminto, joka hoitaa keskitetysti koko Suomen osalta em. menettelyjen oikean käyttämisen valvontaan liittyvät toimenpiteet.

Tullin rekisteröityjen asiakkaiden 1.9.2014 jälkeen antamilla tulli-ilmoituksilla tavaroiden asettamiseksi em. erityismenettelyihin tai em. erityismenettelyjen päättämiseksi, on tulli-ilmoituksilla ilmoitettava valvovaksi tulliksi aina Sähköinen palvelukeskus FI002000.

Käteisasiakkaiden tullausten osalta valvova tulli on jatkossakin aina pääsääntöisesti se tulli, jossa tavaroiden em. erityismenettelyihin asettamista koskeva ilmoitus on hyväksytty.

Valvovan tullin toimenpiteet

Valvovalle tullille toimitetaan 1.9.2014 alkaen:

  • sisäiseen jalostusmenettelyyn suspensiojärjestelmässä tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn kuuluva päätöstilitys (jäljempänä: päätöstilitys)
  • vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen (end-use) perusteella luovutettujen tavaroiden käyttämistä koskeva ilmoitus (jäljempänä: tavaroiden käyttämisestä koskeva ilmoitus)
  • väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä menettelyn päättävät asiakirjat ja ennakkotuonnilla tapahtuvassa ulkoisen jalostuksen menettelyssä vientiasiakirjat menettelyn asianmukaisen päättämisen varmistamiseksi ja mahdollisesti varatun vastuuvakuuden vapauttamista varten
  • kaikkien ensimmäisessä kappaleessa mainittujen menettelyjen osalta menettelyn päättämisen määräajan pidentämistä koskeva hakemus
  • päätöstilityksen, tavaroiden käyttämistä koskevan ilmoituksen ja sisäiseen jalostusmenettelyyn tullinpalautusjärjestelmässä liittyvän tullien palauttamista tai peruttamista koskevan hakemuksen toimittamisen määräajan pidentämistä koskeva hakemus
  • edellä mainittuihin päätöksiin kohdistuvat valitukset sekä niihin liittyvät asiakirjat.

Lisäksi valvova tulli antaa tarvittaessa luvanhaltijoille ohjeita siitä, mitä tietoja päätöstilityksen tai tavaroiden käyttämistä koskevan ilmoituksen tulee sisältää sekä määrää, missä muodossa päätöstilitys tai tavaroiden käyttämistä koskeva ilmoitus sille toimitetaan.

Voimassaoleviin lupiin ja jo aloitettuihin menettelyihin merkityt valvovat tullit

Tullin rekisteröityjen asiakkaiden voimassaoleviin em. menettelyjen käyttämistä koskeviin lupiin ei tehdä muutoksia niihin merkityn valvovan tullin osalta. Luvassa mainitusta valvova tulli -tiedosta riippumatta 1.9.2014 alkaen valvova tulli on aina Sähköinen palvelukeskus FI002000.

Niissä Tullin rekisteröityjen asiakkaiden ennen 1.9.2014 aloittamissa menettelyissä, joita koskevilla tulli-ilmoituksilla on valvovaksi tulliksi ilmoitettu luvan mukainen valvova tulli, tulee menettelyä päätettäessä ilmoittaa valvovaksi tulliksi Sähköinen palvelukeskus FI002000.

Käteisasiakkaiden ennen 1.9.2014 aloitetuissa menettelyissä valvova tulli on edelleen luvassa mainittu tulli.

Valvovan tullin yhteystiedot

Postiosoite: Sähköinen tullauskeskus, Valvova tulli, PL 512, 00101 Helsinki
Sähköposti: valvovatulli(at)tulli.fi
Puhelin: 0295 52337
Toimipaikkakoodi FI002000

Lisätietoja: Tuonnin yritysneuvonta, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, puh. 0295 5202.

THT