Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 12.11.2015 10.49 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.27
Pressmeddelande

088/2015, MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Japan, Republiken Korea, Ryska federationen och Amerikas förenta stater

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1953 har en antidumpningstull införts på import av platta produkter av stål (GOES-produkter). Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7225 11 00 (Taric-nummer 7225 11 00 11, 7225 11 00 15 och 7225 11 00 19) och ex 7226 11 00 (Taric-nummer 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 och 7226 11 00 96).

De berörda länderna

Produktutbud

Minimiimportpris
(euro/ton nettovikt produkt)

Folkrepubliken Kina, Japan, Amerikas förenta stater, Ryska federationen, Sydkorea

Produkter med en maximal järnförlust på 0,9 W/kg

EUR 2 043

Produkter med en maximal järnförlust högre än 0,9 W/kg men inte högre än 1,05 W/kg

EUR 1 873

Produkter med en maximal järnförlust högre än 1,05 W/kg

EUR 1 536

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Värdetull

Taric-tilläggsummer

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai, PRC

21,5 %

C039

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, Kina

36,6 %

C056

JFE Steel Corporation, Tokyo, Japan

39,0 %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japan

35,9 %

C041

POSCO, Seoul, Republiken Korea

22,5 %

C042

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Jekaterinburg, Ryska federationen

21,6 %

C043

AK Steel Corporation, Ohio, Amerikas förenta stater

22,0 %

C044

Företag

Värdetull

Taric-tilläggsummer

Alla övriga kinesiska företag

36,6 %

C999

Alla övriga japanska företag

39,0 %

C999

Alla övriga koreanska företag

22,5 %

C999

Alla övriga ryska företag

21,6 %

C999

Alla övriga amerikanska företag

22,0 %

C999

De tre minimiimportpriserna för de tre olika produktkategorierna gäller alla exporterande tillverkare och alla berörda länder, om priset cif vid unionens gräns är lika med eller högre än minimiimportpriset (i sådana fall ska ingen tull betalas).  När tull ska betalas, dvs. när exportpriserna är lägre än minimiimportpriset, ska den tillämpliga tullsatsen utgöras av den lägre av skillnaden mellan det tillämpliga minimipriset och nettopriset fritt unionens gräns, före tull och värdetullsatsen. Följaktligen ska individuella tullsatser tillämpas på varje exporterande tillverkare.  Under inga omständigheter bör tullen vara högre än de värdetullsatser som är specifika för varje enskild exporterande tillverkare i varje berört land.

Import där ingen faktura enligt bilaga I nedan och inget fabriksintyg enligt bilaga II nedan visas upp omfattas av den tillämpliga värdetullsatsen för alla övriga företag utan hänvisning till minimiimportpriser. (Fastställande av antidumpningstullen när det vid en kontroll efter importen konstateras att minimiimportpriset har underskridits, se artikel 1.3)

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas. I fråga om de företagsspecifika tullarna ska minimiimportpriset minskas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas. Den tull som ska betalas kommer då att utgöra skillnaden mellan det nedsatta minimiimportpriset och det nedsatta nettopriset fritt unionens gräns, före tull.

Beloppen som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 43/2015) återbetalas. Förordningen publicerades den 30 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 284 och trädde i kraft den 31 oktober 2015.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


Bilaga I

En försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid den enhet vid det företag som utfärdat handelsfakturan, utformad på följande sätt, måste anges på den giltiga handelsfaktura som avses i artikel 1.6:

  • Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.
  • Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att den kvantitet kornorienterade elektroplåtar [kvantitet] med en järnförlust på [järnförlust] som tas upp i denna faktura, och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Datum och namnteckning

Bilaga II

Det fabriksintyg som avses i artikel 1.6 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid den enhet vid företaget som utfärdat fabriksintyget och ska innehålla följande:

  • Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet vid det företag som har utfärdat fakturan.
  • Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de kornorienterade elektroplåtar som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av det fabriksintyg, som visar mätningen av maximal järnförlust i watt per kilogram vid en frekvens på 50 Hz och en magnetisk induktion på 1,7 tesla, och storlek i mm, har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag intygar att uppgifterna i detta fabriksintyg är fullständiga och korrekta.”

Datum och namnteckning

TMD