Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 28.11.2013 12.37 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.57
Pressmeddelande

154/2013, MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien; antisubventionsförfarandet är avslutat

Genom rådets förordning (EU) nr 1194/2013 har en antidumpningstull införts på import av argentinsk och indonesisk biodiesel. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 och 3824 90 97 04), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30).

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Tull
(euro per ton netto)

Taric-
tilläggsnr

Argentina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

216,64

B782

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

239,35

B783

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

245,67

B784

Andra samarbetsvilliga företag: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

237,05

B785

Alla övriga företag

245,67

B999

Indonesien

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

76,94

B786

PT Musim Mas, Medan

151,32

B787

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

145,14

B788

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar
Nabati Indonesia, Medan

174,91

B789

Andra samarbetsvilliga företag: PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

166,95

B790

Alla övriga företag

178,85

B999

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 64/2013) tas ut slutgiltigt. Förordningen publicerades den 26 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 315 och trädde i kraft den 27 november 2013.

Antisubventionsförfarandet har avslutats. Registreringen av import avslutas och inga nya antisubventionsåtgärder införs. Kommissionens förordning (EU) nr 1198/2013 publicerades den 26 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 315. Förordningen trädde i kraft den 27 november 2013.

Preliminär antidumpningstull vid import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1205/2013 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiskt solfångarglas. Produkten består av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på Δ 150 K (uppmätt enligt EN 12150) och med en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm 2 (uppmätt enligt EN 1288-3). Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80 (Taric-nummer 7007 19 80 10).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull
%

Taric-
tilläggsnr

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd;

39,3

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd;

32,3

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

42,1

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,1

B946

Andra samarbetsvilliga företag enligt bilaga I nedan

38,4

Alla övriga företag

42,1

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 27 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 316 och trädde i kraft den 28 november 2013. Förordningen tillämpas i sex månader.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga I

Namn

Taric-tilläggsnr

Henan Ancai Hi-Tech Co. Ltd

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co. Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co. Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co. Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd

B953

Novatech Glass Co. Ltd

B954

Bilaga II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid den enhet vid företaget som utfärdat fakturan och ska innehålla följande:
1. Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att den (kvantitet) solfångarglas som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Tarictilläggsnummer) i Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta”.
3. Datum och namnteckning

TMD