Hyppää sisältöön

Ny förordning om skrot av järn, stål och aluminium

Utgivningsdatum 1.12.2011 14.06 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 17.03
Pressmeddelande

187/2011, JS/JR

Tullstyrelsen

Föreskrift

Dnr
187/010/11

Datum
15.11.2011

Författningsgrund
Europeiska rådets förordning (EU) nr 333/2011, 9.10.2011

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten och deklaranter

Kommissionens förordning 333/2011, integrerad i Taric 9.10.2011

Förordningen innehåller kriterier för fastställande av när skrot av järn, stål eller aluminium, inbegripet skrot av aluminiumlegeringar, upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Mera information om förordningen finns på miljöministeriets webbplats: >>http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=394314&lan=sv&clan=sv.

I TMD nr 161/010/11 av den 26 september 2011 publicerades ändringar i varukoder som gällt sedan den 9 oktober 2011. Till exempel skapades det då en ny varukod 7204 49 10 10 för sådant skrot av järn och stål som avses i förordning 333/2011. Denna varukod kan bara användas i fråga om metallskrot av denna typ som åtföljs av en försäkran om överensstämmelse enligt artikel 5 och bilaga III i förordningen. Annat skrot av järn- och stål ska tarifferas enligt varukod 7204 49 10 90. Också sådant skrot av aluminium som avses i förordningen har en egen varukod 7602 00 90 00, annat skrot av aluminium ska tarifferas enligt något annat undernummer som börjar på 7602.

Vid import av metallskrot som avses i förordning 333/2011 och som upphört att vara avfall ska man använda ovannämna varukoder som skapats för dessa typer av metallskrot. Då ska importören alltid visa upp en försäkran om överensstämmelse. Om det inte är fråga om metallskrot som uppfyller de stränga kraven enligt förordningen, finns det ingen försäkran om överensstämmelse och då ska någon annan varukod användas.

Om det är fråga om metallskrot enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall ska man iaktta de krav som gäller transport av avfall. Mera information: Finlands miljöcentral (SYKE) eller Tullens restriktionshandbok på adressen >> tulli.fi/fi/kasikirjat/rajoituskasikirja/index.jsp (endast på finska).

Ärendet är infört i Taric-databasen på följande sätt:

Åtgärd
475 Anmälan till fri omsättning (restriktion)

Certifikat (försäkran om överensstämmelse)
C058 Försäkran om överensstämmelse med de kriterier för att avgöra när avfall upphör att vara avfall som avses i artikel 5.1 i rådets förordning (EU) nr 333/2011.

Fotnot
CD 400 Vid import av skrot av järn, stål och aluminium, inbegripet skrot av aluminiumlegeringar, som upphört att vara avfall ska det krävas en försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga III i rådets förordning (EU) nr 333/2011.

Åtgärden gäller följande varukoder, när det fråga om metallskrot enligt förordning 333/2011:
7204 21 10 10
7204 21 90 10
7204 29 00 10
7204 30 00 10
7204 41 10 10
7204 41 91 10
7204 41 99 10
7204 49 10 10
7204 49 30 10
7204 49 90 10
7204 50 00 00
7602 00 90 00

Uppgiften anges i EDI-meddelandet på följande sätt:
Certifikatet (försäkran om överensstämmelse) uppges med koden C058 i fältet för bilagda handlingar för varuposten.

Uppgiften anges på SAD-blanketten på följande sätt:
Fält  44
I detta fält anges dokumentkoden C058.

Uppgiften anges i Webbimport på följande sätt:
Certifikatet (försäkran om överensstämmelse) uppges med koden C058 i fältet för bilagda handlingar för varuposten.

Taric-villkorskoder och -tilläggskoder går att hitta t.ex. i det avgiftsfria TARIC/DDS-söksystemet på webbplatsen >>http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_sv.htm.

TMD