Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

21.12.2012 15.27
Tiedote

165/2012, MNy/LL

Kiinasta peräisin oleva hieman muutettu molybdeenilanka

Komission asetuksella on käynnistetty polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus (asetus 1236/2012, EUVL L 350, 20.12.2012). Tutkimus koskee Kiinasta peräisin olevia hieman muutettuja molybdeenilankoja, joissa on vähintään 97 mutta alle 99,95 paino-% molybdeeniä, ja joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 1,35 mm mutta enintään 4,0 mm. Tuotteet luokitellaan CN-nimikkeeseen ex 8102 96 00 (Taric-koodi 8102 96 00 30).

Mainittujen tuotteiden tuonti on kirjattava. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä. Asetus tulee voimaan 21.12.2012.

Jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kysymyksessä olevan tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lähtien.

Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevat rasva-alkoholit ja niiden seokset

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettua asetusta 1138/2011 (EUVL L 293, 11.11.2011, s.1) on muutettu asetuksella 1241/2012 (EUVL L 352, 21.12.2012) Indonesian osalta.

Indonesiaa koskevaa kohtaa on muutettu asetuksen 1241/2012 artiklassa 1 seuraavasti:

Maa

Yritys

Lopullinen polkumyyntitulli
(euroa/nettotonni)

Taric-lisäkoodi

Indonesia

P.T. Ecogreen Oleochemicals Batam, Kabil, Batam

0,00

B111

Indonesia

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

45,63

B112

Indonesia

Kaikki muut yritykset

45,63

B999

Asetuksen 1138/2011 alkuperäisen asun mukaisen 1 artiklan nojalla maksetut tai tileille kirjatut tullit sekä saman asetuksen alkuperäisen asun 2 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit palautetaan tai peruutetaan siltä osin kuin ne ylittävät tämän asetuksen 1 artiklassa vahvistetut tullit. Palauttamista taikka peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti. Asetus tulee voimaan 22.12.2012. Sitä sovelletaan 12.11.2011 lähtien.

Amerikan yhdysvalloista peräisin oleva bioetanoli

Komission päätöksellä (2012/825/EU, EUVL L 352, 21.12.2012) on päätetty Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin (”etanolipolttoaine”) tuontia koskeva tukien vastainen menettely sekä tällaisen tuonnin kirjaaminen.

Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen 771/2012 (EUVL L 229, 24.8.2012) 1 artiklan nojalla tapahtuva tuonnin kirjaaminen. Tasoitustullia ei kanneta tällä tavoin kirjatusta tuonnista.

Päätös tulee voimaan 22.12.2012.

Polkumyynniltä tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annettu asetus 1225/2009 eli niin sanottu perusasetus

Polkumyynniltä tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annettua asetusta 1225/2009 eli niin sanottua perusasetusta on muutettu asetuksella 1168/2012 (EUVL L 344, 14.12.2012). Muutokset koskevat lähinnä polkumyyntiin liittyvien tutkimusten määräaikoja sekä tutkimusten rajaamista. Asetusta sovelletaan kaikkiin uusiin tutkimuksiin ja kaikkiin vireillä oleviin tutkimuksiin 15.12.2012 lähtien. Asetus on tullut voimaan 15.12.2012.    

>> Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL)

THT