Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 17.5.2011 8.40 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.50
Pressmeddelande

77/2011, RAS/MSR

Utjämningstullen gällande biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater har utvidgats till att omfatta biodieselblandningar samt biodiesel som avsänts från Kanada; undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore avslutas

Genom rådets förordning (EU) nr 443/2011 har utjämningstullen utvidgats till att omfatta även biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte. Utjämningstullen är 237 euro per ton netto. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-nummer 3824 90 91 10) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01). Förordningen publicerades den 11 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 122. Genom denna förordning ändrades förordning (EG) nr 598/2009.

Importen av produkter tillverkade av följande företag är befriad från utjämningstull under förutsättning att en faktura enligt bilaga 1 nedan visas upp för tullmyndigheten:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Utjämningstullen tas också ut vid import som avsänts från Kanada och som med stöd av förordning nr 721/2010 (se TMD nr 139/010/2010), som trädde i kraft den 13 augusti 2010, varit föremål för registrering utom vad produkterna från ovan nämnda företag gäller. Den hittills tillämpade registreringen upphör. Samtidigt upphör registreringen av importen av biodiesel från Singapore. Några nya utjämningsåtgärder har inte införts.

Därtill har utjämningstullen genom förordning (EU) nr 443/2011 utvidgats till att omfatta biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Förenta staterna. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 30) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 04). Den utvidgade tullen tas också ut för den registrerade importen.

Utjämningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. biodieselhalt).

Antidumpningstullen gällande biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater har utvidgats till att omfatta biodieselblandningar samt biodiesel som avsänts från Kanada; undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore avslutas

Genom rådets förordning (EU) nr 444/2011 har antidumpningstullen utvidgats till att omfatta även biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte. Antidumpningstullen är 172,20 euro per ton netto. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-nummer 3824 90 91 10) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01). Förordningen publicerades den 11 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 122. Genom denna förordning ändrades förordning (EG) nr 599/2009.

Importen av produkter tillverkade av följande företag är befriad från antidumpningstull under förutsättning att en faktura enligt bilaga 1 nedan visas upp för tullmyndigheten:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Kanada och som med stöd av förordning nr 720/2010 (se TMD nr 139/010/2010), som trädde i kraft den 13 augusti 2010, varit föremål för registrering utom vad produkterna från ovan nämnda företag gäller. Den hittills tillämpade registreringen upphör. Samtidigt upphör registreringen av importen av biodiesel från Singapore. Några nya antidumpningsåtgärder har inte införts.

Därtill har antidumpningstullen genom förordning (EU) nr 444/2011 utvidgats till att omfatta biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Förenta staterna. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 30) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 04). Den utvidgade tullen tas också ut för den registrerade importen.

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. biodieselhalt).

Slutlig antidumpningstull vid import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 457/2011 (EUT nr L 124/2011) har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00.

De tillämpliga antidumpningstullarna trädde i kraft den 14 maj 2011 och är följande:

Företag

Minimiimportpris (EUR/ton nettovikt produkt)

Tull (EUR/ton nettovikt produkt)

Taric-tilläggsnummer

Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

1 153

A986

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Alla övriga företag

415,00

A999

För de individuellt omnämnda tillverkarna ska den slutgiltiga antidumpningstullen uppgå till differensen mellan minimiimportpriset och nettopriset fritt unionens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än minimiimportpriset. För dessa individuellt omnämnda tillverkare ska ingen tull uppbäras om nettopriset fritt unionens gräns, före tull, är lika med eller högre än motsvarande minimiimportpris.

Minimiimportpriset tillämpas vid import av produkter tillverkade av ovan nämnda företag förutsatt att en faktura enligt bilaga 2 nedan visas upp för tullmyndigheten.

Individuellt omnämnda tillverkare: I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på minimiimportpriset, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas. Den tull som ska betalas kommer då att utgöra differensen mellan det nedsatta minimiimportpriset och det nedsatta nettopriset fritt unionens gräns, före tull.

Alla andra företag: I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 179/010/2010) tas ut slutgiltigt. Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen återbetalas.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA 1

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och namnteckning.

BILAGA 2

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att den [kvantitet] melamin som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och registrerade säte] [Taric-tilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning”

TMD