Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

1.10.2010 13.10
Tiedote

157/2010, RAS/LL

Kiinasta peräisin oleva magnesiittitiili nimikkeestä ex 6815  

Polkumyyntitulli on kumottu 29.9.2010 lähtien yhdeltä kiinalaiselta viejältä, TRL China Ltd., Taric-lisäkoodi A985. Tämän viejän tuottamat tuotteet kirjataan unioniin tuotaessa.

Tuote: kemiallisesti sidottu, polttamaton magnesiittitiili, jonka magnesiaosan magnesiumoksidipitoisuus on vähintään 80 prosenttia, myös magnesiittia sisältävä

Nimikkeet: 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 ja 6815 99 90 20

Komission asetus (EU) N:o 850/2010, EUVL L 253, 28.9.2010, voimaan 29.9.2010

Mainitun yrityksen osalta kumottu polkumyyntitulli näkyy Taric-tietokannassa (DDS) kysymyksessä olevien Taric-koodien kohdalla ”Rajoituksissa”. Siellä on mainittu, että lisäkoodin A985 osalta polkumyyntitulli on suspendoitu, ja että tuonti kirjataan.

Kiinasta peräisin oleva trikloori-isosyanuurihappo nimikkeistä ex 2933 ja 3808

Yhdeltä kiinalaiselta yritykseltä/viejältä, Heze Huayi Chemical Co. Limited,  kannettavan polkumyyntitullin määrää on muutettu 30.9.2010 lähtien. Yritystä koskeva Taric-lisäkoodi on A629 ja polkumyyntitullin määrä 3,2 %. Tämän yrityskohtaisen polkumyyntitullin kantaminen edellyttää niin sanotun pätevän kauppalaskun esittämistä.

Nimikkeet: 2933 69 80 70 ja 3808 94 20 20

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 855/2010, EUVL L 254, 29.9.2010, voimaan 30.9.2010

Venäjältä peräisin oleva ammoniumnitraatti (kiinteä lannoite) nimikkeistä ex 3102 ja ex 3105

Osittainen välivaiheen tarkastelu on päättynyt. Tarkastelu koski kahta venäläistä tuottajaa: Joint Stock Company Acron sekä Joint Stock Company Dorogobuzh. Toimenpiteen muotoa ei muutettu.

Tuote: Kiinteät lannoitteet, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on suurempi kuin 80 painoprosenttia

Nimikkeet: 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 91

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 856/2010, EUVL L 254, 29.9.2010, voimaan 30.9.2010

Iranista, Pakistanista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin oleva polyeteenitereftalaatti nimikkeestä 3907 60 20

Iranista, Pakistanista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa on otettu käyttöön lopullinen tasoitustulli.

Tuote: Polyeteenitereftalaatti (PET), jonka viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g ISO-standardin 1628-5 mukaisesti määritettynä ja joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin 3907 60 20

Lopullisen tasoitustullin määrä on seuraava:

Maa

Lopullinen tasoitustulli (euroa/tonni)

Iran: kaikki yritykset

139,70

Pakistan: kaikki yritykset

44,02

Yhdistyneet arabiemiirikunnat: kaikki yritykset

42,34

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa suhteutetaan tullausarvon määrittämiseksi tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) 2454/93  145 artiklan mukaisesti, lopullisen tasoitustullin määrää, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Lisäksi kannetaan lopullisesti näistä maista peräisin olevasta polyeteenitereftalaatista väliaikaisen tasoitustullin vakuutena olevat määrät. Määrät kannetaan lopullisen tasoitustullin suuruisina. Lopullisen tasoitustullin määrän ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 857/2010, EUVL L 254, 29.9.2010, voimaan 30.9.2010

Samanaikaisesti päätetään kysymyksessä olevaa tuotetta ja kysymyksessä olevia maita koskeva polkumyynnin vastainen menettely. Asetus (EU) N:o 472/2010 kumotaan. Vapautetaan Iranista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin olevan tuotteen tuonnissa asetuksen 472/2010 nojalla kannetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät.

Komission päätös (2010/577/EU), annettu 28.9.2010, EUVL L 254, 29.9.2010, voimaan 30.9.2010

Kiinasta peräisin olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket nimikkeestä 7304

Kiinasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely. On väitetty, että näiden tuotteiden tuonti tapahtuisi polkumyynnillä.

Tuote: yleensä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 luokiteltavat tietyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket, muut kuin ne, joissa on liitos- ja muita osia, jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa.

Tutkimuksessa selvitetään, tuodaanko Kiinasta  peräisin olevaa tutkimuksen kohteena olevaa putkea polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle. Jos näin todetaan olevan, tutkimuksessa selvitetään, onko unionin edun mukaista ottaa käyttöön toimenpiteitä.

Euroopan komission ilmoitus (2010/C  265/09), EUVL C 265, 30.9.2010

Malesiasta peräisin oleva tietty polyeteenitereftalaatti nimikkeestä 3907 60 20

Yhden malesialaisen yrityksen nimi on muuttunut. Asetuksessa (EY) N:o 192/2007 olevaa viittausta yritykseen Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd. on pidettävä viittauksena yritykseen Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. Yritykselle Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd. osoitettua Taric-lisäkoodia A 186 sovelletaan yritykseen Recron (Malaysia) Sdn. Bhd.

Euroopan komission ilmoitus (2010/C 266/04), EUVL C 266, 1.10.2010

THT