Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 23.4.2013 10.44 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.51
Pressmeddelande

43/2013, MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalat med ursprung i Taiwan

Genom rådets förordning (EG) nr 295/2013 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av polyetentereftalat. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20.

Ändringen gäller produkter som tillverkats av Lealea Enterprise Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer on A996. Vid import av polyetentereftalat som tillverkats av företaget är den tillämpliga antidumpningstullen nu 0 euro per ton. Registreringsskyldigheten gällande importen började den 19 juli 2012 och har nu upphört utan retroaktiv uppbörd av antidumpningstullen. Rådets förordning publicerades den 28 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 90. Förordningen trädde i kraft den 29 mars 2013.

Antidumpningstullen på kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta kisel som avsänts från Taiwan

Genom rådets förordning (EU) nr 311/2013 har antidumpningstullen utvidgats till att även omfatta kisel som avsänts från Taiwan, oavsett om produkten deklarerats ha ursprung i Taiwan eller inte. Antidumpningstullen är 19 procent. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2804 69 00 20. Förordningen publicerades den 5 april 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 95 och trädde i kraft den 6 april 2013.

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Taiwan och som med stöd av kommissionens förordning nr 596/2012 (se TMD nr 96/010/2012), som trädde i kraft den 7 juli 2012, varit föremål för registrering. Den hittills tillämpade registreringen upphör.

Rättelse

Genom rådets förordning (EU) nr 205/2013 har antidumpningstullen på fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina utvidgats till att även omfatta fästanordningar av rostfritt stål och delar till dessa avsända från Filippinerna oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Filippinerna eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 och ex 7318 15 70 (Taric-nummer 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 och 7318 15 70 81). I Europeiska unionen officiella tidning nr L 68/2013 finns ett fel på sidan 1. Den korrekta slutgiltiga antidumpningstullen är 27,4 procent, inte 24,7 procent. Rättelsen gäller cirkulär (TMD) nr 25/2013.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 791/2011 vid import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 322/2013 har en undersökning gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull inletts. Undersökningen gäller glasfibervävnader med öppna maskor avsända från Indien och Indonesien oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i dessa länder eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 och 7019 59 00 15).

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien och Indonesien. Förordningen publicerades den 10 april 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 101 och trädde i kraft den 11 april 2013.

Registrering av import av biodiesel från Argentina och Indonesien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 330/2013 åläggs tullmyndigheterna att registrera importen av biodiesel med ursprung i Argentina eller Indonesien. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 och 3824 90 97 04), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30).

Importören ska i tulldeklarationen ange hur stor andel av blandningens vikt som utgörs av fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor som framställts genom syntes och/eller vätebehandling och som är av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

Obs! Importen ska registreras för att säkerställa att tullen, om nödvändiga villkor uppfylls, kan tas ut retroaktivt, om undersökningen leder till att en utjämningstull införs.

Förordningen publicerades den 11 april 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 102 och trädde i kraft den 12 april 2013. Registreringsskyldigheten upphör nio månader efter den dag då förordningen trädde i kraft.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 31 december 2013. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (Taric-nummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 och 2008 30 90 69). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 3 april 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 94.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD