Hyppää sisältöön

Rauta-, teräs- ja alumiiniromua koskeva uusi asetus

Julkaisuajankohta 1.12.2011 14.06
Tiedote

187/2011, JS/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
187/010/11

Antopäivä
15.11.2011

Säädösperusta
Euroopan neuvoston asetus (EU) N.o 333/2011, 9.10.2011

Voimassaoloaika
Voimassa toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullipiirit ja tavaranhaltijat

Komission asetus 333/2011, integroitu Tariciin 9.10.2011

Asetus sisältää arviointiperusteet sen määrittämiseksi, milloin rauta-, teräs- ja alumiiniromu mukaan lukien alumiiniseosromu lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla.

Lisätietoa tästä asetuksesta löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

26.9.2011 julkaistussa THT:ssa numero 161/010/11 on kerrottu 9.10.2011 voimaantulevista nimikemuutoksista.
Esimerkiksi uusi nimike 7204 49 10 10 on luotu asetuksen 333/2011 mukaisia rauta- ja teräsromuja varten ja sitä voi käyttää ainoastaan näille asetuksen mukaisille romumetalleille, joilla on 5 artiklassa mainittu asetuksen liitteenä III oleva vaatimustenmukaisuusilmoitus. Muut rauta- ja teräsromut tulee tariffoida nimikkeeseen 7204 49 10 90. Asetuksen mukaisella alumiiniromulla on myös oma nimike 7602 00 90 00, muut tulee tariffoida johonkin toiseen 7602 –ryhmän nimikkeeseen.

Asetuksen 333/2011 mukaisia romumetalleja, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä, tuotaessa tulee käyttää niille luotuja nimikkeitä ja tällöin on tuojan aina esitettävä vaatimustenmukaisuusilmoitus. Mikäli kyseessä ei ole asetuksen tiukat vaatimukset täyttävä romumetalli, vaatimustenmukaisuusilmoitusta ei ole ja on käytettävä toista nimikettä.

Mikäli kyseessä on EU:n jätteensiirtoasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta) mukainen romumetalli, tulee noudattaa jätteiden siirtoihin liittyviä vaatimuksia. Lisätietoa näistä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) tai Tullin rajoituskäsikirjasta.

Asia on integroitu Taric-tietokantaan seuraavasti:

Toimenpide
475 Luovutus vapaaseen liikkeeseen (rajoitus)

Sertifikaatti (vaatimustenmukaisuusilmoitus)
C058 Neuvoston asetuksen (EU) N:o 333/2011 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuusilmoitus jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden noudattamisesta.
Försäkran om överensstämmelse med de kriterier för att avgöra när avfall upphör att vara avfall som avses i artikel 5.1 i rådets förordning (EU) nr 333/2011.

Alaviite
CD 400 Rauta-, teräs- ja alumiiniromun, mukaan lukien alumiiniseosromun, joka on lakannut olemasta jätettä, tuonti edellyttää neuvoston asetuksen (EU) N:o 333/2011 liitteen III mukaisen vaatimustenmukaisuusilmoituksen esittämistä.
Vid import av skrot av järn, stål och aluminium, inbegripet skrot av aluminiumlegeringar, som upphört att vara avfall ska det krävas en försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga III i rådets förordning (EU) nr 333/2011.

Toimenpide koskee seuraavia nimikkeitä:

7204 21 10 10
7204 21 90 10
7204 29 00 10
7204 30 00 10
7204 41 10 10
7204 41 91 10
7204 41 99 10
7204 49 10 10
7204 49 30 10
7204 49 90 10
7204 50 00 00
7602 00 90 00

Jos kyseessä on asetuksen 333/2011 mukaista romumetallia

Tieto ilmoitetaan EDI-sanomalla seuraavasti:

Sertifikaatti (Vaatimuksenmukaisuustodistus) ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirja kentässä koodilla C058. 

Tieto ilmoitetaan SAD-lomakkeella seuraavasti:

Sarake  44
Ilmoitetaan asiakirjakoodi C058.

Tieto ilmoitetaan nettituonnissa seuraavasti:

Sertifikaatti (Vaatimuksenmukaisuustodistus) ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirja kentässä koodilla C058. 

Rajoituksiin liittyvät TARICin ehto- ja lisäkoodit löytyvät esim. maksuttomalla TARIC/ DDS- kyselyohjelmalla internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi&redirectionDate=20111012

THT