Hyppää sisältöön

Polkumyyntitullit

Julkaisuajankohta 12.11.2015 10.49
Tiedote

88/2015, MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta, Japanista, Korean tasavallasta, Venäjän federaatiosta ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistettujen raesuunnattujen levyvalmisteiden tuonnissa

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 2015/1953 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan teräslevyvalmisteiden (GOES-tuotteet) tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7225 11 00 (Taric-koodit 7225 11 00 11, 7225 11 00 15 ja 7225 11 00 19) ja ex 7226 11 00 (Taric-koodit 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 ja 7226 11 00 96).

Asianomaiset maat

Tuotevalikoima

Vähimmäistuontihinta (euroa/tonni (tuotteen nettopaino))

Kiinan kansantasavalta, Japani, Amerikan yhdysvallat, Venäjän federaatio ja Korean tasavalta

Tuotelajit, joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on enintään 0,9 W/kg

EUR 2 043

Tuotelajit, joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on yli 0,9 W/kg mutta enintään 1,05 W/kg

EUR 1 873

Tuotelajit, joiden ferromagneettinen enimmäishäviö on yli 1,05 W/kg

EUR 1 536

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Arvotulli

Taric-lisäkoodi

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai, PRC

21,5 %

 

C039

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, Kiina

36,6 %

 

C056

JFE Steel Corporation, Tokio, Japani

39,0 %

 

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokio, Japani

35,9 %

C041

POSCO, Seoul, Korean tasavalta

22,5 %

 

C042

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Jekaterinburg, Venäjän federaatio

21,6 %

C043

AK Steel Corporation, Ohio, Amerikan yhdysvallat

22,0 %

C044

Yritys

Arvotulli

Taric-lisäkoodi

Kaikki muut kiinalaiset yritykset

36,6 %

C999

Kaikki muut japanilaiset yritykset

39,0 %

C999

Kaikki muut korealaiset yritykset

22,5 %

C999

Kaikki muut venäläiset yritykset

21,6 %

C999

Kaikki muut amerikkalaiset yritykset

22,0 %

C999

Kolmen eri tuoteluokan kolmea vähimmäistuontihintaa sovelletaan kaikkiin vientiä harjoittaviin tuottajiin ja kaikkiin asianomaisiin maihin, jos CIF unionin rajalla -hinta on vähintään vähimmäistuontihinnan suuruinen (jolloin ei makseta tullia). Jos tullia on maksettava eli jos vientihinta on vähimmäistuontihintaa alempi, sovellettava tulli on joko sovellettavan vähimmäistuontihinnan ja vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohinnan välinen erotus tai arvotulli, sen mukaan kumpi on alhaisempi. Yksilöllisiä tulleja sovelletaan vastaavasti kuhunkin vientiä harjoittavaan tuottajaan. Missään tapauksessa tullin määrä ei saa olla suurempi kuin arvotulli, joka on määritetty kunkin asianomaisen maan kullekin yksittäiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle.

Tuontiin, josta ei esitetä liitteen I mukaista kauppalaskua ja liitteen II mukaista valssaamotodistusta, sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa arvotullia viittaamatta vähimmäistuontihintaan. (Polkumyyntitullin laskeminen silloin kun tuonnin jälkeisessä tarkastuksessa todetaan, että vähimmäistuontihinta on alitettu, ks. 1 artiklan 3 kohta.)

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä esitettyjen kiinteiden määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta. Yrityskohtaisten tullien osalta vähimmäistuontihintaa alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta. Tällöin maksettava tulli on samansuuruinen kuin alennetun vähimmäistuontihinnan ja alennetun vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohinnan erotus.

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks THT nro 43/2015) vakuutena olevat määrät palautetaan. Asetus julkaistiin 30.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 284. Asetus tuli voimaan 31.10.2015.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

Liite I

Tämän asetuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:
— Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
— Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt raesuunnatut sähkötekniset teräslevyt (määrä) ja (ferromagneettinen häviö), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”
Päiväys ja allekirjoitus

Liite II

Tämän asetuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa valssaamotodistuksessa on oltava valssaamotodistuksen laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:
— Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
— Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä valssaamotodistuksessa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt raesuunnatut sähkötekniset teräslevyt, joiden ferromagneettinen häviö on mitattu Watteina kilogrammaa kohti 50 Hz:n taajuudella ja 1,7 Teslan magneettisella induktiolla ja koko millimetreinä, on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä valssaamotodistuksessa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”
Päiväys ja allekirjoitus

THT