Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

27.12.2016 16.12
Tiedote

123/2016, LL

Valko-Venäjältä peräisin olevat betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen ja vakuuden varaaminen

Säädös: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2303, EUVL L 345, 20.12.2016, s. 4

Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli seuraavien tuotteiden tuonnissa: betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia. Tähän eivät sisälly väsymiskestävyydeltään hyvät raudasta tai teräksestä valmistetut betonin raudoituksessa käytettävät tangot. Tuote on peräisin Valko-Venäjältä, ja se luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ja ex 7214 99 95 (Taric-koodit 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214997110, 7214997910, 7214999510).

Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettavat väliaikaisen polkumyyntitullin yrityskohtaiset määrät ja Taric-lisäkoodit on ilmoitettu asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa.

Tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuustalletuksen antamista.

Asetus on tullut voimaan 21.12.2016. Asetuksen mukaista väliaikaista polkumyyntitullia sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva trikloori-isosyanuurihappo, lopullisen polkumyyntitullin kantamisen jatkamista koskeva tutkimus

Julkaisu: Ilmoitus sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta, EUVL C 476, 20.12.2016, s. 6

Tarkastelun kohteena oleva tuote on yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ’symkloseeniksi’ nimitettävä trikloori-isosyanuurihappo ja sen johdannaisvalmisteet, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 2933 69 80 ja ex 3808 94 20 (Taric-koodit 2933698070, 3808942020).

Tarkastelu perustuu siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen. Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa voimassa olevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

Julkaisu: Vireillepanoilmoitus, joka on annettu Maailman kauppajärjestön riitojenratkaisuelimen suositusten ja tuomion seurauksena – biodieseliä koskevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskeva riita-asia (DS473), EUVL C 476, 20.12.2016, s. 3

Tarkastelun tarkoituksena on saattaa biodieselin tuonnille Argentiinasta määrätyt polkumyynnin vastaiset toimenpiteet yhdenmukaisiksi tiettyjen  suositusten ja ratkaisujen kanssa. Tämän tarkastelun yhteydessä tutkitaan myös Indonesiasta tuotavalle biodieselille määrätyt polkumyynnin vastaiset toimenpiteet.

Toimenpide, joka on saatettava yhdenmukaiseksi WTO:n lainsäädännön kanssa, on lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 19.11.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1194/2013. Tämä asetus  voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa niin, että se on WTO:n riitojenratkaisuelimen suositusten, ratkaisujen ja oikeudellisten tulkintojen mukainen. Tämän tarkastelun nojalla toteutettavilla toimenpiteillä ei kuitenkaan ole vireillepanoilmoituksen mukaan takautuvia vaikutuksia, vaan niitä noudatetaan niiden voimaantulosta alkaen, eikä niiden perusteella palauteta ennen kyseistä ajankohtaa kannettuja tulleja.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat mappimekanismit, toimenpiteiden lähestyvä päättyminen

Julkaisu: Ilmoitus polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä, EUVL C 466, 14.12.2016, s. 20

Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy 5.9.2017, jollei asiassa panna vireille tarkastelua. Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävä näyttö siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen. Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

Unionin tuottajat voivat jättää mainitun kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle  milloin tahansa  ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen 5.9.2017.

Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva natriumsyklamaatti, oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen

Julkaisu: Oikaisu, EUVL L 339, 14.12.2016, s. 13

Oikaisulla korjataan komission täytäntöönpanoasetuksessa  (EU) 2016/1159, annettu 15.7.2016, oleva virhe lopullisen polkumyyntitullin määrän perusteessa. Lopullista polkumyyntitullia kannetaan  ”euroa kilogrammalta” eikä ”euroa tonnilta”.

THT